Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2101/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 23 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG TỪ TRUNG TÂM XÃ PHI LIÊNG ĐI KHU TÂY SƠN, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Tiếp theo Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường giao thông từ Trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 224/TT-SGTVT ngày 16/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường giao thông từ Trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông, như sau:

1. Tên dự án đầu tư: Xây dựng đường giao thông từ Trung tâm xã Phi Liêng đi khu Tây Sơn, huyện Đam Rông.

2. Địa điểm xây dựng: huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng.

3. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

4. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập dự án: Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng 18.

6. Chủ nhiệm lập dự án: KS. Nguyễn Bá Tứ.

7. Mục tiêu đầu tư xây dựng: tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nhân dân trong vùng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

8. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Xây dựng tuyến đường với tổng chiều dài tuyến 7,6 km gồm 05 nhánh (nhánh 01 dài 6,46 km; nhánh 02 dài 0,46 km; nhánh 03 dài 0,17 km; nhánh 04 dài 0,46 km; nhánh 05 dài 0,05 km); được thiết kế theo tiêu chuẩn đường GTNT loại A (TCVN103 80-2014) với các thông số kỹ thuật:

- Nền đường rộng 06m; mặt đường rộng 3,5m; lề đất hai bên mỗi bên rộng 1,25m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng M250 dày 20cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 15cm (đối với mặt đường làm mới); bê tông xi măng M250 dày 20cm trên lớp móng cấp phối đá dăm dày 12cm (đối với mặt đường hiện hữu).

- Hệ thống thoát nước dọc: bằng mương đất hình thang, kết hợp mương xây đá hộc M100 và mương chịu lực bằng bê tông M200 trên đậy đan bằng bê tông cốt thép M300.

- Hệ thống thoát nước ngang: thiết kế mới 03 cống ngang D100 và cải tạo 03 cống hiện hữu (02 cống D80 và 01 cống D100).

- Hệ thống an toàn giao thông: cọc tiêu, rào hộ lan, biển báo hiệu đường bộ theo quy định và bố trí đảo giao thông bằng bê tông M200.

9. Tổng mức đầu tư: 25.000 triệu đồng (hai mươi lăm tỷ đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 19.261 triệu đồng;

- Chi phí quản lý dự án : 350 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 1.531 triệu đồng;

- Chi phí khác  : 1.181 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng : 2.677 triệu đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách Nhà nước, trong đó:

- Ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2018: 20.000 triệu đồng;

- Ngân sách huyện Đam Rông năm 2016: 5.000 triệu đồng.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện: năm 2016-2018.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung dự án đầu tư được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm S