Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3409/BYT-TT-KT
V/v tiếp nhận và sử dụng Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 23/4/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1980/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ Poster An toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam. Hiện nay, Bộ Y tế (Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng) đã phối hợp với UNICEF hoàn thành việc in ấn và bắt đầu chuyển bộ Poster An toàn tiêm chủng đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố. Để bộ Poster An toàn tiêm chủng sớm được sử dụng tại các cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, góp phần trong công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

1. Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố tiếp nhận bộ Poster An toàn tiêm chủng theo số lượng được phân bổ cho địa phương tại Phụ lục của Quyết định 1980/QĐ-BYT ngày 23/4/2021 của Bộ Y tế. Các bộ Poster An toàn tiêm chủng sẽ được gửi chuyển phát nhanh đến Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, dự kiến trong tháng 4/2021.

2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn sử dụng bộ Poster An toàn tiêm chủng tại Quyết định 1980/QĐ-BYT, phân bổ và hướng dẫn cơ sở tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bố trí địa điểm treo/dán phù hợp nội dung các poster, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho cán bộ y tế trong việc thực hiện tiêm chủng an toàn.

3. Đối với Poster NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 - NÊN LÀM và KHÔNG NÊN LÀM, do có thay đổi trong nội dung, nên tạm thời chưa sử dụng Poster đã in này.

Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sau khi tiếp nhận sẽ giữ lại Poster này, bảo quản tại Trung tâm, không phân phối xuống các cơ sở tiêm chủng. Bộ Y tế đã bổ sung bản điện tử và file thiết kế của Poster thay thế Poster này trong Kho dữ liệu truyền thông của bộ Poster An toàn tiêm chủng tại địa chỉ: https://1drv.ms/u/s!Amm0pPafka61gsNcnyFTXe0hxVqBTg?e=VaDPZh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có thể sử dụng để truyền thông trên mạng xã hội (theo hướng dẫn tại Quyết định 1980/QĐ-BYT) hoặc chủ động in bổ sung Poster này, cấp phát cho các cơ sở tiêm chủng sử dụng kịp thời.

Đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Ths.Bs. Trần Thu Nguyệt, Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, điện thoại: 02462827979/ 0915.701.541, email: thunguyettran@gmail.com.

Trân trọng cám ơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- TT Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố
(để thực hiện).
- Lưu VT, TT-KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TRUYỀN THÔNG
VÀ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Nguyễn Đình Anh