Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3142/BYT-DP
V/v lập danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước;
- Các Tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam.
(Sau đây sẽ gọi tắt là các Đơn vị)

Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19; ngày 05/3/2021, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1467/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021 - 2022 trong đó bao gồm các đối tượng tiêm chủng thuộc các Bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, Tập đoàn, Đơn vị. Thời gian qua Bộ Y tế đã ghi nhận đề xuất của một số đơn vị về việc ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 sớm cho cán bộ, nhân viên.

Để triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên thuộc các đơn vị trong đợt này và các đợt tiếp theo; Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Thực hiện rà soát, tổng hợp đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm chủng theo Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trên địa bàn và chủ động liên hệ, phối hợp với Sở Y tế các tỉnh, thành phố nơi có cán bộ, nhân viên của đơn vị mình công tác để Sở Y tế chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm cho các đối tượng đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết nêu trên theo từng đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị đóng trên địa bàn TP. Hà Nội khẩn trương thực hiện việc rà soát và lập danh sách đối tượng tiêm chủng gửi về Sở Y tế Hà Nội (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội) trước ngày 23/4/2021 để Sở Y tế lập kế hoạch và tổ chức tiêm trong số vắc xin được Bộ Y tế đã phân bổ đợt 2 cho Sở Y tế Hà Nội để tiêm cho các Bộ, ngành, tập đoàn.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Xuân Tuyên