Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2108/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 06 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định 1668/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1850/TTr-STC ngày 22/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Danh mục 02 thủ tục hành chính của 07 Sở chuyên ngành và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực giá thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Y tế, Công thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 Quyết định;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c)
- Lưu: VT, KSTTHCNC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

BỔ SUNG DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CƠ QUAN THỰC HIỆN

GHI CHÚ

1.1 Danh mục thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý giá

1

Thủ tục đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

Sở Tài chính,

Sở Công thương, Sở Y tế

 

2

Thủ tục quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Công thương

 

1.2 Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá

1

Hiệp thương giá

Sở Tài chính

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thm quyền quyết định giá của UBND tỉnh

Sở Tài chính