Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 03 tháng 8 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC NAM, HUYỆN NINH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 119/2003/QĐ-UB ngày 27/10/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn - khu phố;

Căn cứ Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định mức sinh hoạt phí cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, cán bộ Ban Quản lý thôn - khu phố tỉnh Ninh Thuận;

Xét Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND ngày 27/12/2006 của Hội đồng nhân dân huyện Ninh Phước và Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 19/01/2007 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước về việc đề nghị chia tách và thành lập một số thôn - khu phố mới thuộc huyện Ninh Phước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 265/TTr-SNV ngày 02/8/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách và thành lập các thôn thuộc xã Phước Nam, huyện Ninh Phước như sau:

1. Nay chia tách thôn Vụ Bổn để thành lập 2 thôn: thôn Vụ Bổn và thôn Tân Bổn:

1.1. Thôn Vụ Bổn:

Dân số: 236 hộ/1445 khẩu.

Diện tích: 519,57 ha.

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Thiện Đức; phía Tây giáp xã Nhị Hà; phía Nam giáp thôn Tân Bổn; phía Bắc giáp xã Phước Hữu;

1.2. Thôn Tân Bổn:

Dân số: 196 hộ/1095 khẩu.

Diện tích: 888,22 ha.

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Thiện Đức; phía Tây giáp xã Nhị Hà; phía Nam giáp xã Phước Minh; phía Bắc giáp thôn Vụ Bổn.

2. Nay chia tách thôn Hiếu Thiện để thành lập 2 thôn: thôn Thiện Đức và thôn Hiếu Thiện như sau:

1.1. Thôn Thiện Đức:

Dân số: 198 hộ/ 983 khẩu;

Diện tích: 383,13 ha;

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Nho Lâm; phía Tây giáp thôn Vụ Bổn; phía Nam giáp thôn Hiếu Thiện, phía Bắc giáp xã Phước Hữu.

1.2. Thôn Hiếu Thiện:

Dân số: 117 hộ/ 722 khẩu;

Diện tích: 505,09 ha;

Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Nho Lâm; phía Tây giáp thôn Tân Bổn; phía Nam giáp xã Phước Minh; phía Bắc giáp thôn Thiện Đức.

Xã Phước Nam có tổng cộng 11 thôn: thôn Văn Lâm 1, thôn Văn Lâm 2, thôn Văn Lâm 3, thôn Văn Lâm 4, thôn Vụ Bổn, thôn Tân Bổn, thôn Hiếu Thiện, thôn Thiện Đức, thôn Nho Lâm, thôn Phước Lập và thôn Tam Lang.

Điều 2. Số lượng cán bộ thôn Vụ Bổn là 2 người và thôn Tân Bổn là 2 người; số lượng cán bộ của thôn Thiện Đức là 2 người và thôn Hiếu Thiện là 2 người.

Mức sinh hoạt phí hàng tháng của Ban quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Nam tổ chức triển khai và tiến hành bầu cử Ban Quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Nam và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan