Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2148/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Thực hiện Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về việc đẩy mạnh triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Tờ trình số 20/TTr-STP ngày 20/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2020 - 2024.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Tòa án nhân dân tỉnh; Để phối hợp
- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa; Để phối hợp
- Liên minh các HTX tỉnh; Để phối hợp
- Hội Luật gia; Để phối hợp
- Đoàn Luật sư; Để phối hợp
- Website của tỉnh và Sở Tư pháp;
- Lưu: VP1, TTXTĐT, VP8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Phùng Hoan

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2020 - 2024
(Kèm theo Quyết định số: 2148/QĐ-UBND ngày 28/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định)

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến về ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật, giúp cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phòng, chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Thúc đẩy sự phát triển của tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)

Đáp ứng cơ bản yêu cầu bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh dành cho người quản lý doanh nghiệp và kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Yêu cầu

Chương trình hỗ trợ phải phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; dựa trên nhu cầu của các DNNVV; giải đáp có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời, cụ thể, rõ ràng.

Có sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân có liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả; tránh chồng chéo, trùng lặp.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁP LÝ

Chương trình hỗ trợ pháp lý được thực hiện đối với các DNNVV có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, không phân biệt hình thức sở hữu, hình thức tổ chức, quy mô kinh doanh và lĩnh vực hoạt động; người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Cung cấp thông tin pháp luật, chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa.

a) Tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

c) Kết nối với cơ sở dữ liệu về các vụ việc pháp lý trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông;

- Đơn vị phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh.

2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người quản lý, cán bộ pháp chế của doanh nghiệp và cán bộ, công chức làm công tác hỗ trợ pháp lý

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp;

- Đơn vị phối hợp: Các Sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Tư vấn pháp luật

a) Thực hiện tư vấn pháp luật thông qua đối thoại, giải quyết các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp và các hoạt động tư vấn pháp luật khác phù hợp với các quy định của pháp luật trên cơ sở nhu cầu của doanh nghiệp và nguồn lực của tỉnh.

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Hệ thống hóa, cập nhật cơ sở dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của DNNVV trong áp dụng chung về pháp luật trên Cổng/Trang thông tin điện tử của mình hoặc kết nối với Cổng thông tin điện tử của tỉnh

- Đơn vị chủ trì: Các Sở, ban, ngành của tỉnh;

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

Là đơn vị đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trong việc triển khai thực hiện Chương trình này.

Theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Chương trình này; kịp thời báo cáo, đề xuất, tham mưu xử lý các vướng mắc, khó khăn; tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng quy định.

2 . Các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Căn cứ vào Chương trình này và chức năng, nhiệm vụ của mình, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bố trí cán bộ làm đầu mối thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp chung.

3. Tòa án nhân dân tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định, Liên minh Hợp tác xã , Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh, Báo Nam Định, Đài hát thanh và Truyền hình Nam Định

Trên cơ sở Chương trình này và trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho DNNVV theo quy định.

Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định hướng dẫn các DNNVV thực hiện quy định tại Khoản 7, Điều 14, Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách của tỉnh trong dự toán chi thường xuyên hằng năm được HĐND tỉnh phê duyệt và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết./.