Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Kế hoạch -Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (để b/c);
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tổng Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Các Thứ trưởng Bộ Tư pháp (để chỉ đạo thực hiện);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL (3b).

BỘ TRƯỞNG
Lê Thành Long

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA BỘ TƯ PHÁP
(Kèm theo Quyết định số 1995/QĐ-BTP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp được phân công tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 1323/QĐ-TTg), Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật năm 2020) mà Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả.

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả các quy định của Luật năm 2020, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc giúp Bộ trưởng chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong quá trình triển khai thi hành Luật năm 2020, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng.

2. Yêu cầu

a) Bám sát Kế hoạch triển khai thi hành Luật năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1323/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể; gắn trách nhiệm thực hiện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị; bảo đảm tiến hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

b) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và vai trò chủ động của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ tổ chức triển khai thi hành Luật năm 2020; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, bảo đảm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai và phổ biến Luật năm 2020

a) Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật năm 2020

- Hội nghị 1: Tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật cho đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các đơn vị liên quan thuộc một số bộ, ngành; một số Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

- Hội nghị 2: Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật năm 2020 cho đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Văn phòng Bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Báo Pháp luật Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2020.

b) Xây dựng tài liệu phổ biến Luật năm 2020

- Biên soạn tài liệu phổ biến Luật năm 2020.

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Báo Pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 8 năm 2020.

- Xây dựng số Chuyên đề về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

+ Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

+ Đơn vị phối hợp: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

+ Thời gian hoàn thành: Tháng 10 năm 2020.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến Luật năm 2020, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật năm 2020

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý, xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2020.

Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, lập danh mục các văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới để phù hợp với Luật năm 2020 và gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh mục về Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật trước ngày 30/10/2020.

3. Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian trình Chính phủ: Tháng 10 năm 2020.

4. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp để phù hợp với Luật năm 2020

a) Thông tư thay thế Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Văn phòng Bộ, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Sở Tư pháp một số địa phương và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý IV năm 2020.

b) Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2410/QĐ-BTP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thẩm định đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

- Thời gian ban hành: Quý I năm 2021.

5. Tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng pháp luật

a) Tổ chức tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật

Tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật cho các công chức làm công tác xây dựng, thẩm định chính sách; soạn thảo, thẩm định, thẩm tra văn bản quy phạm pháp luật (hội nghị cho một số công chức các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước có liên quan ở Trung ương; một số hội nghị tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam cho một số cán bộ, công chức của các cơ quan thuộc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, công chức của các Sở Tư pháp, sở, ngành và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2021: Cả năm.

+ Năm 2022,2023: Theo kế hoạch hằng năm.

b) Xây dựng các tài liệu tập huấn chuyên sâu về xây dựng pháp luật

Biên soạn các tài liệu tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Tài liệu hướng dẫn lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật cho công chức làm công tác xây dựng pháp luật.

- Đơn vị chủ trì:

+ Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; soạn thảo đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định chính sách và thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

+ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chủ trì xây dựng các tài liệu về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2021: Cả năm.

+ Năm 2022,2023: Theo kế hoạch hằng năm.

- Sản phẩm: Các tài liệu tập huấn.

c) Biên soạn sách, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, ban hành; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp

Biên soạn sách, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ về lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết; đánh giá tác động của chính sách; kỹ thuật soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật, Nhà Xuất bản Tư pháp và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2021: Quý I - Quý II.

+ Năm 2022, 2023: Theo kế hoạch hằng năm.

d) Bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng pháp luật

Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách; báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính; đánh giá tác động về giới; kỹ thuật soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức làm công tác pháp chế của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân.

- Đơn vị chủ trì: Học viện Tư pháp (xây dựng Kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ).

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm.

6. Rà soát, đề xuất sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

a) Rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế

Các bộ, cơ quan ngang bộ rà soát đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế theo lộ trình hằng năm, báo cáo Bộ Tư pháp tổng hợp

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm.

b) Rà soát, đề xuất sắp xếp đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp

Rà soát đội ngũ công chức làm công tác xây dựng pháp luật để đề xuất sắp xếp, bố trí đủ, hợp lý, đúng năng lực, sở trường theo vị trí việc làm công chức làm công tác xây dựng pháp luật tại các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

- Đơn vị chủ trì: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và các đơn vị liên quan thuộc Bộ.

- Thời gian thực hiện: Theo lộ trình hằng năm.

7. Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi tình hình tổ chức thi hành pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng pháp luật

- Đơn vị chủ trì: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Đơn vị phối hợp: Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp; các bộ, ngành có liên quan; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

8. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp

- Nâng cấp trang thông tin điện tử về xây dựng pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Nâng cấp trang thông tin lấy ý kiến đề nghị và dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp

- Đơn vị chủ trì: Cục Công nghệ thông tin

- Đơn vị phối hợp: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Vụ Pháp luật quốc tế, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Luật năm 2020 và công tác xây dựng pháp luật được phân công tại Kế hoạch này; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, cần ưu tiên nguồn lực và tổ chức, chỉ đạo thực hiện bằng các hình thức phù hợp để đạt chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ; kịp thời thông báo cho Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch để báo cáo Lãnh đạo Bộ.

b) Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối thực hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình thực hiện và đề xuất phương án xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch, báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

2. Kinh phí thực hiện

a) Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước và dự toán trong kinh phí hoạt động của Bộ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Tài chính.

b) Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động cụ thể tại Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí, gửi Cục Kế hoạch “Tài chính và Văn phòng Bộ thẩm định, tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

c) Cục Kế hoạch - Tài chính và Văn phòng Bộ hướng dẫn cụ thể các đơn vị thuộc Bộ trong việc lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. Đối với các nhiệm vụ được triển khai trong năm 2020, Cục Kế hoạch - Tài chính tổng hợp dự toán, trình Lãnh đạo Bộ bố trí trong nguồn ngân sách năm 2020 để tổ chức thực hiện, bảo đảm triển khai Kế hoạch đúng tiến độ, hiệu quả./.