Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH NINH THUẬN
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 250/2007/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH VÀ THÀNH LẬP CÁC THÔN CỦA XÃ PHƯỚC DIÊM, HUYỆN NINH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ  về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo thẩm định số 699/BC-STP ngày 13/9/2007 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách và thành lập các thôn thuộc xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước như sau:

1. Chia tách thôn Lạc Tân 2 để thành lập 2 thôn: thôn Lạc Tân 2 và thôn Lạc Tân 3:

1.1. Thôn Lạc Tân 2:

- Dân số: 483 hộ/2.840 khẩu;

- Diện tích: 14,40 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Lạc Tân 3; phía Tây giáp thôn Lạc Tân 1; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Thương Diêm 1.

1.2. Thôn Lạc Tân 3:

- Dân số: 440 hộ/2.945 khẩu;

- Diện tích: 34,06 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Thương Diêm 2; phía Tây giáp thôn Lạc Tân 2; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Thương Diêm 1.

2. Chia tách thôn Thương Diêm để thành lập 2 thôn: thôn Thương Diêm 1 và thôn Thương Diêm 2:

2.1. Thôn Thương Diêm 1:

- Dân số: 205 hộ/1425 khẩu;

- Diện tích: 980,07 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp thôn Lạc Nghiệp 1, Lạc Tân 1 và Lạc Tân 2; phía Nam giáp thôn Thương Diêm 2, phía Bắc giáp xã Phước Minh.

2.2. Thôn Thương Diêm 2:

- Dân số: 223 hộ/1850 khẩu;

- Diện tích: 2.417,87 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp thôn Thương Diêm 1; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Thương Diêm 1.

3. Chia tách thôn Lạc Sơn để thành lập 3 thôn: thôn Lạc Sơn 1, thôn Lạc Sơn 2 và thôn Lạc Sơn 3:

3.1. Thôn Lạc Sơn 1:

- Dân số: 261 hộ/908 khẩu;

- Diện tích: 56,99 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Lạc Nghiệp 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp biển Đông; phía Bắc giáp thôn Lạc Sơn 2.

3.2. Thôn Lạc Sơn 2:

- Dân số: 246 hộ/1007 khẩu;

- Diện tích: 92,57 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn Lạc Nghiệp 1; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp thôn Lạc Sơn 1; phía Bắc giáp thôn Lạc Sơn 3.

3.3. Thôn Lạc Sơn 3:

- Dân số: 137 hộ/609 khẩu;

- Diện tích: 1.020,47 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp xã Phước Dinh; phía Tây giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; phía Nam giáp xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và biển Đông; phía Bắc giáp xã Phước Minh.

Xã Phước Diêm có tổng cộng 10 thôn: thôn Lạc Nghiệp 1, thôn Lạc Nghiệp 2, thôn Lạc Tân 1, thôn Lạc Tân 2, thôn Lạc Tân 3, thôn Thương Diêm 1, thôn Thương Diêm 2, thôn Lạc Sơn 1, thôn Lạc Sơn 2 và thôn Lạc Sơn 3.

Điều 2. Số lượng cán bộ thôn Lạc Tân 2, thôn Lạc Tân 3, thôn Thương Diêm 1, thôn Thương Diêm 2, thôn Lạc Sơn 1, thôn Lạc Sơn 2 và thôn Lạc Sơn 3 là 2 người.

Mức sinh hoạt phí hằng tháng của Ban quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm tổ chức triển khai và tiến hành bầu Ban quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 250/2007/QĐ-UBND chia tách và thành lập các thôn của xã Phước Diêm, huyện Ninh Phước do Ủy ban nhân tỉnh Ninh Thuận ban hành

  • Số hiệu: 250/2007/QĐ-UBND
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 24/09/2007
  • Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận
  • Người ký: Hoàng Thị Út Lan
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 04/10/2007
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản