Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2439/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN CẤP TỈNH XÂY DỰNG DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế quy định việc thành lập, kiện toàn, thay đổi thành viên, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 05/6/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Dự án cấp tỉnh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Phan Văn Thông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các thành viên:

a) Ông Đặng Ngọc Trân, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

b) Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

c) Ông Nguyễn Quang Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

d) Ông Trần Bá Mẫn, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

đ) Ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

e) Ông Châu Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế;

g) Ông Nguyễn Văn Cho, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền;

h) Ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền;

i) Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà;

k) Ông Trần Quốc Phụng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông;

l) Ông Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện A lưới;

m) Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang;

n) Ông Phan Công Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc;

o) Ông Nguyễn Đắc Tập, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Chủ đầu tư triển khai thực hiện Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và chất lượng dự án, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị, tổ chức có liên quan đến việc triển khai thực hiện Dự án;

2. Chỉ đạo quản lý hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin cấp tỉnh và hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu đồng bộ đến cấp huyện, cấp xã; quản lý hệ thống phần mềm ứng dụng;

3. Theo dõi, kiểm tra và đề xuất kịp thời việc bổ sung, điều chỉnh các chính sách liên quan đến việc thực hiện Dự án.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Ban chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng ban ban hành.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban chỉ đạo do Trưởng ban phân công.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, được sử dụng cán bộ, chuyên viên của mình và của các cơ quan có thành viên tham gia Ban chỉ đạo để giải quyết công việc liên quan đến quá trình chỉ đạo triển khai dự án.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

5. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và CV: TH;
- Lưu: VT, ĐC, KNNV.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao