Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân; công tác quản lý đất đai của tỉnh đã dần đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác quản lý đất đai của tỉnh vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, yếu kém: Một số cơ quan, đơn vị không lập thủ tục pháp lý để quản lý, sử dụng đất, một bộ phận không nhỏ tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chưa tuân thủ các quy định của pháp luật đất đai. Tình trạng hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước vẫn xảy ra ở nhiều nơi; việc khai thác các nguồn thu từ đất hạn chế; một số dự án sử dụng đất kém hiệu quả, đầu tư chậm tiến độ, nhiều diện tích đất chưa được sử dụng gây lãng phí thậm chí có sai phạm như cho thuê lại đất, cho mượn đất, để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, chậm nộp tiền thuê đất... Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng một số công trình dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai ở cấp cơ sở còn gây phiền hà cho người dân, tình trạng khiếu kiện, tranh chấp về đất đai có chiều hướng gia tăng.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu xuất phát từ nhận thức, ý thức trách nhiệm, thái độ thực thi công vụ về quản lý đất đai của một số sở, ban, ngành, cấp chính quyền, một số tổ chức và cá nhân còn nhiều yếu kém; việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực thi các nhiệm vụ về quản lý đất đai còn nhiều bất cập, thiếu chặt chẽ,...

Để khắc phục những yếu kém, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG:

Theo chức năng, nhiệm vụ, các sở, ban, ngành, địa phương, các hội đoàn thể, tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến nhanh chóng, tích cực, hiệu quả trong việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 05/4/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, cụ thể:

1. Nghiêm cấm việc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, đặc biệt là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác. Trường hợp có nhu cầu chuyển đổi cơ cấu cây trồng phải tuân thủ theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý nghiêm cơ quan quản lý Nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức để phát sinh tình trạng giao, cấp đất không đúng thẩm quyền, thu tiền sử dụng đất không đúng thẩm quyền, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn, chiếm đất công, đất hành lang bảo vệ các công trình. Củng cố hồ sơ, xử lý kiên quyết, đúng quy định pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, nhất là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

3. Tập trung kiểm tra, rà soát, kiến nghị và kiên quyết xử lý thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, chậm đưa vào sử dụng, sử dụng lãng phí, đầu cơ đất hoặc sử dụng sai mục đích, trái pháp luật, không đăng ký quyền sử dụng đất, kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất; lấn, chiếm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi.

4. Khẩn trương hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, lập hồ sơ địa chính và đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (viết tắt là GCN), trong đó tập trung cấp GCN cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cơ quan hành chính, đất ở và hoàn thiện hồ sơ cấp đổi GCN, gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân; đẩy mạnh dồn thửa đổi thửa để đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng đất.

5. Chủ động và tích cực thực hiện nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch sử dụng đất và các dự án đầu tư được duyệt theo quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính, nghiêm cấm mọi biểu hiện gây phiền hà trong giải quyết các thủ tục đất đai, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định kịp thời, phù hợp với quy định của Luật Đất đai và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo đủ hành lang pháp lý thực hiện có hiệu quả quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh; phổ biến trên trang thông tin điện tử, niêm yết tại trụ sở cơ quan các trình tự, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai và các quyền, nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất.

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; hướng dẫn và thẩm định lập, điều chỉnh sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phù hợp với quy định của Luật Đất đai.

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố lập danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; rà soát, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật về đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các huyện, thị xã, thành phố; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

đ) Đẩy mạnh tham mưu thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với tất cả những khu đất đủ điều kiện đấu giá theo quy định; lập danh mục các khu đất cần đưa ra đấu giá đăng ký vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện.

e) Hàng năm tổng hợp các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất chuyển Cục Thuế tỉnh để rà soát lại việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của các Chủ đầu tư; đối với các dự án khai thác khoáng sản, thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, bảo vệ môi trường mà đã tổ chức khai thác khoáng sản.

g) Chủ động, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tiến hành rà soát các quỹ đất đã được giao, cho thuê đất, nếu tổ chức, cá nhân nào sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả, chậm đưa đất vào sử dụng, không sử dụng đất, không triển khai dự án theo quy định, sang nhượng, cho thuê lại,… không đúng quy định pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

h) Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN, phấn đấu hết năm 2016 hoàn thành trên 97% diện tích đủ điều kiện cấp GCN và phấn đấu đạt 100% diện tích đất đủ điều kiện cấp GCN trong thời gian sớm nhất; tăng cường công tác lập và quản lý bộ hồ sơ địa chính. Thường xuyên cập nhật kịp thời thông tin địa chính khi có biến động, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để cung cấp và cập nhật các thông tin địa chính, nhằm nâng cao công tác quản lý được kịp thời và chính xác.

i) Rà soát lại Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai. Tiếp tục thực hiện Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Phú Yên; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; quản lý, khai thác hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính theo mô hình hiện đại, tập trung, phục vụ đa mục tiêu.

k) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện bảng giá đất năm 2015-2019 và kịp thời điều chỉnh khi có biến động giá đất theo quy định; triển khai kịp thời việc điều tra, khảo sát giá đất thị trường, xác định giá đất cụ thể phục vụ việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, phục vụ thu tiền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; nghiên cứu, đề xuất thí điểm lập bản đồ giá đất và xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất; đẩy nhanh việc lập kế hoạch định giá đất cụ thể, thẩm định giá đất cụ thể đảm bảo việc luân chuyển hồ sơ giữa các cơ quan theo hướng cải cách hành chính, giảm phiền hà trong công tác thẩm định giá đất cụ thể.

l) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương có biển, hải đảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển thuộc phạm vi quản lý; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ theo quy định của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo.

m) Tổ chức tiếp nhận thông tin phản ảnh về các hành vi vi phạm pháp luật đất đai; tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo đúng quy định; công bố công khai kết quả giải quyết trên công thông tin điện tử.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai với nội dung thiết thực, hình thức phù hợp. Chỉ đạo xuất bản và phát hành các ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về đất đai theo quy định, chú trọng các ấn phẩm tuyên truyền bằng tiếng dân tộc, để phổ biến rộng rãi trong nhân dân, đặc biệt là nhân dân ở vùng sâu, vùng xa.

b) Hướng dẫn tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức thực hiện chức năng công chứng theo quyền hạn và thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

a) Rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó có giải pháp tham mưu UBND tỉnh xử lý những dự án chậm triển khai theo tiến độ đã được phê duyệt. Thực hiện việc chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội đối với các dự án có nhu cầu và đáp ứng theo quy định pháp luật; rà soát chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 để kịp thời điều chỉnh, bổ sung đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

b) Kiểm soát việc cấp phép, đầu tư, xây dựng công trình trong phạm vi 100m tính từ đường mực nước triều cao trung bình, nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo theo quy định của Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo.

c) Tăng cường chỉ đạo, tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định và tổ chức tốt việc thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, khoán rừng đối với đất lâm nghiệp.

b) Rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối với việc cho thuê rừng, môi trường rừng thuộc khu vực được kết hợp với kinh doanh cảnh quan, du lịch sinh thái - môi trường dưới tán rừng; chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chi cục Kiểm lâm, Ban quản lý Rừng phòng hộ tập trung xử lý các vướng mắc về tài sản rừng trên đất để giao rừng, cho thuê rừng, khoán rừng tới tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cắm mốc ranh giới đối với 03 loại rừng theo quy hoạch đã được phê duyệt và đất thủy lợi, hồ, đập,... làm cơ sở cấp GCN theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giải quyết dứt điểm các tranh chấp ranh giới đất lâm nghiệp, đất thủy lợi ở các địa phương; lập hồ sơ sử dụng đất của các đơn vị nông, lâm nghiệp do Sở quản lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

a) Kiểm soát và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc xác định các dự án đã đủ điều kiện bố trí kế hoạch vốn khởi công mới của năm kế hoạch mới để đưa vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm; chủ trì rà soát các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư mà không triển khai thực hiện hoặc các dự án đầu tư chậm tiến độ, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý.

b) Chủ trì, phối hợp với với các Sở, ngành, địa phương có liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục đối với các dự án đầu tư kinh doanh do tỉnh Phú Yên quản lý, đảm bảo phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và các quy định khác có liên quan; trong đó cần chú trọng đến việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước.

6. Sở Công Thương có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới Cụm công nghiệp; triển khai thực hiện theo quy hoạch nhằm tạo quỹ đất đáp ứng được nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh. Có biện pháp, hỗ trợ, khuyến khích các Chủ đầu tư sử dụng đất tại các Cụm công nghiệp.

7. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà đất do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước quản lý sử dụng trên địa bàn tỉnh.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư cho công tác quản lý đất đai của địa phương theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách, ưu tiên cho công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc đất đai, cấp GCN; điều tra, đánh giá đất đai; hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

8. Sở Nội vụ có trách nhiệm:

a) Chủ trì lập dự án giải quyết các tồn tại, vướng mắc về địa giới cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; bổ sung các điểm mốc giới bị mất, bị hỏng.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ ngành Tài nguyên và Môi trường từ cấp tỉnh đến cấp xã. Đồng thời, hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực thi công vụ về lĩnh vực đất đai.

9. Sở Giao thông Vận tải:

Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý tốt hành lang bảo vệ các công trình giao thông; không để xây dựng mới các công trình và tái lấn, chiếm trên đất hành lang giao thông, đặc biệt là hành lang đường giao thông đã được giải phóng mặt bằng; tổ chức rà soát các công trình xây dựng vi phạm hành lang giao thông, đường gom trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ và đề xuất phương án xử lý.

10. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm:

a) Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về đất đai tại cấp huyện, xã; tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn thư tồn đọng và giải quyết kịp thời đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa khiếu kiện đông người, kéo dài.

b) Tổ chức thanh tra theo kế hoạch hoặc định kỳ việc chấp hành chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch sử dụng đất, quản lý giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; việc quản lý, sử dụng đất công ích và việc quản lý, sử dụng đất của các cơ quan được Nhà nước trao quyền quản lý, sử dụng đất.

11. Ban quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên có trách nhiệm:

a) Lập hồ sơ xin giao đất theo kế hoạch sử dụng đất chi tiết được xác định trong quy hoạch chi tiết từng khu chức năng Khu Kinh tế, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và giao đất (khi xác định được chủ đầu tư). Có kế hoạch xây dựng danh mục quỹ đất tạo vốn hàng năm theo kế hoạch thực hiện, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

b) Quyết định giao lại đất, cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất tại khu chức năng của Khu Kinh tế, Khu Công nghiệp, Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đúng mục đích sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch.

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các dự án triển khai trên địa bàn; phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến tính quy hoạch, để người sử dụng đất được thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định pháp luật.

12. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm:

Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất có mục đích quốc phòng, xử lý kịp thời các hành vi lấn, chiếm, tranh chấp đất đai liên quan đến đất quốc phòng; rà soát, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng đã được phê duyệt; kiến nghị cấp có thẩm quyền giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng đối với các diện tích đất quốc phòng không còn nhu cầu sử dụng, để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

13. Công an tỉnh có trách nhiệm:

Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường, các địa phương có kế hoạch cụ thể đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai của tổ chức, cá nhân liên quan; tổ chức điều tra, xử lý nghiêm đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

14. Cơ quan Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự:

a) Tăng cường sự chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án vi phạm pháp luật về đất đai gây hậu quả nghiêm trọng, tham nhũng trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai; đưa ra xét xử lưu động một số vụ án điển hình nhằm giáo dục, răn đe và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về đất đai khi thi hành công vụ trong lĩnh vực đất đai.

b) Đối với các vụ án xử lý tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê (kể cả trả tiền hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần), trước khi Tòa án nhân dân các cấp đưa ra xử lý cần phải mời đại diện cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp (thay mặt Ủy ban nhân dân cùng cấp) tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc có văn bản lấy ý kiến cơ quan Tài nguyên và Môi trường, để đảm bảo vụ án được xử lý đầy đủ và đúng quy định pháp luật.

c) Trước khi tổ chức thi hành án theo bản án hoặc theo thỏa thuận có liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đề nghị cơ quan Thi hành án dân sự phải kiểm tra toàn bộ tính pháp lý của hồ sơ, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trước khi thi hành án.

15. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, rà soát các trường hợp tạm nộp tiền thuê đất chưa có hợp đồng thuê đất, chưa có đơn giá thuê đất,... phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để thực hiện theo đúng quy định; có giải pháp, tăng cường việc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến đất đai.

b) Hết thời gian ổn định đơn giá thuê đất, cơ quan thuế chủ trì, phối hợp với cơ quan Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan điều chỉnh lại đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất có mặt nước áp dụng cho thời gian tiếp theo theo quy định.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Tăng cường quán triệt và thực hiện tốt Luật Đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các Chỉ thị, Quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; nhất là quy định của pháp luật đất đai về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.

b) Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo việc thực hiện tuân thủ quy định tại Điều 49 Luật Đất đai năm 2013 và các quyền của người sử dụng đất nhất là trong các khu vực có quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã phê duyệt nhưng chưa có quyết định thu hồi đất. Việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện phải gắn với các danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đồng thời với quyết định mức vốn ngân sách Nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.

c) Tổ chức rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các dự án đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai, kể cả các dự án trong các Cụm công nghiệp, Khu làng nghề, đề xuất xử lý theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, thanh tra các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền tại địa phương nói chung và đất công ích, đất bãi bồi ven sông, ven biển nói riêng.

d) Tổ chức rà soát, lập hồ sơ đất đai gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi diện tích đất nông, lâm nghiệp, quốc phòng giao lại địa phương quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện. Đồng thời rà soát, xây dựng phương án giao đất cho các hộ gia đình chính sách, các hộ thiếu đất sản xuất trên địa bàn cấp xã.

đ) Đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã thực hiện việc cho thuê theo đúng quy định; nghiêm cấm việc tự ý lấy đất công hoán đổi với tổ chức, cá nhân. Trước ngày 30/6 hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp) về tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công, đất công ích trên địa bàn cấp huyện.

e) Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ cấp GCN và tháo gỡ vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở khu vực bị thu hồi đất thực hiện đúng chính sách và pháp luật của Nhà nước; đối với các dự án phải thu hồi đất, cần quy hoạch cụ thể, bố trí khu tái định cư tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành; xây dựng kế hoạch thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất đai định kỳ đảm bảo tiến độ, chất lượng.

17. Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn có trách nhiệm:

a) Khẩn trương rà soát các trường hợp chưa được cấp GCN, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét giải quyết; tăng cường kiểm soát, lập bộ hồ sơ quản lý đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của cấp xã để thực hiện việc cho thuê theo đúng quy định.

b) Tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm đất công; sử dụng không đúng mục đích; khai thác vật liệu xây dựng, khoáng sản trái phép, không phép, hủy hoại đất, chưa hoàn tất thủ tục thuê đất. Lập hồ sơ đầy đủ đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện xử lý theo quy định của pháp luật. Địa phương nào để xảy ra vi phạm kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân mà không xử lý thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

c) Nâng cao hiệu quả tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương; kiện toàn đội ngũ công chức địa chính xã, phường, thị trấn có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm tính ổn định, chuyên nghiệp, khắc phục tình trạng thường xuyên thay đổi công chức địa chính.

18. Các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm:

Thẩm định hồ sơ thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai thực hiện theo các điều kiện quy định tại Mục V, Chương 11 Luật Đất đai năm 2013 và các quy định pháp luật; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài nguyên và môi trường, cơ quan thi hành án trong việc kê biên, phát mãi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

19. Các tổ chức có chức năng công chứng có trách nhiệm:

Thực hiện chức năng công chứng theo quyền hạn và thẩm quyền; hàng năm tổng hợp, báo cáo các trường hợp công chứng chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng, tặng cho, nhận tặng cho, thuê quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có liên quan đến người sử dụng đất về Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện để theo dõi.

20. Đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng đất đai.

21. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Yên tăng thời lượng phát tin bài tuyên truyền Luật Đất đai năm 2013, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và người sử dụng đất trong quản lý và sử dụng.

22. Đối với người sử dụng đất có trách nhiệm:

Người sử dụng đất theo quy định tại Điều 5 của Luật Đất đai năm 2013 được Nhà nước đảm bảo để thực hiện đầy đủ các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; đồng thời phải chấp hành nghiêm túc các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013; trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai phải chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động, xây dựng Kế hoạch thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/10/2016 để tổng hợp; định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo tình hình thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Định kỳ 02 năm/01 lần, Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị này để kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh cho phù hợp.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Trà