Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
********

Số : 19/2006/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ ban hành Qui định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy phạm trang bị điện gồm các phần sau đây:

Phần I: Quy định chung. Ký hiệu: 11 TCN-18-2006.

Phần II: Hệ thống đường dẫn điện. Ký hiệu: 11 TCN-19-2006.

Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp. Ký hiệu: 11 TCN-20-2006.

Phần IV: Bảo vệ và tự động. Ký hiệu: 11 TCN-21-2006.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 507/ĐL/KT ngày 22 tháng 12 năm 1984 của Bộ Điện lực (nay là Bộ Công nghiệp). Quy phạm này áp dụng trong toàn ngành điện, thống nhất áp dụng trên toàn quốc trong các lĩnh vực thiết kế, lắp đặt các công trình điện.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN