Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4973/BTP-VĐCXDPL
V/v báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành VBQPPL

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, Cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1362/TTg-PL ngày 08/9/2017 về việc nâng cao chất lượng; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu về sự cần thiết, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý IV năm 2017 để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Bộ Tư pháp đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng báo cáo đánh giá việc thực hiện Luật năm 2015, trong đó nêu rõ các khó khăn, vướng mắc của Luật và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Báo cáo đề nghị gửi về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, số 58 - 60, Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 04.62739387, đồng thời gửi bản điện tử theo địa chỉ E-mail: trangdt@moj.gov.vn trước ngày 20 tháng 11 năm 2017 để Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Vụ Pháp luật VPQH (để phối hợp);
- Vụ Pháp luật VPCP (để phối hợp);
- Lưu VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 4973/BTP-VĐCXDPL năm 2017 báo cáo về những khó khăn, vướng mắc của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 4973/BTP-VĐCXDPL
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 27/10/2017
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Phan Chí Hiếu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/10/2017
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản