Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 183/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 23 tháng 4 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1, NĂM HỌC 2020-2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tại Tờ trình số 421/TTr-SGDĐT ngày 11/3/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở giáo dục phổ thông có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định tại Quyết định này .

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban VHXH, HĐND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX. h

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

TIÊU CHÍ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA (SGK) LỚP 1 NĂM HỌC 2020-2021, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai)

I. Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương (gồm 5 tiêu chí)

1. Nội dung SGK đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lí của địa phương.

2. Nội dung SGK đảm bảo tính mềm dẻo, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương.

3. Cấu trúc SGK có tính mở, thuận tiện khi tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương.

4. Nội dung SGK có thể triển khai tốt với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại địa phương hiện nay.

5. Chất lượng SGK tốt (giấy in, khổ sách, cỡ chữ, font chữ,...); giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư địa phương.

II. Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông (gồm 11 tiêu chí)

* Phù hợp với việc học của học sinh

6. SGK được trình bày khoa học, hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh. Kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, có tính thẩm mỹ cao; phù hợp với đặc trưng môn học và tâm lí lứa tuổi của học sinh.

7. Nội dung mỗi bài học trong SGK được thể hiện chính xác, sinh động, phù hợp với năng lực học tập của học sinh, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập giúp học sinh dễ hiểu, không xa rời thực tế.

8. Nội dung các bài học/chủ đề trong SGK có quan hệ liên môn logic, có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập phù hợp với khả năng của học sinh.

9. Các nhiệm vụ học tập trong mỗi bài học hướng đến việc phát triển năng lực, phẩm chất và các kỹ năng sống cần đạt cho học sinh, chú trọng rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự học.

Thuận tiện, hiệu quả, phù hợp với việc dạy đối với giáo viên

10. Cách thiết kế, trình bày bài học/chủ đề trong SGK đa dạng các hoạt động, giúp giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức dạy học và phương pháp dạy học tích cực.

11. Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh.

12. SGK có các nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn.

13. Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh, giúp học sinh đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình.

14. Cấu trúc SGK thuận tiện cho nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

15. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích.

16. Danh mục thiết bị hỗ trợ dạy học kèm theo SGK phù hợp, có chất lượng, dễ sử dụng, giá thành hợp lý.