Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2007/NQ-HĐND

Lai Châu, ngày 10 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC: CHIA TÁCH CÁC XÃ THUỘC CÁC HUYỆN THAN UYÊN, TAM ĐƯỜNG, MƯỜNG TÈ; GIẢI THỂ THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG THAN UYÊN ĐỂ THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN UYÊN HUYỆN THAN UYÊN THUỘC TỈNH LAI CHÂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ tr­ưởng (nay là Chính phủ), về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới hành chính chư­a hợp lý;

Căn cứ Quyết định số 87/2006/QĐ-TTg ngày 20/4/2006 của Thủ t­ướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lai Châu thời kỳ 2006 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 192/2006/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2010" tiến tới ổn định 130 xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 1014/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2007 của UBND tỉnh Lai Châu về việc chia tách đơn vị hành chính các xã Thân Thuộc, Nà Cang, Hồ Thầu, Nậm Hàng thành hai đơn vị hành chính thuộc các huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè, tỉnh Lai Châu; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chia tách các xã của các huyện: Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè thuộc tỉnh Lai Châu như sau:

1. Chia tách các xã của huyện Than Uyên:

- Chia tách xã Thân Thuộc huyện Than Uyên thành 02 xã là: Xã Trung Đồng và xã Thân Thuộc.

Xã Trung Đồng có diện tích đất tự nhiên là: 6.188 ha và dân số hiện tại là: 3.975 người, gồm 11 bản.

Sau khi điều chỉnh diện tích đất tự nhiên và dân số để thành lập xã Trung Đồng, xã Thân Thuộc diện tích đất tự nhiên còn lại là: 3.058 ha và dân số là: 2.912 người, gồm 09 bản.

- Chia tách xã Nà Cang, huyện Than Uyên thành hai xã là xã Hua Nà và xã Mường Cang.

Xã Hua Nà có diện tích đất tự nhiên là: 2.555,4 ha và dân số hiện tại là: 2.529 người, gồm 10 bản.

Xã Mường Cang diện tích đất tự nhiên là: 4.309,54 ha và dân số hiện tại là: 5.362 người, gồm 20 bản.

2. Chia tách xã Hồ Thầu của huyện Tam Đường:

- Chia tách xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường thành 02 xã là: Xã Giang Ma và xã Hồ Thầu.

Xã Giang Ma có diện tích đất tự nhiên là: 3.671,6 ha và dân số hiện tại là: 2.877 người, gồm 08 bản.

Sau khi điều chỉnh diện tích đất tự nhiên và dân số để thành lập xã Giang Ma, xã Hồ Thầu diện tích đất tự nhiên còn lại là: 4.339,4 ha và dân số hiện tại là: 2.638 người, gồm 11 bản.

3. Chia tách xã Nậm Hàng của huyện Mường Tè:

- Chia tách xã Nậm Hàng huyện Mường Tè thành 02 xã là: Xã Nậm Manh và xã Nậm Hàng.

Xã Nậm Manh có diện tích đất tự nhiên là: 16.470,3 ha và dân số hiện tại là: 2.032 người, gồm 05 bản.

Sau khi điều chỉnh diện tích đất tự nhiên và dân số để thành lập xã Nậm Manh, xã Nậm Hàng diện tích đất tự nhiên còn lại là: 17.028,2 ha và dân số hiện tại là: 3.628 người, gồm 11 bản.

4. Giải thể thị trấn Nông Trường huyện Than Uyên, thành lập thị trấn Tân Uyên thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu trên cơ sở giữ nguyên trạng về diện tích, dân số, số thôn, bản, tổ dân phố của Thị trấn Nông Trường Than Uyên.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát Uỷ ban nhân dân tỉnh và các ngành liên quan thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã đư­ợc HĐND tỉnh Lai Châu khoá XII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lỳ Khai Phà

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 98/2007/NQ-HĐND về chia tách xã thuộc huyện Than Uyên, Tam Đường, Mường Tè; giải thể thị trấn nông trường Than Uyên để thành lập thị trấn Tân Uyên huyện Than Uyên thuộc tỉnh Lai Châu

  • Số hiệu: 98/2007/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 10/12/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu
  • Người ký: Lỳ Khai Phà
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 17/12/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản