Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BỔ, SỬ DỤNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 ĐỢT 2 TRONG SỐ 20.000 LIỀU GIAO CHO DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 và Quyết định 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19;

Căn cứ Quyết định số 1467/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022;

Căn cứ Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID 19;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về phân bổ vắc xin phòng COVID-19 đợt 2;

Theo đề xuất tiêm vắc xin phòng COVID-19 của các đơn vị;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân bổ vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho các đơn vị trong số 20.000 liều giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia tại Điều 1 Quyết định số 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế như sau:

TT

Các đơn vị

Số liều vắc xin

1.

Bệnh viện Bạch Mai

1.500

2.

Bệnh viện Nhi Trung ương

800

3.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Huế

500

4.

Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam

300

5.

Bệnh viện C Đà Nẵng

300

6.

Bệnh viện Chợ Rẫy

1.500

7.

Trường Đại học Y Hà Nội

800

8.

Trường Đại học Y tế công cộng

300

9.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

350

10.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

150

11.

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

400

12.

Viện Pasteur Nha Trang

170

13.

Viện Vắc xin và Sinh phẩm y tế

50

14.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội

12.880

 

Tổng

20.000

Điều 2.

Các Viện, Bệnh viện, Trường Đại học Y đủ điều kiện tiêm chủng thì nhận vắc xin từ Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình.

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp nhận số vắc xin được phân bổ để tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty của nhà nước, tổ chức Liên hợp Quốc tại Việt Nam.

Việc triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên các đơn vị thực hiện theo đúng đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì Sở Y tế Hà Nội phối hợp với Dự án TCMR Quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả.

Điều 3. Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung ứng vắc xin ngay cho các đơn vị theo danh sách tại Điều 1 để tổ chức triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định 1821/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế.

Điều 5. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ; Cục trưởng các Cục: Y tế dự phòng, Quản lý Khám chữa bệnh; Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur; Giám đốc Sở Y tế Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BT. Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường