Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8085/VPCP-QHĐP
V/v điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban Dân tộc

Xét đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 1107/UBDT-DTTS ngày 31 tháng 8 năm 2020 và ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3477/BTP-PLHSHC ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc xây dựng, ban hành tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù theo trình tự, thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban Dân tộc khẩn trương tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 3477/BTP-PLHSHC nêu trên (bản chụp kèm theo), giải trình cụ thể về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban Dân tộc biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTTCP Trương Hòa Bình;
- Bộ Tư pháp;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, Vụ: PL, NC;
- Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 8085/VPCP-QHĐP năm 2020 về điều kiện xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 8085/VPCP-QHĐP
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/09/2020
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Cao Huy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/09/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản