Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2134/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch cho thuê đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Đà Lạt (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

Ghi chú

1

Công ty TNHH Sinh Học Sạch (dự án quản lý, bảo vệ rừng, kết hợp ứng dụng sản xuất nông nghiệp công nghiệp cao)

Phường 12

19,46

Đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ)

Thuộc một phần tiểu khu 151B

2

Công ty cổ phần du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (dự án Khu du lịch Thung lũng Tình yêu)

Phường 8

1,35

Đất lâm nghiệp (rừng phòng hộ)

Thuộc một phần tiểu khu 144B

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 661/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND thành phố Đà Lạt;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Phòng TN&MT thành phố Đà Lạt;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên