Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 39/TTr-SGDĐT ngày 9 tháng 4 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2 tháng 5 năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT;
- CPVP;
- Báo VP, Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm tin học - công báo tỉnh;
- Cổng TT-GT điện tử tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Việt Văn

 

QUY ĐỊNH

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cụ thể về các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa

1. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương

a) Sách giáo khoa được thiết kế phù hợp, thuận tiện trong việc bổ sung, lồng ghép những nội dung gắn với thực tiễn của địa phương.

b) Sách giáo khoa có tính kế thừa, phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của cộng đồng dân cư và địa phương.

c) Hệ thống câu hỏi, bài tập và yêu cầu hoạt động được thiết kế với các mức độ khác nhau, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội vùng miền.

2. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học

a) Phù hợp với năng lực, phát huy tính cực của học sinh

- Sách giáo khoa được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ, tạo được sự hứng thú cho học sinh.

- Sách giáo khoa đảm bảo tính mềm dẻo, phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực của học sinh tại địa phương.

- Sách giáo khoa phát huy khả năng tự học, tự tìm tòi kiến thức, bồi dưỡng phẩm chất, năng lực, vận dụng kiến thức thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong mỗi bài học.

- Sách giáo khoa được thiết kế theo hướng giúp học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo, rèn kỹ năng hợp tác, phát huy tiềm năng và khả năng tư duy độc lập trong quá trình học tập.

b) Phù hợp với năng lực, cơ cấu đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường

- Nội dung trong sách giáo khoa đảm bảo tính khoa học, hiện đại, thiết thực, được thiết kế, trình bày hợp lý các hoạt động, giáo viên có thể linh hoạt lựa chọn hình thức tổ chức dạy học tích cực theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh.

- Sách giáo khoa có các chủ đề phù hợp, giúp giáo viên có thể triển khai dạy học gắn kết với thực tiễn cuộc sống.

- Sách giáo khoa giúp nhà trường và giáo viên tự chủ, sáng tạo trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Nội dung sách giáo khoa phù hợp năng lực của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tại địa phương.

- Sách giáo khoa có thể triển khai hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học của nhà trường và địa phương.

Chương II

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổ chức lựa chọn sách giao khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý và thực hiện báo cáo theo quy định.