Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1249/UBND-VX
Về triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Sở Y tế;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố;
- Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố;
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố;
- Liên đoàn Lao động thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố về ban hành Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai đến tất cả các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao và trên địa bàn các quận, huyện để các đơn vị tự đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn thành phố (ban hành kèm theo Quyết định số 1203/QĐ-BCĐ ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố), gửi kết quả tự đánh giá cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện chậm nhất là ngày 08 tháng 4 năm 2020.


2. Trên cơ sở tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện rà soát, báo cáo Sở Y tế tiến hành kiểm tra, đánh giá đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (theo Bộ chỉ số đánh giá).

3. Giao Sở Y tế kiểm tra, rà soát việc tự đánh giá của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xử lý nghiêm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố) để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền thì Sở Y tế báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, chỉ đạo.

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các nội dung trên./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Trung tâm Báo chí TP;
- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Phòng VX, TH;
- Lưu: VT, (VX-TC).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Phong