Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3577/KH-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Thực hiện Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, để kịp thời quán triệt các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức 02 Hội nghị triển khai thi hành Luật với những nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt đầy đủ, toàn diện các quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Giúp cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật của các cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương nắm vững và nhận thức đầy đủ những quy định, yêu cầu mới trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức Hội nghị phải được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, bảo đảm đầy đủ, đúng thành phần tham dự.

II. NỘI DUNG

1. Hội nghị “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan, tổ chức có liên quan”

1.1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: Tổ chức trong 1/2 ngày, dự kiến ngày 30/9/2020.

- Hình thức, địa điểm: Tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội.

1.2. Thành phần tham dự

Dự kiến khoảng 150 người, gồm:

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (chủ trì Hội nghị);

- Đại diện tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; pháp chế một số Tổng cục (100 người);

- Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức thành viên của Mặt trận; Kiểm toán nhà nước; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (15 người);

- Đại diện tổ chức pháp chế một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước như: Tập đoàn Bưu chính viễn thông, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam... (10 người);

- Đại diện Lãnh đạo, chuyên viên Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (10 người);

- Đại diện Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam và một số cơ quan thông tấn, báo chí (04 người).

1.3. Nội dung, tài liệu Hội nghị

a) Nội dung Hội nghị:

- Giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp (Luật số 63/2020/QH14), trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương.

- Giới thiệu Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Trao đổi, thảo luận về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tài liệu Hội nghị:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chuyên đề giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

2. Hội nghị trực tuyến: “Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan”

2.1. Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: Tổ chức trong 1/2 ngày, dự kiến ngày 16/10/2020.

- Hình thức, địa điểm: Tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các Cục Thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Đa năng, Nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội).

2.2, Thành phần tham dự

a) Điểm cầu Trung ương (số người tham dự trực tiếp khoảng 80 - 100 người)

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp: Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (chủ trì Hội nghị);

- Lãnh đạo Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (04 người);

- 30% công chức 04 đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Quản lý Xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (60 người);

- Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (30-40 người).

b) Điểm cầu tại các Cục Thi hành án dân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; đại diện các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Đại diện Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Đại diện Phòng Tư pháp cấp huyện và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch của một số xã trên địa bàn tỉnh, thành phố.

c) Đại diện một số cơ quan thông tấn, báo chí: Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam... (04 người).

2.3. Nội dung, tài liệu Hội nghị

a) Nội dung Hội nghị:

- Giới thiệu và quán triệt những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp (Luật số 63/2020/QH14), trong đó tập trung vào những điểm mới của Luật đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân.

- Giới thiệu Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Trao đổi, thảo luận về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Tài liệu Hội nghị:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Quyết định số 1323/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Chuyên đề giới thiệu những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công nhiệm vụ:

1.1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Chuẩn bị tài liệu Hội nghị, xây dựng chương trình Hội nghị, liên hệ gửi Giấy mời các cơ quan, tổ chức;

- Chuẩn bị Công văn của Bộ Tư pháp gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp trong công tác tổ chức Hội nghị trực tuyến;

- Đón tiếp đại biểu, bảo đảm chế độ và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội nghị;

- Xây dựng báo cáo kết quả Hội nghị.

1.2. Văn phòng Bộ bố trí địa điểm tổ chức đối với Hội nghị trực tuyến (tại Hội trường đa năng, nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp).

1.3. Cục Công nghệ thông tin chuẩn bị, bảo đảm trang thiết bị, kỹ thuật đối với điểm cầu Trung ương (tại Hội trường đa năng, nhà N6, Trụ sở Bộ Tư pháp);

1.4. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị trực tuyến thành công, hiệu quả.

2. Kinh phí tổ chức:

Kinh phí tổ chức Hội nghị được bố trí trong Kinh phí triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Bộ (để thực hiện);
- Cục CNTT (để thực hiện);
- Tổng cục Thi hành án (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phan Chí Hiếu

 

Danh sách gửi Kế hoạch số 3577/KH-BTP triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Bộ trưởng

2. Các Thứ trưởng (5)

3. Văn phòng Bộ

4. Cục Công nghệ thông tin

5. Tổng cục Thi hành án dân sự

6. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật (Các Lãnh đạo Vụ (4), các phòng thuộc Vụ (4))

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 3577/KH-BTP năm 2020 về tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi do Bộ Tư pháp ban hành

  • Số hiệu: 3577/KH-BTP
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 25/09/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Phan Chí Hiếu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/09/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản