Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 253/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC THÁI, HUYỆN NINH PHƯỚC

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ  về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo thẩm định số 699/BC-STP ngày 13/9/2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước như sau:

1. Chia tách thôn Hoài Trung để thành lập 2 thôn: thôn Hoài Trung và thôn Hoài Ni:

1.1. Thôn Hoài Trung.

- Dân số: 333 hộ/2.101 khẩu;

- Diện tích: 78,45 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Thái Giao; phía Tây giáp thôn Tà Dương; phía Nam giáp thôn Thái Hoà; phía Bắc giáp thôn Hoài Ni và thôn Tà Dương.

1.2. Thôn Hoài Ni:

- Dân số: 325 hộ/2.002 khẩu;

- Diện tích: 460,92 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp xã Phước Vinh; phía Nam giáp thôn Tà Dương, thôn Hoài Trung và thôn Thái Giao; phía Bắc giáp xã Phước Sơn và xã Phước Vinh.

2. Chia tách thôn Thái Giao để thành lập 2 thôn: thôn Thái Giao và thôn Thái Hoà:

2.1. Thôn Thái Giao:

- Dân số: 169 hộ/894 khẩu;

- Diện tích: 72,07 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Hoài Trung; phía Nam giáp thôn Thái Hoà, phía Bắc giáp thôn Hoài Ni.

2.2. Thôn Thái Hoà:

- Dân số: 148 hộ/740 khẩu;

- Diện tích: 238,94 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Như Bình; phía Nam giáp thôn Như Bình; phía Bắc giáp thôn Thái Giao và Hoài Trung.

3. Chia tách thôn Như Bình để thành lập 2 thôn: thôn Như Bình và thôn Như Ngọc:

3.1. Thôn Như Bình:

- Dân số: 333 hộ/1.784 khẩu;

- Diện tích: 270,39 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Như Ngọc; phía Bắc giáp thôn Thái Hoà.

3.2. Thôn Như Ngọc:

- Dân số: 281 hộ/1.482 khẩu;

- Diện tích: 182,62 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Hậu; phía Tây giáp thôn Đá Trắng; phía Nam giáp thôn Đá Trắng; phía Bắc giáp thôn Như Bình.

Xã Phước Thái có tổng cộng 8 thôn: thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni, thôn Thái Giao, thôn Thái Hoà, thôn Như Bình, thôn Như Ngọc, thôn Đá Trắng và thôn Tà  Dương.

Điều 2. Số lượng cán bộ của thôn Như Bình, thôn Như Ngọc, thôn Thái Giao và thôn Thái Hoà là 2 người.

Số lượng cán bộ thôn Hoài Trung, thôn Hoài Ni là 3 người;

Mức sinh hoạt phí hằng tháng của Ban quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thái tổ chức triển khai và tiến hành bầu cử Ban quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Thái và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan