Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/KH-UBND

Sơn La, ngày 31 tháng 01 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ĐÁP ỨNG VỚI BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)”; Quyết định số 156/QĐ-BYT ngày 20/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

Căn cứ Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut mới corona gây ra; Công văn số 96/KCB-ĐD&KSNK ngày 24/01/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona trong bệnh viện.

Căn cứ Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban thường vụ tỉnh ủy về việc phòng, chống Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV)

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Đến nay, dịch bệnh đã lan rộng ra 31/31 tỉnh, thành phố của Trung Quốc, đã lây ra 22 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh chưa có vắc xin, thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động kiểm soát, kịp thời ngăn chặn dịch bệnh nêu trên, UBND tỉnh ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona mới trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm soát chặt chẽ, phát hiện sớm, ngăn chặn xử lý kịp thời, đúng quy định các trường hợp mắc bệnh (nếu có) không để dịch bệnh lây lan, bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho nhân dân, bảo đảm an toàn, trật tự xã hội, không để người dân trên địa bàn tỉnh hoang mang; hạn chế thấp nhất tử vong do dịch này gây ra.

Xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị, hội thảo để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch.

2. Yêu cầu

Lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do chủng mới Corona gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho người dân tự dự phòng là chính. Dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Đấu tranh và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Triển khai các hoạt động tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh, giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch tại các địa phương, đơn vị. Báo cáo kịp thời về tình hình dịch, bệnh và kết quả tổ chức thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế và của Thường trực Tỉnh ủy.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát công tác sẵn sàng đáp ứng dịch tại các đơn vị y tế và các địa phương.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Chủ động phát hiện sớm trường hợp viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.

2. Mục tiêu cụ thể theo tình huống dịch

a) Tình huống 1: Chưa ghi nhận trường hợp bệnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

Phát hiện sớm trường hợp viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona xâm nhập vào địa bàn tỉnh Son La đến từ vùng có dịch để cách ly, điều trị kịp thời.

b) Tình huống 2: Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh

Khoanh vùng, xử lý kịp thời triệt để ổ dịch, nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng.

c) Tình huống 3: Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng

Đáp ứng nhanh, khoanh vùng, tập trung xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lan rộng trong cộng đồng; giảm tối đa số người mắc và tử vong.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Tình huống 1 (Chưa ghi nhận trường hợp bệnh)

1.1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra

Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình phòng, chống dịch bệnh và sự lưu hành của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Tăng cường giám sát các trường hợp viên đường hô cấp cấp tính với các biểu hiện nghi ngờ do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Kiểm tra, sàng lọc nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc dịch.

Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng thuốc, trang thiết bị y tế, nhân lực, khu vực cách ly; sẵn sàng tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị người mắc bệnh, hạn chế tử vong. Thiết lập mạng trước các đơn vị thu dung điều trị người mắc bệnh mới do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, sinh phẩm y tế, môi trường lấy mẫu để xét nghiệm gửi Trung ương chẩn đoán xác định vi rút Corona. Tập huấn về kỹ thuật giám sát, phòng chống, xử lý ổ dịch, phương pháp lấy mẫu, cách bảo quản và vận chuyển mẫu bệnh phẩm, hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Corona gây ra. Xây dựng các thông điệp truyền thông phòng chống dịch tại cộng đồng. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, các biện pháp phòng bệnh, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng.

Thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh trên địa bàn các huyện, thành phố.

Chuẩn bị các điều kiện về vật tư, hóa chất, nhân lực, phương tiện kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống khi có dịch bệnh. Tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cửa khẩu.

Thường xuyên tổ chức đánh giá các nguy cơ để có biện pháp phòng chống dịch bệnh. Báo cáo kịp thời về tình hình dịch bệnh và tổ chức thực hiện các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan Trung ương.

2. Tình huống 2 (Xuất hiện các trường hợp bệnh xâm nhập)

Tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Corona. Triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc cũng như nghi ngờ mắc; điều tra theo dõi chặt chẽ các trường hợp mắc cũng như tiếp xúc. Xử lý triệt để các ổ dịch.

Tăng cường giám sát lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khu vực cách ly riêng đặc thù cho người bệnh mắc bệnh; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các tuyến, vận hành các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh, hỗ trợ cho tuyến dưới xử lý ổ dịch.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh, dự báo tình hình dịch bệnh để bổ sung kinh phí, vật tư hóa chất, phương tiện. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đề phòng dịch bùng phát triển diện rộng.

Tổ chức các đoàn kiểm tra trên địa bàn các huyện, thành phố và các cửa khẩu.

Thực hiện báo cáo theo quy định.

3. Tình huống 3 (Dịch bệnh lây lan trong cộng đồng)

Ban Chỉ đạo tổ chức họp hàng ngày hoặc đột xuất để chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Khoanh vùng ổ dịch, triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi không cần thiết; phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ người dân trong khu vực ổ dịch.

Báo cáo diễn biến tình hình dịch bệnh thường xuyên và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp phòng chống dịch để nhận được chỉ đạo kịp thời.

Tăng cường giám sát lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để lấy mẫu xét nghiệm chủng mới của vi rút Corona.

Tăng cường giám sát các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Corona. Triển khai các biện pháp cách ly chặt chẽ các trường hợp mắc cũng như nghi ngờ; điều tra theo dõi chặt chẽ các trường hợp mắc cũng như tiếp xúc. Xử lý triệt để các ổ dịch.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức khu vực cách ly riêng, đặc thù cho người bệnh mắc bệnh; tổ chức thường trực phòng, chống dịch tại các tuyến, vận hành các đội đáp ứng nhanh tuyến tỉnh, hỗ trợ cho tuyến dưới xử lý ổ dịch.

Thiết lập các bệnh viện dã chiến khi cần thiết.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, kịp thời cung cấp thông tin để người dân không hoang mang lo lắng, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Tổng hợp nhu cầu kinh phí, vật tư hóa chất, phương tiện từ tuyến tỉnh đến huyện, xã báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ kịp thời thuốc kháng vi rút, trang bị phòng hộ và các loại thuốc vật tư hóa chất phục vụ phòng chống dịch.

Thực hiện báo cáo hàng ngày, trường hợp đột xuất báo cáo về Sở Y tế để xem xét, hướng dẫn. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đề phòng dịch bùng phát triển diện rộng.

Yêu cầu các đơn vị, tổ chức, cơ sở sản xuất cung cấp các dịch vụ thiết yếu, xây dựng kế hoạch đảm bảo cung cấp dịch vụ trong trường hợp dịch bùng phát lan rộng.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn trên địa bàn các huyện, thành phố và các cửa khẩu.

Thực hiện báo cáo theo quy định.

IV. GIẢI PHÁP

1. Công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành

Đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp về tăng cường phòng chống dịch trên địa bàn.

Ban hành các văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do chủng mới của vi rút Corona. Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người được cử giám sát, chống dịch và trực dịch theo quy định.

2. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật

2.1. Các giải pháp giảm mắc

- Tăng cường năng lực giám sát, điều tra, lấy mẫu bệnh phẩm nhanh, tổ chức cách ly, xử trí ban đầu, thu dung, điều trị kịp thời đúng quy định các trường hợp viêm phổi cấp, các trường hợp mắc bệnh.

- Nắm chắc thông tin tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đẩy mạnh việc kiểm soát dịch bệnh tại các cửa khẩu, hệ thống giám sát cúm trọng điểm quốc gia, giám sát viêm phổi nặng, giám sát dựa vào sự kiện tại các bệnh viện và cộng đồng.

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; thực hiện điều tra dịch tễ trường hợp bệnh, điều tra người tiếp xúc và nguồn lây truyền để có kế hoạch, biện pháp phòng, chống thích hợp.

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng hộ cá nhân cho các cán bộ y tế trong việc khám, điều trị, chăm sóc bệnh nhân để tránh lây nhiễm từ các bệnh nhân.

- Củng cố và duy trì hoạt động của đội cơ động chống dịch tại đơn vị y tế các tuyến. Tổ chức trực chống dịch 24/24 giờ trong thời gian có dịch.

- Thành lập các đoàn công tác kiểm tra việc sẵn sàng phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trước, trong và sau thời gian xảy ra dịch.

- Dự trữ kinh phí, hóa chất, thuốc, trang thiết bị y tế kịp thời cho các địa phương triển khai các biện pháp chống dịch.

- Tổ chức tập huấn các phương pháp lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển và thông báo kết quả xét nghiệm cho các tuyến.

2.2. Các giải pháp giảm tử vong

- Thiết lập mạng lưới các bệnh viện sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona; có kế hoạch mở rộng các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân theo từng tình huống dịch để tránh hiện tượng quá tải.

- Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng khám bệnh, cách ly điều trị, thực hiện triệt để công tác chống nhiễm khuẩn, lây nhiễm chéo tại các bệnh viện.

- Xây dựng, rà soát, cập nhật hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona.

- Xây dựng cơ số dự trữ quốc gia về trang thiết bị, thuốc, vật tư, hoá chất, phương tiện bảo hộ ...

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bệnh viện trong công tác chuẩn bị phòng chống dịch.

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh:

+ Chuẩn bị sẵn khu vực tiếp nhận bệnh nhân viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona, đảm bảo đầy đủ, trang thiết bị, vật tư, thuốc cấp cứu bệnh nhân nặng.

+ Thành lập các đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các địa phương trong trường hợp có nhiều bệnh nhân.

+ Chỉ đạo chuyên môn, hướng dẫn và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

- Tăng cường năng lực cho bệnh viện các tuyến, bệnh viện trung ương điều trị các trường hợp rất nặng; bệnh viện tuyến tỉnh điều trị các trường hợp nặng, bệnh viện huyện điều trị các trường hợp thông thường, hạn chế chuyển viện tránh lây lan.

- Tập huấn cho cán bộ điều trị và điều dưỡng tại các bệnh viện về chẩn đoán và điều trị các trường hợp viêm phổi nặng và sử dụng các trang thiết bị hồi sức cấp cứu, phòng tránh lây nhiễm trong bệnh viện.

- Trang bị bổ sung phương tiện chẩn đoán, điều trị, cấp cứu bệnh nhân để đạt mục tiêu giảm tử vong.

2.3. Truyền thông, giáo dục sức khỏe

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho người dân để người dân không hoang mang và chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng như áp dụng các biện pháp bảo vệ, tăng cường vệ sinh cá nhân, hạn chế đến vùng có dịch.

- Tuyên truyền đến các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm từ khách nhập cảnh, người nước ngoài vào Sơn La cũng như tới những người dân trên địa bàn tỉnh đi du lịch tới vùng có dịch.

- Nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống cán bộ truyền thông trong và ngoài ngành y tế về trình độ, phương tiện, nhân lực. Huy động các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh.

- Thông báo diễn biến, tình hình dịch bệnh hàng ngày của các nước đang có dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương, các trang tin điện tử, mạng xã hội.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thông tấn, báo chí với ngành y tế để triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện phối hợp các cơ quan liên quan trong việc quản lý tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh để xử lý kịp thời, chính xác, định hướng dư luận về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống.

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố triển khai các nội dung truyền thông theo yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh.

2.4. Phối hợp liên ngành

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các ngành liên quan.

- Các ngành chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý chủ động xây dựng các kế hoạch phòng chống dịch đặc biệt có kế hoạch duy trì các hoạt động thiết yếu trong trường hợp dịch bùng phát rộng.

- Huy động sự tham gia của các ban, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội (phụ nữ, thanh niên, Hội nông dân, Hội chữ thập đỏ) trong việc vận động nhân dân triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Thành lập các đoàn liên ngành kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại các địa phương.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp

a) Ban Chỉ đạo cấp tỉnh

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong chỉ đạo triển khai phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona trên địa bàn toàn tỉnh.

Tăng cường hoạt động Ban Chỉ đạo theo từng tình huống dịch, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các huyện thành phố thực hiện.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona.

- Chỉ đạo chuẩn bị cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, vật tư y tế, trang bị bảo hộ khu vực cách ly và nhân lực để đối phó với dịch.

- Định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona trên địa bàn toàn tỉnh. Thông báo tình hình thường xuyên, không để người dân hoang mang, lo lắng.

Chỉ đạo Sở Tài chính chuẩn bị kinh phí phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona

b) Ban chỉ đạo cấp huyện

Chỉ đạo triển khai phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp tỉnh. Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các xã, phường, thị trấn.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác giám sát các ca bệnh có hội chứng cúm tại cộng đồng.

Chỉ đạo ngành thú y nắm chắc tình hình dịch bệnh trên gia cầm, báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo và phối hợp xử lý kịp thời ổ bệnh.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành

2.1. Sở Y tế

Là cơ quan trường trực, có trách nhiệm tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh các phương án, chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, thuốc và hóa chất phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona.

Làm đầu mối, phối hợp các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; tổng hợp thông tin báo cáo tình hình dịch gửi về Bộ Y tế, UBND tỉnh. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp chuyên môn kỹ thuật phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. Tăng cường năng lực giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh đầu tiên để có các biện pháp cách ly, thu dung, điều trị kịp thời. Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Chi cục hải quan triển khai, kiểm tra kiểm dịch theo đúng quy định.Tổ chức kiểm tra chỉ đạo, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch tại các cửa khẩu biên giới.

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh tại các huyện, thành phố. Chỉ đạo phun thuốc, khử trùng tại các trường học, bến xe, bệnh viện....; phối hợp với Bộ CH Bộ đội BP tỉnh kiểm tra, khám sàng lọc, đo thân nhiệt cho khách qua cửa khẩu.

Chỉ đạo y tế thôn, bản nắm tình hình từ xã, bản, báo cáo kịp thời về Trung tâm Y tế huyện những diễn biến xảy ra tại các xã, bản nhất là khu vực biên giới.

Xây dựng dự toán kinh phí phòng chống dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2.2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona; không để cho người dân hoang mang, lo sợ. Kiểm soát các thông tin đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông đa phương tiện.

Xây dựng chuyên trang, chuyên mục phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. Đăng tải kịp thời, chính xác tin, bài tình hình dịch bệnh.

2.3. Công an tỉnh: Chỉ đạo Phòng PA.08 nắm bắt tình hình xuất, nhập cảnh vào địa bàn tỉnh Sơn La, hạn chế xuất, nhập cảnh vào các vùng dịch; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tạm dừng việc cấp giấy thông hành qua biên giới. Xử lý nghiêm các trường hợp tung tin không đúng về dịch bệnh, gây hoang mang cộng đồng, xã hội.

2.4. Sở Giao thông vận tải: Chỉ đạo, khuyến cáo các chủ phương tiện vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona do Bộ Y tế quy định.

2.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng: Chỉ đạo các đơn vị biên phòng phối hợp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại các cửa khẩu, các Đồn Biên phòng (chú ý các đường mòn, lối mở); nắm tình hình tại khu vực hai bên biên giới kịp thời báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh.

2.6. Sở Công thương: Xây dựng kế hoạch duy trì các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho cuộc sống người dân trong các tình huống xảy ra dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona lan rộng và kéo dài trên địa bàn tỉnh.

2.7. Sở Tài chính

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để đảm bảo cho kinh phí phòng, chống dịch.

- Hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp đảm bảo theo đúng quy định.

2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai phòng, chống khi dịch bệnh xảy ra. Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống bệnh, dịch tại trường mầm non, tiểu học, nội trú, bán trú.

- Tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh xâm nhập trong các trường học. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, giáo viên, cô nuôi dạy trẻ, phụ huynh các biện pháp phòng bệnh, theo dõi trẻ hàng ngày, phát hiện sớm các trường hợp bệnh để thông báo cho gia đình và cơ quan y tế xử lý kịp thời; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sử dụng chất sát khuẩn.

- Các trường mầm non, tiểu học, các trường có học sinh bán trú khi có ca mắc bệnh hoặc ca nghi ngờ phải nghiêm chỉnh thực hiện các biện pháp cách ly theo hướng dẫn của ngành y tế. Thường xuyên theo dõi nắm tình hình dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và phối hợp với cơ quan y tế có biện pháp xử lý kịp thời. Thông báo ngay cho cơ quan y tế huyện/thành phố kịp thời xử lý.

- Khuyến khích học sinh và gia đình tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

- Chỉ đạo các trường học phối hợp với y tế địa phương tổ chức tuyên truyền cho học sinh về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona và các biện pháp phòng chống tại trường học.

- Cung cấp kịp thời thông tin về dịch bệnh trong trường học cho ngành Y tế để phối hợp xử lý; chấp hành nghiêm các quy định chuyên môn về phòng, chống dịch của ngành Y tế đối với các dịch bệnh xảy ra trong các trường học.

2.9. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

Theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham gia, phối hợp với ngành y tế phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

2.10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh

Phối hợp, tham gia, tuyên truyền phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Phối hợp với ngành y tế trong kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

2.11. UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona. Chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức triển khai phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona.

2.12. Đề nghị Chi cục quản lý thị trường tỉnh: Thường xuyên, kiểm tra giám sát xử lý các cơ sở y tế, các hiệu thuốc trên địa bàn tỉnh đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý các mặt hàng trong thời gian dịch bệnh (Đặc biệt là khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn).

2.13. Cơ chế báo cáo: Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh (qua Sở Y tế) trước 16h hàng ngày đến khi khống chế được dịch.

VI. KINH PHÍ

Giao Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên đây là kế hoạch đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Sơn La. Yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh và các tổ chức, đoàn thể tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ/c Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Như mục V;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Trung tâm TT tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Lưu: VT, KGVX. 40 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Thủy