Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG VỚI DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Căn cứ Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

n cứ Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tại Công văn số 4144-CV/TU ngày 30 tháng 01 năm 2020 và Kết luận số 1287-KL/TU ngày 06 tháng 02 năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 157/TTr-SYT ngày 05 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch phòng, chống với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Cục Y tế dự phòng;
- Cục Quản lý khám, chữa bệnh;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Bệnh viện Trung ương Huế;
- VP UB: PCVP, các phòng Nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX(HQ444)

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG VỚI DỊCH BỆNH VIÊM DƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 172/QĐ-UBND ngày 07/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.

Ngày 31/1/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch bệnh nCoV là S kiện Y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu (PHEC).

Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Nguy cơ dịch bệnh có thể xuất hiện tại tỉnh và lan rộng tại cộng đồng nếu không chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống do:

- Sự gia tăng đi lại, giao lưu giữa tỉnh Quảng Ngãi và các địa phương có dịch trong cả nước và thế giới.

- Tỉnh Quảng Ngãi có một số lượng lớn người lao động là người Trung Quốc đang sinh sống và làm việc tại Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh.

- Thời tiết mùa Đông Xuân thuận lợi cho tác nhân gây bệnh phát triển. Các biện pháp phòng, chống dịch chưa đặc hiệu và bệnh chưa có thuốc phòng, điều trị.

II. MỤC TIÊU

Phát hiện sớm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona, xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong trên địa bàn tỉnh cụ thể theo tình huống dịch:

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona đến Quảng Ngãi từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với bệnh nhân nghi ngờ viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh dưới 10 trường hợp mắc.

Thực hiện khẩn cấp biện pháp cách ly, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng, hạn chế thấp nhất tử vong.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh từ 10 đến dưới 200 trường hợp mắc

Khoanh vùng, xử lý kịp thời, triệt để ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất số mắc và tử vong.

4. Tình huống 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 200 trường hợp mắc tại tỉnh.

Huy động mọi lực lượng khống chế dịch trong tầm kiểm soát nhằm nhanh chóng hạn chế sự lây lan và giảm thấp nhất số mắc, tử vong; đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh.

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Thành lập Ban Chỉ đạo các cấp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Ban chỉ đạo) gây ra.

- Ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

- Chỉ đạo triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch trong toàn tỉnh.

- Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giám sát, sẵn sàng thu dung, điều trị, xử lý ổ dịch tại các địa phương. Kiểm tra các đơn vị, tổ chức cung cấp trang thiết bị phòng, chống dịch.

b) Công tác truyền thông

- Công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của người dân về dịch bệnh nCoV trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

- Kịp thời và thường xuyên cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân không hoang mang, lo lắng và phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh.

- Khai thác các thông điệp truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Truyền tải các thông điệp, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh tới các đoàn du lịch, người lao động tới các vùng có dịch; cung cấp các tài liệu truyền thông hướng dẫn những hành khách tự theo dõi tình trạng sức khỏe và chủ động liên hệ với các đơn vị y tế khi cần thiết.

- Thực hiện việc tương tác với người dân qua dường dây nóng, sử dụng các phương tiện truyền thông công cộng, mạng xã hội để truyền tải các thông điệp phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện công tác người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

c) Công tác giám sát, dự phòng

- Thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch viêm đường hô hấp tuyến tỉnh, huyện trên toàn tỉnh (Đội phản ứng nhanh).

- Áp dụng hình thức khai báo y tế tại Cảng Dung Quất, Cảng Sa Kỳ, tăng cường giám sát thân nhiệt, áp dụng các biện pháp cách ly kịp thời đối với trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch.

- Đối với lao động nước ngoài trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán đi về từ vùng dịch tễ cần tổ chức cách ly tại nơi ở, nơi làm việc, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam. Việc theo dõi đối tượng đang ở tập trung hoặc mới trở về công ty, xí nghiệp sẽ do y tế cơ quan thực hiện, nếu không có y tế cơ quan phải liên hệ y tế xã thực hiện. Đối với đối tượng cư trú tại các khu dân cư, nhà nghỉ, khách sạn do chính quyền địa phương quản lý, chỉ đạo y tế địa phương theo dõi.

- Triển khai chiến dịch vệ sinh, khử khuẩn tại các cơ sở công cộng, tập trung đông người.

- Nâng cao năng lực, đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện (EBS) tại các cơ sở khám chữa bệnh, ở cộng đồng. Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện biện pháp giám sát những người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh trong nước và người tiếp xúc gần vơi trường hợp có sốt từ vùng có dịch nhập cảnh vào Việt Nam (sau đây gọi chung là người tiếp xúc gần).

- Kịp thời nắm bắt, cập nhật liên tục thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch.

- Thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ để đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

- Đảm bảo có sẵn quy trình phòng chống lây nhiễm tại các cơ sở y tế và sử dụng trang phục phòng hộ, đảm bảo có đủ số lượng trang phục phòng hộ, dung dịch sát khuẩn, các trang thiết bị thiết yếu, thuốc cho cán bộ y tế tham gia giám sát, phòng chống dịch.

- Cập nhật, phổ biến, tập huấn cho cán bộ y tế và triển khai thực hiện Hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Báo cáo kịp thời diễn biến dịch trong nước và trên địa bàn tỉnh về Ban chỉ đạo.

d) Công tác điều trị

- Phát hiện sớm các trường hợp viêm phổi nặng có tiền sử liên quan đến các vùng dịch tễ và những người tiếp xúc gần với các trường hợp ghi nhận bệnh.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, khu vực cách ly, giường bệnh; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân.

- Thiết lập khu vực khám sàng lọc, phân luồng bệnh nhân, cách ly riêng và điều trị các trường hợp nghi ngờ nhiễm viêm đường hô hấp cấp do nCoV, không để lây nhiễm trong bệnh viện.

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Xây dựng phương án hỗ trợ tuyến dưới khi có dịch bệnh xảy ra hoặc trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

- Kiện toàn các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Cập nhật, phổ biến, tập huấn cho cán bộ y tế và triển khai thực hiện Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp do nCoV của Bộ Y tế.

đ) Công tác hậu cần

Rà soát, chuẩn bị trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, thuốc điều trị, thuốc kháng vi rút, vật tư sẵn sàng phục vụ công tác giám sát, xử lý ổ dịch, thu dung, cấp cứu, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân khi xuất hiện trường hợp bệnh.

2. Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh dưới 10 trường hợp mắc

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Kích hoạt Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch tại các đơn vị. Theo dõi sát diễn biến tình hình, đánh giá tình hình hàng ngày, tham mưu kịp thời với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

- Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona họp đột xuất, hàng tuần để cập nhật tình hình và chỉ đạo việc triển khai chống dịch.

- Sở Y tế có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch theo quy định.

- Thực hiện quy chế người phát ngôn về tình hình dịch bệnh theo quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra chỉ đạo, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh, các biện pháp triển khai hàng ngày.

- Tổ chức cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không tuân thủ cách ly theo quy định.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp có yếu tố dịch tễ liên quan, tăng cường giám sát, xét nghiệm để phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch khi xuất hiện trường hợp bệnh đầu tiên, không để lan rộng.

- Giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; cách ly những trường hợp mắc bệnh và nghi ngờ, lấy mẫu xét nghiệm. Hướng dẫn chăm sóc tại nhà của người bệnh và phòng ngừa lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình.

- Đẩy mạnh giám sát dựa vào sự kiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý, tiêu độc khử trùng theo quy định hiện hành.

- Vận động sự trợ giúp của Cục Y tế dự phòng và Viện Pasteur Nha Trang cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính nặng tại các bệnh viện để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh.

- Tổ chức thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế; cử các đội đáp ứng nhanh hỗ trợ các địa phương xử lý ổ dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, chẩn đoán xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên và cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh đối với người lớn và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đối với trẻ em; hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong.

- Tại các cơ sở điều trị bố trí sẵn sàng khu vực riêng để điều trị bệnh nhân. Khu vực cách ly được chia thành ba đơn nguyên: bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân đã được chẩn đoán xác định và khu lưu giữ bệnh nhân trước khi xuất viện.

- Bố trí khu vực riêng để cách ly theo dõi và chăm lo hậu cần cho cán bộ y tế tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; triển khai các đội cấp cứu lưu động để kịp thời hỗ trợ và điều trị tại chỗ nơi xảy ra dịch.

- Thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, tiếp xúc, bệnh nhân nặng, tử vong nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo quy định của Bộ Y tế.

- Thực hiện chẩn đoán và điều trị theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Thường xuyên đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, kiểm thảo tử vong (nếu có), cập nhật phác đồ chẩn đoán, cách ly, điều trị bệnh nhân và phòng lây nhiễm phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

- Chuẩn bị phương án mở rộng cơ sở điều trị, huy động nguồn lực, bổ sung kế hoạch thu dung điều trị để kịp thời ứng phó khi dịch bệnh bùng phát, sẵn sàng phương án thiết lập Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn làm bệnh viện dã chiến tiếp nhận điều trị khi có hơn 10 ca mắc bệnh.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

d) Công tác truyền thông

- Cập nhật chính xác tình hình dịch bệnh, thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí để tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin truyền thông, đảm bảo không ảnh hưởng đến hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và không gây hoang mang trong nhân dân.

- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường thời lượng phát sóng về các biện pháp phòng chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thường xuyên đăng tải thông báo của Bộ Y tế.

- Cập nhật, bổ sung các thông điệp truyền thông, các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch cho phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Đẩy mạnh việc truyền thông, khuyến cáo phòng chống dịch tại các cơ sở điều trị và cộng đồng.

- Duy trì hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế và các đơn vị y tế dự phòng và bệnh viện tuyến tỉnh.

- Thực hiện việc tương tác mạnh mẽ với người dân qua mạng xã hội, giao lưu trực tuyến để kịp thời truyền tải các thông điệp phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức họp báo định kỳ hoặc đột xuất đề cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh.

- Phối hợp kiểm soát các tin đồn tại cộng đồng về tình hình dịch, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

đ) Công tác hậu cần

- Căn cứ vào dự báo tình hình dịch tiếp tục bổ sung kinh phí, vật tư, hóa chất phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch để phòng dịch bùng phát trên diện rộng.

- Đảm bảo kinh phí cho việc cấp cứu, điều trị người bệnh, thực hiện chính sách cho các cán bộ thực hiện công tác điều tra, xác minh ổ dịch, thường trực phòng chống dịch và cán bộ thực hiện thu dung, điều trị, chăm sóc bệnh nhân.

- Khẩn trương dự trữ, bổ sung thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

- Triển khai phương án giải quyết các thủ tục, tổ chức tiếp nhận viện trợ về thuốc men, vật tư, hóa chất, trang thiết bị (nếu có).

- Thực hiện chính sách hỗ trợ các trường hợp bắt buộc phải điều trị, cách ly theo quy định. Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch theo quy định hiện hành.

3. Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh từ 10 đến dưới 200 trường hợp mắc

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp và Đội phản ứng nhanh tại các đơn vị, tổ chức thường trực 24/7.

- Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh hàng ngày, tham mưu với Ban Chỉ đạo về các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời.

- Xem xét đóng cửa một số cơ sở cộng đồng (trường học, cộng đồng...) theo trình tự quy định.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn tại các địa phương và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các địa phương.

- Thường xuyên đánh giá hiệu quả các biện pháp đáp ứng để điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch mới. Thực hiện việc giám sát trường hợp bệnh, điều tra và theo dõi chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc.

- Tăng cường giám sát các chùm ca bệnh viêm phổi có yếu tố dịch tễ tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng.

- Đánh giá nguy cơ thường xuyên để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Tiếp tục triển khai giám sát viêm phổi nặng; đẩy mạnh việc giám sát dựa vào sự kiện, kịp thời xác minh, tổ chức điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý sớm các ổ dịch trong cộng đồng.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế từ tỉnh đến xã. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, cộng đồng tham gia chống dịch.

- Thường xuyên cập nhật, đánh giá rút kinh nghiệm và cập nhật các tài liệu chuyên môn trong công tác giám sát, xử lý ổ dịch để kịp thời điều chỉnh các hướng dẫn, chỉ đạo phù hợp với đặc điểm dịch bệnh.

c) Công tác điều trị

- Thực hiện quyết liệt việc giảm tải cho Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi đưa vào tiếp nhận và điều trị bệnh nhân tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, thực hiện cách ly theo dõi những đối tượng nghi ngờ tại các cơ sở khám chữa bệnh.

- Các đơn vị điều trị tuyến huyện, thành phố chủ động triển khai kế hoạch mở rộng việc thu dung, điều trị bệnh nhân khi số lượng bệnh nhân vượt quá 200 ca bệnh; Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi sẵn sàng thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...) cho các đơn vị phù hợp với tình hình thu dung, điều trị. Đội phản ứng nhanh hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

- Bố trí khu vực riêng để cách ly theo dõi và chăm lo hậu cần cho cán bộ y tế tham gia điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các đơn vị điều trị theo quy định; làm thông thoáng buồng bệnh để giảm nồng độ vi rút. Tập trung tối đa nguồn lực và chuyên môn kỹ thuật đề điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

- Tổ chức thường trực cấp cứu, thu dung, điều trị tại các đơn vị khám, chữa bệnh; các đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương cấp cứu, điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu.

- Thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chẩn đoán điều trị, đánh giá rút kinh nghiệm trong công tác chẩn đoán điều trị, chăm sóc bệnh nhân mắc viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

d) Công tác truyền thông

- Hàng ngày, cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh tránh gây hoang mang trong cộng đồng. Đồng thời thường xuyên truyền thông các biện pháp phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng; khuyến cáo người tiếp xúc cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày và hàng ngày đo nhiệt độ cơ thể. Nếu có biểu hiện mắc bệnh thì đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời.

- Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin sai sự thật về nCoV.

đ) Công tác hậu cần

- Phân bổ kinh phí kịp thời cho các đơn vị chống dịch các tuyến, chủ động nguồn vật tư, hóa chất, phương tiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch và cách ly điều trị như trường hợp 2.

4. Trường huống 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 200 trường hợp mắc

a) Công tác chỉ đạo, kiểm tra

- Ban chỉ đạo tỉnh liên hệ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh thường xuyên họp và đánh giá tình hình dịch bệnh và thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất. Đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp tại tỉnh.

- Tăng cường hoạt động đáp ứng, thường trực chỉ đạo dịch, kiểm tra, chỉ đạo và điều phối hoạt động đáp ứng với dịch bệnh 24/24 giờ.

- Xem xét đóng cửa các cơ sở công cộng (trường học, nhà máy, xí nghiệp v.v..) theo đúng trình tự quy định.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá khả năng đáp ứng của các địa phương đề chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch, điều trị. Trong trường hợp vượt quá khả năng của địa phương, UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch để có hỗ trợ kịp thời; đảm bảo duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn.

- Huy động toàn bộ lực lượng y tế, vận động toàn thể lực lượng xã hội tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh.

- Điều phối, điều động nguồn lực điều tra giám sát, phòng xét nghiệm, kiểm soát dịch bệnh từ nguồn địa phương và hỗ trợ.

- Báo cáo Chính phủ, Bộ Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương đề nghị hỗ trợ nhân lực, vật tư và trang thiết bị đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch và khắc phục hậu quả.

- Đánh giá việc thực hiện các biện pháp đáp ứng, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

b) Công tác giám sát, dự phòng

- Tăng cường giám sát, lấy mẫu bệnh phẩm các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính tại ổ dịch mới để xét nghiệm xác định ổ dịch.

- Triển khai các biện pháp khoanh vùng, giám sát, xử lý triệt để ổ dịch mới.

- Thường trực phòng, chống dịch 24/24 giờ tại các đơn vị y tế. Huy động tối đa lực lượng nhân viên y tế, sinh viên y khoa, lực lượng vũ trang và tình nguyện của cộng đồng tham gia chống dịch.

- Đánh giá nguy cơ hàng ngày báo cáo Ban chỉ đạo để triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp và hiệu quả.

- Tổ chức tiếp nhận và sử dụng hiệu quả sự hỗ trợ về nhân lực, trang thiết bị, tài chính.

c) Công tác điều trị:

- Thiết lập bệnh viện dã chiến tại Cơ sở 2 Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, Bệnh viện Lao và bệnh phổi. Mở rộng cơ sở điều trị dã chiến phù hợp với tình hình dịch.

- Huy động nguồn nhân lực, vật lực (trang thiết bị, thuốc, vật tư ...), tài chính ưu tiên cho các bệnh viện dã chiến.

- Tại các bệnh viện dã chiến thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân phòng lây nhiễm cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia điều tra dịch tễ, lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm, xét nghiệm, khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân và những người liên quan khác, không để lây nhiễm bệnh cho cán bộ y tế.

- Rút kinh nghiệm công tác điều trị, cập nhật hướng dẫn, phác đồ chẩn đoán, điều trị và phòng lây nhiễm.

- Xây dựng phương án xử lý bệnh nhân tử vong. Ban hành quy định về tang lễ, mai táng trong tình huống số tử vong tăng nhanh.

d) Công tác truyền thông

- Tổ chức họp báo cung cấp thông tin và định hướng đưa tin kịp thời và chính xác về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống khi cần thiết.

- Triển khai mạnh mẽ các biện pháp truyền thông để người dân hiểu, không hoang mang, hoảng loạn và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống.

- Xử lý các trường hợp tung tin đồn không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

d) Công tác hậu cần

- Huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác điều trị, cách ly tại bệnh viện dã chiến và các cơ sở điều trị, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho công tác dập tắt dịch tại cộng đồng theo phương châm 4 tại chỗ: chỉ đạo lại chỗ, con người tại chỗ, thuốc men tại chỗ và phương tiện tại chỗ.

- Kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ, động viên đối với lực lượng phòng, chống dịch.

IV. CÁC GIẢI PHÁP

1. Tổ chức, chỉ đạo

- Tăng cường vai trò của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và mới nổi của Bộ Y tế. Tổ chức kiểm tra, chỉ đạo giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

- Phối kết hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế với cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát trường hợp bệnh tại cộng đồng.

- Các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường giám sát, phát hiện sớm; sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân; tăng cường tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống cho người dân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và báo cáo, gửi mẫu về Viện Pasteur Nha Trang để chẩn đoán xác định bệnh.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho cán bộ tham gia chống dịch viêm phổi do nCoV: phụ cấp chống dịch, trực dịch ...

- Tổ chức cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không tuân thủ cách ly theo quy định.

- Hạn chế hội họp đông người không cần thiết.

2. Xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí

Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, Sở Y tế xây dựng nhu cầu kinh phí và phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí bảo đảm hoạt động phòng chống dịch phù hợp với diễn tiến tình hình dịch.

3. Chuyên môn kỹ thuật

a) Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sát, phát hiện các trường hợp viêm đường hô hấp cấp, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để có biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các bệnh viện và cộng đồng.

- Thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Củng cố và duy trì hoạt động của Đội cơ động phản ứng nhanh phòng, chống dịch tại đơn vị y tế các tuyến. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

- Tăng cường năng lực xét nghiệm:

+ Củng cố trang thiết bị phòng xét đảm bảo đủ năng lực lấy mẫu, vận chuyển mẫu xét nghiệm xác định viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

+ Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm cho các tuyến.

b) Các giải pháp giảm tử vong

- Thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do nCoV; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Rà soát cập nhật và bổ sung hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Xây dựng cơ số dự trữ về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng chống dịch.

- Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do nCoV khi có dịch xảy ra, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng; thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, chuyển tuyến bệnh viện Trung ương Huế các trường hợp vượt quá khả năng điều trị.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị các trường hợp viêm đường hô hấp cấp do nCoV và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

4. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Tuyên truyền đến các đối tượng nguy cơ lây nhiễm từ khách du lịch trong nước, người nước ngoài vào Quảng Ngãi, cũng như người từ Quảng Ngãi đi du lịch đến các vùng có dịch.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ tuyên truyền trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các Sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

- Xử lý các trường hợp tung tin đồn không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

5. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ban, ngành, đoàn thể.

- Huy động sự tham gia của các ban, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (phụ nữ, thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu chiến binh) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm toàn diện thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Y tế là người phát ngôn.

- Chủ động phối hợp Cảng Dung Quất, Cảng Sa Kỳ triển khai tờ khai y tế, do thân nhiệt bằng tia hồng ngoại cho hành khách theo quy định.

- Triển khai quyết liệt các hoạt động giám sát tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người có nguy cơ để cách ly, không để dịch xâm nhập, lây lan ra diện rộng, giám sát y tế chặt chẽ đối với những người đi/về từ vùng dịch, những người có nguy cơ và triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh; chỉ đạo các bệnh viện tổ chức việc phân luồng, tuyến, thu dung, cấp cứu, điều trị bệnh nhân, lấy mẫu và xét nghiệm để phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử khuẩn, vật tư, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng hỗ trợ, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch kịp thời.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo cán bộ, nhân viên y tế về công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu, công tác giám sát và phòng, chống đối với dịch bệnh do nCoV gây ra theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại các địa phương. Tổ chức trực giám sát dịch 24/24 giờ để theo dõi, nắm bắt tình hình dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, báo cáo kịp thời tình hình dịch bệnh theo đúng quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh liên ngành phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án huy động lực lượng ngoài ngành y tế sẵn sàng thành lập bệnh viện dã chiến tại địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông tin truyền thông cung cấp thông tin kịp thời tới người dân, không để người dân hoang mang, thông báo cụ thể cho người dân các địa điểm khám và điều trị, số điện thoại đường dây nóng và thường trực chống dịch.

- Kịp thời tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, phù hợp với diễn biến dịch tễ tại các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

- Sở Y tế lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh do nCoV.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền tỉnh, Báo Quảng Ngãi

- Đẩy mạnh truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng khuyến cáo người dân về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Chủ động nắm bắt thông tin từ Sở Y tế, Bộ Y tế và cung cấp kịp thời, chính xác tới cộng đồng để người dân biết tình hình, tránh gây hoang mang; khuyến cáo người dân và khách du lịch khi có triệu chứng nghi ngờ thì cần cách ly và đến cơ sở y tế để được khám, phát hiện, điều trị kịp thời.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Tăng cường nắm bắt thông tin về khách du lịch, đặc biệt những người đến từ vùng có dịch để truyền thông, vận động người dân, khách du lịch tự giám sát sức khỏe, kịp thời khai báo với cơ quan y tế nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh do nCoV.

- Chỉ đạo, theo dõi các công ty du lịch hủy các tour, gói du lịch, không tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người mắc bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch đến Quảng Ngãi. Quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình của khách du lịch, khuyến nghị hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc hiện đang ở Quảng Ngãi và đang chưa quay lại Quảng Ngãi làm việc sau khi nghỉ Tết. Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức cách ly, quản lý du khách khi phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 06/CT-TTg về tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc; giảm quy mô các lễ hội đã tổ chức; yêu cầu người dân đeo khẩu trang tại nơi công cộng và hạn chế du xuân, tham gia lễ hội.

4. Sở Giao thông vận tải

Triển khai thực hiện tốt các khuyến cáo phòng, chống dịch cho các hành khách trên các phương tiện vận tải. Có phương án phòng bệnh cho hành khách và nhân viên khi có trường hợp xuất hiện người bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh trên các phương tiện vận tải hành khách.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế có kế hoạch tiêu độc, khử trùng trường học các cấp, phổ biến thông tin về tình hình dịch, các biện pháp phòng chống dịch cho học sinh, sinh viên.

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức giám sát tình hình sức khỏe của học sinh, sinh viên trong các nhà trường, thông báo với ngành y tế các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì phối hợp với sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan thành lập Tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống nCoV tại nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động người nước ngoài quản lý, giám sát, theo dõi, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp danh sách người lao động đang làm việc hoặc trở về từ các khu vực đang có dịch.

7. Sở Ngoại vụ

- Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng cung cấp thông tin người nước ngoài đến Quảng Ngãi, hỗ trợ các cơ quan chức năng và địa phương thuyết phục người nước ngoài thực hiện cách ly và phòng, chống dịch.

8. Sở Công Thương

Phối hợp cùng với Cục quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát, quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, nước sát khuẩn tay, nước súc miệng sát khuẩn, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.

9. Công an tỉnh

- Cung cấp chi tiết danh sách người nước ngoài đang làm việc, lưu trú tại Quảng Ngãi có đi về từ vùng dịch.

- Đảm bảo an ninh trật tự cho việc cách ly y tế bắt buộc các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Huy động lực lượng y tế ngành chủ động phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng tham gia phối hợp với lực lượng y tế địa phương phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của tỉnh.

- Tham gia hỗ trợ địa phương thực hiện cưỡng chế cách ly y tế những trường hợp không tuân thủ cách ly theo quy định.

- Phối hợp với Sở Y tế trong công tác giám sát kiểm dịch đối với người nhập cảnh, đi về từ vùng có dịch.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đồng.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Phối hợp chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch trong các đơn vị quân đội, khu vực biên giới biển đảo của tỉnh và tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

- Có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ ngành y tế triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp dịch bệnh lan rộng.

11. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời, bảo đảm hoạt động phòng chống dịch phù hợp với diễn tiến tình hình dịch.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ chức thành viên căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch huy động hội viên, đoàn viên, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

13. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm vi rút Corona.

14. Các sở, ban ngành, đơn vị khác theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện kế hoạch; tích cực, chủ động phối hợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

15. Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các doanh nghiệp theo dõi đối tượng đi về từ vùng dịch, tổ chức cách ly tại nơi ở, nơi làm việc, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

- Hàng ngày gửi báo cáo về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh những người nước ngoài đang cư trú, quay trở lại làm việc có đi, đến từ vùng có dịch để kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn phù hợp.

16. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND huyện, thành phố làm Trưởng ban; xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại địa phương. Chỉ đạo các ngành, các đoàn thể cùng toàn thể nhân dân ở địa phương tích cực chủ động tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

- Chịu trách nhiệm chính phối hợp đơn vị liên quan thực hiện vận động cách ly và quản lý người đi từ vùng có dịch theo thời gian quy định.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở để nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về nguy cơ, đường lây nhiễm, cách phát hiện sớm, cách phòng, chống dịch bệnh do nCoV. Vận động nhân dân tự giác khai báo với cơ quan y tế nếu có yếu tố dịch tễ đi/về từ vùng có dịch hoặc có triệu chứng sốt, ho, khó thở, có yếu tố dịch tễ nguy cơ mắc bệnh do nCoV để được cách ly, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Khuyến cáo người dân không đến các khu vực đang có dịch.

- Thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại các cụm dân cư, hộ gia đình, các khu vực có nhiều khách du lịch.

- Chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh để sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh xâm nhập vào địa phương mình.

- Thường xuyên và kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo của tỉnh về tình hình diễn biến và kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

- Bố trí kinh phí phòng, chống dịch phù hợp với nhu cầu theo cấp độ dịch tại địa phương.

- Quản lý chặt chẽ, chỉ đạo theo dõi các đối tượng di về từ vùng dịch tễ đang cư trú tại các khu dân cư, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Kế hoạch sẽ được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với diễn biến của tình hình dịch nCoV theo thực tế trên địa bàn tỉnh.