Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1708/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG VỊ TRÍ CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định s10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt các điểm đón, trả khách tuyến cđịnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 855/TTr-SGTVT ngày 30/3/2021 (sau khi lấy ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung sau:

1. Bổ sung các vị trí điểm đón, trả khách: gồm 46 điểm.

(Có danh sách các điểm tại Phụ lục kèm theo)

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2746/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị quản lý đường bộ và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý đường bộ
II;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm CB-TH t
nh;
- Lưu: VT, GT
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

BỔ SUNG VỊ TRÍ ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

(Kèm theo Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh)

TT

Bên phải tuyến

Bên trái tuyến

Địa đim

Lý trình

Địa đim

Lý trình

I

Tuyến QL1 từ TT Xuân An, huyện Nghi Xuân đến xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh

1

Thị trấn Nghèn

Km497+00

Thị trấn Nghèn

Km497+100 QL1

2

Thị trấn Thạch Hà

Km2+100 QL1 đoạn đường tránh thành ph Hà Tĩnh

Thị trấn Thạch Hà

Km 2+200 QL1 đường tránh thành phố Hà Tĩnh

3

Xã Tân Lâm Hương

Km10+200 QL1 đoạn đường tránh thành phố Tĩnh

Xã Tân Lâm Hương

Km10+300 QL1 đoạn đường tránh thành phố Hà Tĩnh

4

Xã Cẩm Thành

Km520+100

Xã Cẩm Thành

Km520+200

5

Xã Cm Quang

Km524+00

Xã Cm Quang

Km524+100

6

Xã Cẩm Hưng

Km529+00

Xã Cẩm Hưng

Km529+100

7

Xã Cẩm Sơn

Km534+550

Xã Cm Sơn

Km534+550

8

Xã Cm Minh

Km540+580

Xã Cẩm Minh

Km540+580

9

Xã Kỳ Giang

Km551+420

Xã Kỳ Giang

Km551+420

10

Kỳ Đồng

Km553+400

Xã Kỳ Đồng

Km553+550

II

Tuyến Bến xe Hà Tĩnh - QL1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh - tỉnh lộ 550 - QL15 - đường Hồ Chí Minh - thị trấn Hương Khê

1

Xã Thạch Đài

Km20+100 ĐT550

Xã Thạch Đài

Km 20+200

III

Tuyến Bến xe Hà Tĩnh - QL1 đoạn tránh thành phố Hà Tĩnh - ĐT550 - Đường Minh Khai - Nguyễn Du - Nguyễn Công Trứ - Quang Trung - ĐT547 - QL281- ĐT547 - ĐT546 - thị trấn Nghi Xuân - Quốc lộ 8B - thị trấn Xuân An - Bến Thủy

1

Xã Mai Phụ

Km 5+100 ĐT549

Xã Mai Phụ

Km 5+200 ĐT549

2

Xã Thạch Bằng

Km 8+500 QL281

Xã Thạch Đằng

Km 8+600 QL281

3

Xã Bình An (An Lộc cũ)

Km 12+500 QL281

Xã Bình An

Km 12+600 QL281

IV

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoàn từ Hương Sơn - Hương Khê

1

Xã Điền Mỹ

Km806+220

Xã Điền Mỹ

Km806+260

2

Xã Hương Long

Km 823+00

Xã Hương Long

Km 823+700

V

Tuyến ngã ba Lạc Thiện, Đức Thọ - QL15 - QL15B - ngã ba Giang, Thạch Hà

1

Xã Gia Hanh

Km 382+00

Xã Gia Hanh

Km 382+100

2

Xã Mỹ Lộc

Km 3+00

Xã Mỹ Lộc

Km3+100

VI

Quốc lộ 8 đoạn từ thị xã Hồng Lĩnh - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo

1

Phường Đức Thuận

Km 4+120

Xã Thanh nh Thịnh

Km 4+200

2

Xã Đức Yên

Km 14+00

Xã Đức Yên

Km 14+100

3

Xã Sơn Long

Km 21+850

Xã Sơn Long

Km 21+900

VII

Tuyến từ thị trấn Đức Thọ - ĐT552 - thị trấn Vũ Quang

1

Xã Đức Lạng

Km10 + 100 ĐT552

Xã Đức Lạng

Km 10+200

2

Thị trấn Vũ Quang

Km19 + 00 ĐT552

Thị trấn Vũ Quang

Km19+100 ĐT552

Ghi chú: Tuyến Tỉnh lộ 547 (ĐT547) hiện tại chưa điều chỉnh xong cột Km nên vị trí các điểm dừng đón trả khách tạm thời sử dụng lý trình cũ của ĐT547 và ĐT549.