Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1572/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lc kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VĐCXDPL.

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2016/NĐ-CP NGÀY 14/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-BTP ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU

THỜI HẠN

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỦ TRÌ

PHỐI HỢP

1

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập

Tháng

7/2020

Vụ VĐCXDPL

Các bộ, cơ quan, tổ chức cử cán bộ tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập

2

Tổ chức các hoạt động rà soát, nghiên cứu phục vụ việc xây dựng dự thảo Nghị định

Tháng

6/2020-7/2020

Vụ VĐCXDPL, Cục KTVBQPPL

Các đơn vị xây dựng pháp luật

3

Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, hội thảo phục vụ xây dựng dự thảo Nghị định

Tháng

7/2020-11/2020

Vụ VĐCXDPL, Cục KTVBQPPL

Các đơn vị xây dựng pháp luật

4

Họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập (lần thứ nhất)

- Công bố Quyết định thành lập BST, TBT;

- Thông qua Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị định

- Xem xét, cho ý kiến dự thảo Nghị định

Tháng

7/2020

Vụ VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

5

Chuẩn bị hồ sơ dự thảo Nghị định

- Dự thảo Tờ trình;

- Dự thảo Nghị định;

- Tài liệu khác (nếu có)

Tháng 7/2020 - 10/2020

Vụ VĐCXDPL

Cục KTVBQPPL

6

Đăng tải và tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định

Tổng hợp, nghiên cứu, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý;

Tháng

8/2020

Vụ VĐCXDPL

- Cổng TTĐT của CP

- Cổng TTĐT Bộ Tư pháp

- Các đơn vị có liên quan

7

Họp Ban soạn thảo (lần thứ 2)

Cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình để hoàn thiện dự thảo trước khi gửi thẩm định

Tháng

9/2020

Vụ VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

8

Tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định

Tháng

9/2020

Vụ VĐCXDPL

Các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học

9

Họp Ban soạn thảo (lần thứ 3)

Cho ý kiến về việc tiếp thu ý kiến thẩm định để hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ

Tháng

10/2020

Vụ Các VĐCXDPL

Thành viên BST, TBT

10

Trình Chính phủ dự thảo Nghị định

Tháng

10/2020

Bộ Tư pháp (Vụ Các VĐCXDPL)

Vụ pháp luật Văn phòng Chính