Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1925/-UBND

Lâm Đồng, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đạ Tẻh (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Din tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

I. Bổ sung kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

1

Xây dựng văn phòng làm việc, nhà xưởng (Công ty cổ phần xuất nhập khẩu INH)

TT. Đạ Tẻh

4,00

Đất sản xuất nông nghiệp

II. Bsung kế hoạch giao đất

1

Giao đất tái định cư (khu quy hoạch phân lô)

Xã Đạ Kho

0,09

Đất phi nông nghiệp

III. Bổ sung kế hoạch bán đấu giá quyền sử dụng đất

1

Khu quy hoạch phân lô

Xã Đạ Kho

0,22

Bán đu giá QSD đất ở

2. Các nội dung khác tại Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Đạ Tẻh;
- Phòng TN&MT huyện Đạ Tẻh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt