Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1424/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 08 tháng 08 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị;
Căn cứ định mức dự toán công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 07 tháng 08 năm 2001. Phần công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác;
Căn cứ định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD ngày 02 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Căn cứ định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2002. Phần công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại các tờ trình ngày 20/7/2007: Tờ trình số 694/TTr-SXD về việc Ban hành đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tờ trình số 695/TTr-SXD về việc Ban hành đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tờ trình số 696/TTr-SXD về việc Ban hành đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Tờ trình số 698/TTr-SXD về việc Ban hành đơn giá công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là bộ đơn giá: duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác; đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị; đơn giá công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Các bộ đơn giá: duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng; đơn giá công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác; đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị; đơn giá công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị; đơn giá công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là cơ sở để chính quyền đô thị thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích đô thị và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện dịch vụ công ích đô thị theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh, Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Hà Phong

 

ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1424/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Đơn giá dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng quy định mức chi phí về nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ:

- Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng ban hành kèm theo Quyết định số 38/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 02 tháng 11 năm 2005; một số định mức dịch vụ công ích đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành;

- Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 07 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp ca đêm theo thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu;

- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

II. CƠ CẤU ĐƠN GIÁ BAO GỒM:

1. Chi phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp nguy hiểm;

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Cấp bậc lương theo bảng AI.5 - Nhóm II công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Đối với những thành phần công tác thuộc Nhóm III bảng lương AI.5 được điều chỉnh với hệ số K = 1,08;

- Phụ cấp nguy hiểm được tính bằng 10% lương tối thiểu.

2. Máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu - năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy, vì chi phí này đã tính vào chi phí nhân công theo định mức. Giá ca máy để tính chi phí máy thi công được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh đơn giá máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 02 tháng 10 năm 2006.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá dự toán công tác duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng là cơ sở xác định giá trị dự toán phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn, thương thảo, xem xét quyết định giá dịch vụ công ích đô thị và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo quy định hiện hành.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 2.

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Chương 1.

LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN

CS1.01.00 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN BẰNG CỘT BÊ TÔNG CỘT THÉP, BẰNG CỘT THÉP VÀ CỘT GANG

Thành phần công việc:

- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công;

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m;

- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế;

- Đào mà, hố móng;

- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.

Đơn vị tính: đồng/1 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.01.11

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công (cột bê tông ≤ 10m)

cột

203.279

 

CS.1.01.12

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công (cột bê tông ≥ 10m)

cột

225.865

 

CS.1.01.13

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công (cột thép, cột gang ≤ 8m)

cột

135.519

 

CS.1.01.14

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công (cột thép, cột gang ≤ 10m)

cột

203.279

 

CS.1.01.15

Lắp dựng cột đèn bằng thủ công (cột thép, cột gang ≤ 12m)

cột

203.279

 

CS.1.01.21

Lắp dựng cột đèn bằng máy (cột bê tông ≤ 10m)

cột

112.933

99.827

CS.1.01.22

Lắp dựng cột đèn bằng máy (cột bê tông ≥ 10m)

cột

158.106

99.827

CS.1.01.23

Lắp dựng cột đèn bằng máy (cột thép, gang ≤ 8m)

cột

112.933

79.861

CS.1.01.24

Lắp dựng cột đèn bằng máy (cột thép, gang ≤ 10m)

cột

112.933

79.861

CS.1.01.25

Lắp dựng cột đèn bằng máy (cột thép, gang ≤ 12m)

cột

135.519

99.827

CS.1.01.31

Vận chuyển cột đèn (cột bê tông ≤ 10m)

cột

 

17.656

CS.1.01.32

Vận chuyển cột đèn (cột bê tông ≥ 10m)

cột

 

17.656

CS.1.01.33

Vận chuyển cột đèn (cột thép, cột gang ≤ 8m)

cột

 

17.656

CS.1.01.34

Vận chuyển cột đèn (cột thép, cột gang ≤ 10m)

cột

 

17.656

CS.1.01.35

Vận chuyển cột đèn (cột thép, cột gang ≥ 10m)

cột

 

17.656

CS.1.02.00 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT

CS.1.02.10 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT MỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1chiếc

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.02.101

Lắp chụp đầu cột (cột mới), chiều dài cột ≤ 10,5m

1 chiếc

24.317

81.570

CS.1.02.102

Lắp chụp đầu cột (cột mới), chiều dài cột ≥ 10,5m

1 chiếc

26.749

81.570

CS.1.02.20 LẮP ĐẶT CHỤP ĐẦU CỘT VÀO CỘT TẬN DỤNG (CỘT HẠ THẾ CÓ SẴN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Kéo lại bảng séc măng của dàn;

- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn;

- Tháo kéo lại dây;

- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn;

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1chiếc

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.02.20

Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)

1 chiếc

24.317

81.570

CS.1.03.00 LẮP CẦN ĐÈN CÁC LOẠI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Cắt điện, giám sát an toàn;

- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.03.10 LẮP CẦN ĐÈN Ø 60

Đơn vị tính: đồng/1cần đèn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.02.101

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 2,8m)

1 cần đèn

46.203

108.760

CS.1.02.102

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 3,2m)

1 cần đèn

51.066

108.760

CS.1.02.103

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 3,6m)

1 cần đèn

55.443

135.950

CS.1.02.104

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 3,8m)

1 cần đèn

61.280

135.950

CS.1.02.105

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 4,0m)

1 cần đèn

63.225

163.140

CS.1.02.106

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 4,4m)

1 cần đèn

66.143

163.140

CS.1.02.107

Lắp đặt cần đèn Ø 60 (chiều dài cần đèn ≤ 6,0m)

1 cần đèn

68.088

163.140

CS.1.03.20 LẮP CẦN ĐÈN CHỮ S

Đơn vị tính: đồng/1cần đèn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.02.201

Lắp đặt cần đèn chữ S (chiều dài cần đèn ≤ 2,8m)

1 cần đèn

145.904

97.884

CS.1.02.202

Lắp đặt cần đèn chữ S (chiều dài cần đèn ≤ 3,2m)

1 cần đèn

153.199

97.884

CS.1.03.30 LẮP CẦN ĐÈN SỢI TÓC Ø 48

Đơn vị tính: đồng/1cần đèn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.02.301

Lắp đặt cần đèn Ø 48 (chiều dài cần đèn ≤ 1,5m)

1 cần đèn

72.952

81.570

CS.1.02.302

Lắp đặt cần đèn Ø 48 (chiều dài cần đèn ≤ 2,0m)

1 cần đèn

72.952

81.570

CS.1.02.303

Lắp đặt cần đèn Ø 48 (chiều dài cần đèn ≤ 2,5m)

1 cần đèn

97.269

81.570

CS.1.02.304

Lắp đặt cần đèn Ø 48 (chiều dài cần đèn > 2,5m)

1 cần đèn

121.587

81.570

CS.1.04.10 KÉO LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển tập kết vật liệu trong phạm vi 500m;

- Đo lèo lấy dấu, giám sát kỹ thuật;

- Lắp cố định lèo đèn trên cột;

- Bắt mani cốt đơ, kéo tăng đơ, kéo dây vào đèn;

- Tết quả sứ bun, bắt bộ giá treo chao.

Đơn vị tính: đồng/1lèo đèn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.04.101

Kéo léo đèn (lèo đôi)

1 lèo đèn

145.904

163.140

CS.1.04.102

Kéo léo đèn (lèo ba)

1 lèo đèn

194.538

271.901

CS1.05.10 LẮP CHÓA ĐÈN (LẮP LỐP), CHAO CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m;

- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn;

- Đấu dây vào chóa, lắp chóa và căn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/1chóa

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.05.101

Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp (chóa cao áp ở độ cao ≤ 12m)

1 chóa

24.317

81.570

CS.1.05.102

Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp (chóa cao áp ở độ cao > 12m)

1 chóa

34.044

81.570

CS.1.05.103

Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp (chóa sợi tóc)

1 chóa

14.590

81.570

CS.1.05.104

Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp (chóa huỳnh quang)

1 chóa

24.317

81.570

CS1.06.00 LẮP CÁC LOẠI XÀ, SỨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m;

- Đánh dấu đúng kích thước lỗ;

- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao;

- Căn chỉnh và cố định xà bắt sứ vào xà.

CS.1.06.10 ĐỤC LỖ ĐỂ LẮP XÀ VÀ LUỒN CÁP

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.06.101

Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp (loại xà ≤ 1m)

1 bộ

12.159

81.570

CS.1.06.102

Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp (loại xà > 1m)

1 bộ

12.159

81.570

CS.1.06.20 LẮP XÀ DỌC

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.06.20

Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp (loại xà ≤ 1m)

1 bộ

60.793

81.570

CS.1.06.30 LẮP XÀ NGANG BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.06.301

Lắp xà ngang bằng cơ giới (loại xà ≤ 1m)

1 bộ

24.317

81.570

CS.1.06.302

Lắp xà ngang bằng cơ giới (loại xà > 1m)

1 bộ

34.044

81.570

CS.1.06.40 LẮP XÀ NGANG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.06.401

Lắp xà ngang bằng thủ công (loại xà ≤ 1m)

1 bộ

48.635

 

CS.1.06.402

Lắp xà ngang bằng thủ công (loại xà > 1m)

1 bộ

72.952

 

Ghi chú:

- Nếu lắp xà kép, xà néo thì định mức nhân công được nhân hệ số 1,2;

- Đơn giá trên tính cho cột bê tông tròn, nếu cột bê tông vuông thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 0,8.

CS.1.07.00 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG TIẾP ĐỊA, BỘ NÉO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m;

- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa;

- Đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

CS.1.07.10 LÀM TIẾP ĐỊA CHO CỘT ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.07.10

Làm tiếp địa cho cột điện

1 bộ

22.858

8.942

CS.1.07.20 LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP NGẦM

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.07.20

Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp ngầm

1 bộ

19.454

17.884

CS.1.07.30 LÀM TIẾP ĐỊA LẶP LẠI CHO LƯỚI ĐIỆN CÁP TREO

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.07.30

Làm tiếp địa lắp lại cho lưới điện cáp treo

1 bộ

24.317

155.127

CS.1.07.40 LẮP BỘ NÉO CHẰNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.1.07.40

Lắp bộ néo chằng

1 bộ

145.904

8.942

Chương 2.

KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN

CS.2.01.10 KÉO DÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô dây vào vị trí;

- Cảnh giới, giám sát an toàn;

- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ;

- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.01.101

Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng (tiết diện dây 6÷25mm2)

100m

72.952

135.950

CS.2.01.102

Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng (tiết diện dây 26÷50mm2)

100m

121.587

543.801

Ghi chú: Kéo dây tiết diện > 50mm2 thì đơn giá nhân công điều chỉnh với hệ số 1,15.

CS.2.02.00 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha;

- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

CS.2.02.10 LÀM ĐẦU CÁP KHÔ

Đơn vị tính: đồng/1đầu cáp

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.02.10

Làm đầu cáp khô

1 đầu cáp

40.367

 

CS.2.02.20 LẮP CẦU CHÌ ĐUÔI CÁ

Đơn vị tính: đồng/1cầu chì

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.02.20

Làm cầu chì đuôi cá

1 đầu cáp

11.293

 

CS.2.03.10 RẢI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí.

- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí;

- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ;

- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.03.10

Rải cáp ngầm

100m

67.760

 

CS.2.04.10 LUỒN CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp;

- Luồn dây bộc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột;

- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/1 đầu cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.04.10

Luồn cáp cửa cột

1 đầu cột

11.293

 

CS.2.05.10 ĐÁNH SỐ CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/10 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.05.10

Đánh số cột

10 cột

112.933

 

CS.2.06.00 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT, LẮP CỬA CỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đưa bảng điện vào cột;

- Định vị và lắp bu lông;

- Đấu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột;

- Lắp cửa cột, sơn cửa cột.

CS.2.06.10 LẮP BẢNG ĐIỆN CỬA CỘT

Đơn vị tính: đồng/1 bảng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.06.10

Lắp bảng điện cửa cột

1 bảng

12.159

 

CS.2.06.20 LẮP CỬA CỘT

Đơn vị tính: đồng/1 cửa

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.06.20

Lắp cửa cột

1 cửa cột

13.552

3.781

CS.2.07.10 LUỒN DÂY LÊN ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu dây.

Đơn vị tính: đồng/100m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.07.10

Luồn dây lên đèn

100m

112.933

914.956

CS.2.08.00 LẮP TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xác định vị trí;

- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt giá;

- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ;

- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử.

CS.2.08.10 LẮP GIÁ ĐỠ TỦ

Đơn vị tính: đồng/1giá đỡ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.08.10

Lắp giá đỡ tủ

1 giá đỡ

112.933

 

CS.2.08.20 LẮP ĐẶT TỦ

Đơn vị tính: đồng/1tủ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.2.08.20

Lắp đặt tủ Điều khiển chiếu sáng

1 tủ

106.157

 

Chương 3.

LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN

CS.3.01.10 LẮP DỰNG CỘT ĐÈN SÂN VƯỜN (H=8,5m)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m;

- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/1cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.3.01.101

Lắp dựng cột đèn sân vườn (lắp đặt bằng thủ công)

1 cột

291.808

 

CS.3.01.102

Lắp dựng cột đèn sân vườn (lắp đặt bằng cơ giới)

1 cột

170.221

99.827

CS.3.02.10 LẮP ĐẶT ĐÈN LỒNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư;

- Đục lỗ bắt tay đèn lồng;

- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn;

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.3.02.10

Lắp đặt đèn lồng

1 cột

29.181

137.243

CS.3.03.10 LẮP ĐẶT ĐÈN CẦU, ĐÈN NẤM, ĐÈN CHIẾU SÁNG THẢM CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ vật tư;

- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Kiểm tra hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.3.03.101

Lắp đặt đèn cầu

1 bộ

9.727

137.243

CS.3.03.102

Lắp đặt đèn nấm

1 bộ

14.590

137.243

CS.3.03.103

Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ

1 bộ

29.181

 

Chương 4.

LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ

CS.4.01.00 LẮP ĐÈN MÀU NGANG ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thử bóng, sửa đuôi, đầu tiếp xúc, đầu nối…

- Cảnh giới, kéo dây đuôi, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây căn pha các dây đèn;

- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.

CS.4.01.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/100 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.01.101

Lắp đèn bóng ốc ngang đường

100 bóng

291.808

914.956

CS.4.01.102

Lắp đèn bóng ốc ngang đường (ngả 3-ngả 4)

100 bóng

389.077

1.372.434

CS.4.01.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN NGANG ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/10 m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.01.201

Lắp đèn dây rắn ngang đường

10 m

97.269

274.487

CS.4.01.202

Lắp đèn bóng ốc ngang đường (ngả 3 - ngả 4)

10 m

145.904

457.478

CS.4.02.00 LẮP ĐÈN TRANG TRÍ VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thử bóng, sửa đuôi, đầu tiếp xúc, đầu nối;

- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc;

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha;

- Kiểm tra, xử lý tiếp tục hoàn chỉnh.

CS.4.02.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đồng/100 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.02.101

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc (H < 3m)

100 bóng

243.173

914.956

CS.4.02.102

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc (H > 3m)

100 bóng

316.125

1.372.434

CS.4.02.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Đơn vị tính: đồng/10m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.02.101

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc (H < 3m)

10 m

135.519

182.991

CS.4.02.102

Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc (H > 3m)

10 m

180.692

365.982

CS.4.03.00 LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ CÂY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Trải dây đèn lên cây;

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha;

- Kiểm tra, xử lý tiếp tục.

CS.4.03.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính: đồng/100 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.03.101

Lắp đèn bóng ốc trang trí cây (H < 3m)

100 bóng

170.221

182.991

CS.4.03.102

Lắp đèn bóng ốc trang trí cây (H ≥ 3m)

100 bóng

243.173

365.982

CS.4.03.20 LẮP ĐÈN BÓNG 3W TRANG TRÍ CÂY

Đơn vị tính: đồng/1dây (100 bóng)

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.03.201

Lắp đèn bóng 3W trang trí cây (H < 3m)

1dây (100 bóng)

24.317

64.047

CS.4.03.202

Lắp đèn bóng 3W trang trí cây (H ≥ 3m)

1dây (100 bóng)

34.044

137.243

CS.4.04.00 LẮP ĐÈN MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt;

- Lắp cố định dây đuôi, bóng vào khung khẩu hiệu;

- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha;

- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ;

- Kiểm tra, xử lý tiếp tục.

CS.4.04.10 LẮP ĐÈN BÓNG ỐC VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đồng/100 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.04.101

Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng (H < 3m)

100 bóng

194.538

731.965

CS.4.04.102

Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng (H ≥ 3m)

100 bóng

252.900

1.097.947

CS.4.04.20 LẮP ĐÈN DÂY RẮN VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đồng/10 m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.04.201

Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng (H < 3m)

10m

48.635

137.243

CS.4.04.202

Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng (H ≥ 3m)

10m

63.225

274.487

CS.4.04.30 LẮP ĐÈN ỐNG VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG

Đơn vị tính: đồng/10 m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.04.301

Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng (H < 3m)

10m

145.904

182.991

CS.4.04.302

Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng (H ≥ 3m)

10m

194.538

365.982

CS.4.05.00 LẮP ĐÈN PHA CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế;

- Kéo dây nguồn đấu điện;

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

CS.4.05.10 LẮP ĐÈN PHA TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.05.101

Lắp đèn pha trên cạn (H < 3m)

1 bộ

48.635

137.243

CS.4.05.102

Lắp đèn pha trên cạn (H ≥ 3m)

1 bộ

63.225

164.692

CS.4.05.20 LẮP ĐÈN PHA DƯỚI NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.05.201

Lắp đèn pha dưới nước

 

87.542

 

CS.4.06.00 LẮP KHUNG HOA VĂN, KHUNG CHỮ KHẨU HIỆU

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá;

- Kiểm tra, hoàn chỉnh.

CS.4.06.10 LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC 1m x 2m

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.06.101

Lắp khung kích thước 1m x 2m (H < 3m)

1 bộ

72.952

146.393

CS.4.06.102

Lắp khung kích thước 1m x 2m (H ≥ 3m)

1 bộ

97.269

219.589

CS.4.06.20 LẮP KHUNG KÍCH THƯỚC > 1m x 2m

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.06.201

Lắp khung kích thước > 1m x 2m (H < 3m)

1 bộ

97.269

182.991

CS.4.06.202

Lắp khung kích thước > 1m x 2m (H ≥ 3m)

1 bộ

126.450

274.487

CS.4.07.00 LẮP BỘ ĐIỀU KHIỂN NHẤP NHÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt;

- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây Điều khiển.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.4.07.101

Lắp bộ điều khiển nhấp nháy (2 ÷ 3 kênh)

1 bộ

48.635

 

CS.4.07.102

Lắp bộ điều khiển nhấp nháy (≥ 4 kênh)

1 bộ

72.952

 

Ghi chú:

- Công tác duy trì đèn trang trí tính theo đơn giá duy trì hệ thống đèn công cộng. Mỗi điểm đóng cắt đèn tương đương với đóng cắt 1 trạm;

- Đối với công tác tháo dỡ đèn trang trí thì đơn giá được áp dụng hệ số 0,2 đơn giá lắp đặt đèn trang trí.

Chương 5.

DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG

CS.5.01.00 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC, ĐÈN CAO ÁP, ĐÈN ỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp;

- Cảnh giới đảm bảo giao thông;

- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới;

- Tháo và lắp bóng: tháo + lắp kính + lốp đèn;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.01.10 THAY BÓNG ĐÈN SỢI TÓC BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.01.10

Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công

20 bóng

162.623

 

CS.5.01.20 THAY BÓNG CAO ÁP

CS.5.01.2a THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.01.2a1

Thay bóng cao áp bằng cơ giới (chiều cao cột < 14m)

20 bóng

194.538

914.956

CS.5.01.2a2

Thay bóng cao áp bằng cơ giới (chiều cao cột 14 ÷ < 18m)

20 bóng

243.173

843.655

CS.5.01.2a3

Thay bóng cao áp bằng cơ giới (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

20 bóng

340.442

913.960

CS.5.01.2b THAY BÓNG CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.01.2b

Thay bóng cao áp bằng thủ công (chiều cao cột < 10m)

20 bóng

350.169

 

CS.5.01.30 THAY BÓNG ĐÈN ỐNG

CS.5.01.3a THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.01.3a

Thay bóng đèn ống bằng cơ giới

20 bóng

180.692

914.956

CS.5.01.3b THAY BÓNG ĐÈN ỐNG BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.01.3b

Thay bóng đèn ống bằng thủ công

20 bóng

325.246

 

CS.5.02.00 THAY CHÓA ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư;

- Sửa chữa chi tiết tháo lốp cũ, lắp lốp mới;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.02.10 THAY CHÓA ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/10 lốp

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.02.101

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới  (lốp đơn - độ cao < 10m)

10 lốp

534.981

1.829.912

CS.5.02.102

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới (lốp đơn - độ cao 10÷ < 18m)

10 lốp

583.615

1.087.602

CS.5.02.103

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới (lốp đơn - độ cao 10 ÷ 24m)

10 lốp

632.250

1.476.397

CS.5.02.104

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới  (lốp kép - độ cao< 10m)

10 lốp

909.467

1.829.912

CS.5.02.105

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới (lốp kép - độ cao 10÷ < 18m)

10 lốp

948.375

1.087.602

CS.5.02.106

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng cơ giới (lốp kép - độ cao 10 ÷ 24m)

10 lốp

1.001.873

1.476.397

CS.5.02.20 THAY CHÓA ĐÈN (LỐP ĐÈN) ĐÈN PHA, CHAO ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/10 lốp

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.02.20

Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công

10 lốp

972.692

 

CS.5.03.00 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chi tiết;

- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ;

- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới;

- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra.

CS.5.03.10 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.101

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng bằng cơ giới (chiều cao cột <10m)

1 bộ

48.635

182.991

CS.5.03.102

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng bằng cơ giới (chiều cao cột 10 ÷ < 14m)

1 bộ

53.498

119.636

CS.5.03.103

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng bằng cơ giới (chiều cao cột 14 ÷ < 18m)

1 bộ

68.088

130.512

CS.5.03.104

Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng bằng cơ giới (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

1 bộ

72.952

175.762

CS.5.03.20 THAY CHẤN LƯU (HOẶC BỘ MỒI) VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.20

Thay bóng đèn ống bằng thủ công

1 bộ

87.542

 

CS.5.03.30 THAY CHẤN LƯU

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.301

Thay chấn lưu (chiều cao cột <10m)

1 bộ

43.771

164.692

CS.5.03.302

Thay chấn lưu (chiều cao cột 10 ÷ < 14m)

1 bộ

48.635

97.884

CS.5.03.303

Thay chấn lưu (chiều cao cột 14 ÷ < 18m)

1 bộ

63.225

108.760

CS.5.03.304

Thay chấn lưu (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

1 bộ

68.088

147.640

CS.5.03.40 THAY BỘ MỒI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.401

Thay bộ mồi (chiều cao cột <10m)

1 bộ

48.635

182.991

CS.5.03.402

Thay bộ mồi (chiều cao cột 10 ÷ < 14m)

1 bộ

53.498

108.760

CS.5.03.403

Thay bộ mồi (chiều cao cột 14 ÷ < 18m)

1 bộ

68.088

119.636

CS.5.03.404

Thay bộ mồi (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

1 bộ

72.952

161.701

CS.5.03.50 THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.501

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới (chiều cao cột <10m)

1 bộ

68.088

256.188

CS.5.03.502

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới (chiều cao cột 10 ÷ < 14m)

1 bộ

74.897

163.140

CS.5.03.503

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới (chiều cao cột 14 ÷ < 18m)

1 bộ

95.324

163.140

CS.5.03.504

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng cơ giới (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

1 bộ

102.133

210.914

CS.5.03.60 THAY CHẤN LƯU, BỘ MỒI VÀ BÓNG ĐỒNG BỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.03.60

Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công

1 bộ

122.559

 

CS.5.04.00 THAY CÁC LOẠI XÀ

Thành phần công việc:

- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện;

- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp);

- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột;

- Tháo xà cũ, lắp xà mới lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ).

CS.5.04.10 THAY BỘ XÀ ĐƠN DÀI 1,2m CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.10

Thay bộ xà đơn dài 1,2m - 4 sứ

1 bộ

131.313

146.393

CS.5.04.20 THAY BỘ XÀ KÉP DÀI 1,2m CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.20

Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ

1 bộ

145.904

164.692

CS.5.04.30 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6m CÓ SỨ

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.30

Thay bộ xà đơn dài 0,6m có sứ

1 bộ

121.587

146.393

CS.5.04.40 THAY BỘ ĐƠN DÀI 1,2m KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.40

Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới

1 bộ

97.269

146.393

CS.5.04.50 THAY BỘ ĐƠN DÀI 1,2m KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.50

Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công

1 bộ

175.085

 

CS.5.04.60 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6m, 0,4m, 0,3m KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.60

Thay bộ xà đơn dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng cơ giới

1 bộ

72.952

146.393

CS.5.04.70 THAY BỘ XÀ DÀI 0,6m, 0,4m, 0,3m KHÔNG SỨ, KHÔNG DÂY BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.04.70

Thay bộ xà đơn dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công

1 bộ

131.313

 

CS.5.05.00 THAY CÁC LOẠI CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP, CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP

Thành phần công việc:

- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện;

- Tháo chụp, cần cũ;

- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát.

CS.5.05.10 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP, CHỤP LIỀN CẦN, CHỤP ỐNG PHÓNG ĐƠN, CHỤP ỐNG PHÓNG KÉP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.05.101

Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới (cần cao áp chữ L)

1 bộ

121.587

77.798

CS.5.05.102

Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới (cần cao áp chữ S)

1 bộ

170.221

77.798

CS.5.05.103

Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới (chụp liền cần)

1 bộ

170.221

77.798

CS.5.05.104

Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng cơ giới (chụp ống phóng đơn, kép)

1 bộ

121.587

97.248

CS.5.05.20 THAY CẦN ĐÈN CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.05.201

Thay cần đèn cao áp bằng thủ công (cần cao áp chữ L)

1 bộ

218.856

 

CS.5.05.202

Thay cần đèn cao áp bằng thủ công (cần cao áp chữ S)

1 bộ

306.398

 

CS.5.05.30 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.05.30

Thay cần đèn chao cao áp bằng cơ giới

1 bộ

97.269

108.760

CS.5.05.40 THAY CẦN ĐÈN CHAO CAO ÁP BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.05.40

Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công

1 bộ

175.085

 

CS.5.06.10 THAY LÈO ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp, lấy dấu;

- Cuốn dây lèo, căng dây lèo.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.06.101

Thay lèo đèn (loại dây đơn)

1 bộ

194.538

217.520

CS.5.06.102

Thay lèo đèn (loại dây đôi)

1 bộ

218.856

217.520

CS.5.06.103

Thay lèo đèn (loại dây ba)

1 bộ

291.808

217.520

CS.5.07.00 THAY CÁC LOẠI DÂY

CS.5.07.10 THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ;

- Kéo dây mới, cắt điện;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.07.1a THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.07.1a1

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới (loại dây M6)

40m

97.269

92.446

CS.5.07.1a2

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới (loại dây M10)

40m

102.133

92.446

CS.5.07.1a3

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới (loại dây M16)

40m

106.996

92.446

CS.5.07.1a4

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới (loại dây M25)

40m

111.860

92.446

CS.5.07.1a5

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới  (loại dây A 16)

40m

106.996

92.446

CS.5.07.1a6

Thay dây đồng một ruột bằng cơ giới (loại dây A 25)

40m

111.860

92.446

CS.5.07.1b THAY DÂY ĐỒNG MỘT RUỘT BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.07.1b1

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại dây M6)

40m

175.085

 

CS.5.07.1b2

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại dây M10)

40m

184.812

 

CS.5.07.1b3

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại dây M16)

40m

194.538

 

CS.5.07.1b4

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại dây M25)

40m

204.265

 

CS.5.07.1b5

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại dây A 16)

40m

194.538

 

CS.5.07.1b6

Thay dây đồng một ruột bằng thủ công (loại  dây A 25)

40m

204.265

 

CS.5.07.20 THAY CÁP TREO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ;

- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn thiện;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

CS.5.07.2a THAY CÁP TREO BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.07.2a

Thay cáp treo bằng cơ giới

40m

243.173

271.901

CS.5.07.2b THAY CÁP TREO BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.07.2b

Thay cáp treo bằng thủ công

40m

406.558

 

CS.5.07.30 THAY CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo đầu luồn nguồn cửa cột;

- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột;

- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt;

- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.07.301

Thay cáp ngầm (nền đất)

40m

1.957.543

 

CS.5.07.302

Thay cáp ngầm (hè phố)

40m

2.541.159

 

CS.5.07.303

Thay cáp ngầm (đường nhựa)

40m

3.142.769

 

CS.5.07.304

Thay cáp ngầm (bê tông atphan)

40m

4.468.062

 

CS.5.08.10 THAY TỦ ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo tủ cũ;

- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra;

- Giám sát an toàn, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/tủ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.08.10

Thay tủ điện

tủ

194.538

179.026

CS.5.09.10 NỐI CÁP NGẦM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối;

- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối;

- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.

Đơn vị tính: đồng/40m

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.09.101

Nối cáp ngầm (nền đất)

40m

243.173

 

CS.5.09.102

Nối cáp ngầm (hè phố)

40m

291.808

 

CS.5.09.103

Nối cáp ngầm (đường nhựa)

40m

316.125

 

CS.5.09.104

Nối cáp ngầm (bê tông atphan)

40m

340.442

 

CS.5.10.10 THAY CỘT ĐÈN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp;

- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ;

- Nhận vật tư, trồng cột mới;

- Lắp xà, đèn, chụp, dây;

- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.

Đơn vị tính: đồng/1cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.10.101

Thay cột đèn (cột bê tông li tâm, cột bê tông chữ H)

1 cột

750.777

726.318

CS.5.10.102

Thay cột đèn (cột sắt)

1 cột

677.596

726.318

CS.5.11.00 CÔNG TÁC SƠN

Thành phần công việc:

- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng);

- Đánh số cột.

CS.5.11.10 SƠN CỘT SẮT (CÓ CHIỀU CAO 8 ÷ 9,5m)

Đơn vị tính: đồng/cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.10

Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)

cột

158.106

731.965

CS.5.11.20 SƠN CHỤP, SƠN CẦN ĐÈN

Đơn vị tính: đồng/bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.20

Sơn chụp, sơn cần đèn

cột

54.208

457.478

CS.5.11.30 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.30

Sơn cột đèn chùm bằng cơ giới

bộ

180.692

731.965

CS.5.11.40 SƠN CỘT ĐÈN CHÙM BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.40

Sơn cột đèn chùm bằng thủ công

cột

325.246

 

CS.5.11.50 SƠN CỘT ĐÈN 1 CẦU, ĐÈN CHÙA, ĐÈN VƯƠNG MIỆN BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.50

Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công

cột

225.865

 

CS.5.11.60 SƠN TỦ ĐIỆN CẢ GIÁ ĐỠ

Đơn vị tính: đồng/tủ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.11.60

Sơn tủ điện cả giá đỡ

tủ

90.346

 

CS.5.12.10 THAY SỨ CŨ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện;

- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây;

- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1cái

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.12.10

Thay sứ cũ

1 cái

16.714

91.496

CS.5.13.10 DUY TRÌ CHÓA ĐÈN CAO ÁP, KÍNH ĐÈN CAO ÁP

Thành phần công việc:

- Tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh chóa, kính;

- Lắp chóa, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.13.101

Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp (chiều cao cột <10m)

1 bộ

13.552

64.047

CS.5.13.102

Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp (chiều cao cột 10 ÷ <14m)

1 bộ

18.069

27.229

CS.5.13.103

Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp (chiều cao cột 14 ÷ <18m)

1 bộ

22.587

38.066

CS.5.13.104

Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp (chiều cao cột 18 ÷ 24m)

1 bộ

27.104

49.213

CS.5.14.00 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THỦY TINH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế;

- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa;

- Giám sát an toàn.

CS.5.14.10 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THỦY TINH BẰNG CƠ GIỚI

Đơn vị tính: đồng/1quả

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.14.10

Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng cơ giới

 

27.104

91.496

CS.5.14.20 THAY QUẢ CẦU NHỰA HOẶC THỦY TINH BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1quả

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.5.14.20

Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công

1 quả

65.049

 

Chương 6.

DUY TRÌ TRẠM ĐIỆN

CS.6.01.00 DUY TRÌ TRẠM ĐÈN

Thành phần công việc:

- Hằng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn;

- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy;

- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối;

- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đấu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn;

- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện;

- Kiến nghị sửa chữa, thay thế.

CS.6.01.10 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.10

Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công

1 trạm

22.372

 

CS.6.01.20 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.20

Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

1 trạm

19.940

 

CS.6.01.30 DUY TRÌ TRẠM 1 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.30

Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm Điều khiển UTU

1 trạm

21.399

 

CS.6.01.40 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.40

Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công

1 trạm

26.263

 

CS.6.01.50 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG ĐỒNG HỒ HẸN GIỜ

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.50

Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ

1 trạm

21.886

 

CS.6.01.60 DUY TRÌ TRẠM 2 CHẾ ĐỘ BẰNG THIẾT BỊ TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN UTU

Đơn vị tính: đồng/1trạm/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.01.60

Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm Điều khiển UTU

1 trạm

23.345

 

Ghi chú: Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh như sau:

- Chiều dài tuyến trạm 1500 ÷ 3000m K1 = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm > 3000m K1 = 1,1

- Chiều dài tuyến trạm 1000 ÷ 3000m K1 = 0,9

- Chiều dài tuyến trạm 500 ÷ 1000m K1 = 0,8

- Chiều dài tuyến trạm < 500m K1 = 0,5

- Trạm trong xóm ngõ nội thành Kv = 1,2

- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành Kv = 1,1

- Trạm ngoại thành Kv = 1,2

CS.6.02.00 DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG LƯỚI ĐÈN

Thành phần công việc:

- Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp điều khiển tự động (cáp thông tin 5000m) và tủ nhận lệnh;

- Kiểm tra bóng cao áp bị tối bao gồm: xác định điện áp lưới, xác định thông số bóng tối, vị trí;

- Kiểm tra thông số của trạm: đo điện áp, đo điện đầu và cuối nguồn, dòng điện các pha A, B, C;

- Kiểm tra tủ điện: kiểm tra thiết bị tủ, đóng nguồn, đo các thông số;

- Kiểm tra các thiết bị nhận lệnh điều khiển của tủ bao gồm: chuẩn bị dụng cụ, đo các thông số điện, xác định hư hỏng, đóng, cắt, thử;

- Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn bao gồm: chuẩn bị các thiết bị đo, đo các thông số chiếu sáng mặt đường, xử lý số liệu thống kê, lập biên bản báo cáo.

CS.6.02.10 KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỦ NHẬN LỆNH

Đơn vị tính: đồng/1lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.10

Kiểm tra định kỳ hệ thống cáp Điều khiển tự động và tủ nhận lệnh

1 lần kiểm tra

145.904

914.956

CS.6.02.20 KIỂM TRA BÓNG CAO ÁP BỊ TỐI

Đơn vị tính: đồng/1bóng bị tối/1 lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.20

Kiểm tra bóng cao áp bị tối

1 bóng bị tối

2.432

27.449

CS.6.02.30 KIỂM TRA THÔNG SỐ ĐIỆN CỦA TRẠM

Đơn vị tính: đồng/1trạm/1lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.30

Kiểm tra thông số điện của trạm

1 trạm

12.159

45.748

CS.6.02.40 KIỂM TRA TỦ ĐIỆN

Đơn vị tính: đồng/1tủ/1lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.40

Kiểm tra tủ điện

1 tủ

145.904

 

CS.6.02.50 KIỂM TRA THÔNG SỐ SÁNG CỦA LƯỚI ĐÈN

Đơn vị tính: đồng/1km/1lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.50

Kiểm tra thông số sáng của lưới đèn

 

145.904

914.956

CS.6.02.60 KIỂM TRA THIẾT BỊ NHẬN LỆNH ĐIỀU KHIỂN CỦA TỦ

Đơn vị tính: đồng/1tủ/1 lần kiểm tra

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CS.6.02.60

Kiểm tra thiết bị nhận lệnh Điều khiển của tủ

 

97.269

 

Chương 7.

CÔNG TÁC KHÁC

CSK.7.01.00 PHÁT QUANG KHU VỰC CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Xác định những đoạn, tuyến đèn phát quang (cành cây đk Ø > 20cm);

- Chặt, thu dọn cành cây vệ sinh ra khỏi tuyến, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1điểm

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.01.001

Phát quang khu vực chiếu sáng (điều kiện làm việc: bình thường)

1 điểm

20.856

87.008

CSK.7.01.002

Phát quang khu vực chiếu sáng (điều kiện làm việc: lưới đang vận hành)

1 điểm

29.198

87.008

CSK.7.02.00 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO, ĐÓNG NGẮT ĐIỆN

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư;

- Kiểm tra khí cụ;

- Tháo đầu đấu;

- Đấu lại đầu cáp.

- Kiểm tra đóng thử;

- Cắt điện thi công;

- Giám sát an toàn lao động, an toàn giao thông.

Đơn vị tính: đồng/1thiết bị

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.02.001

Lắp đặt các thiết bị đo, đóng ngắt điện (loại thiết bị Aptomat 5A đến 60A)

1 thiết bị

83.423

 

CSK.7.02.022

Lắp đặt các thiết bị đo, đóng ngắt điện (loại thiết bị cầu dao 30A đến 60A)

1 thiết bị

83.423

 

CSK.7.03.00 THAY BỘ NHẬN LỆNH VÀ BLOCK THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG

Thành phần công việc:

- Kiểm tra bộ nhận lệnh và block máy;

- Lĩnh vật tư, tháo bộ nhận lệnh và block cũ;

- Lắp và đấu bộ nhận lệnh;

- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.03.00

Thay bộ nhận lệnh và block thiết bị Điều khiển đèn chiếu sáng

1 bộ

66.462

 

CSK.7.04.00 XỬ LÝ CHẬM CHẠP

Thành phần công việc:

- Kiểm tra, phát hiện chạm chập, xử lý chạm chập, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1 vụ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.04.001

Xử lý chạm chập (sự cố nổi)

1 vụ

135.519

135.950

CSK.7.04.002

Xử lý chạm chập (sự cố chìm)

1 vụ

271.038

 

CSK.7.05.00 QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Thường xuyên nhận thông tin sửa chữa;

- Kiểm tra đo thông số định kỳ hệ thống đèn;

- Ghi chép hoạt động của mỗi phút (chốt) hàng ngày;

- Xử lý sửa chữa nhỏ, sửa ổ cắm, tiếp xúc đầu dây.

Đơn vị tính: đồng/1 nút (chốt)/ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.05.00

Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông

1nút (chốt)

33.369

 

CSK.7.06.00 SỬA CHỮA BỘ PHẬN ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Đo kiểm tra thông số kỹ thuật nguồn, khối Điều khiển, khối kiểm tra;

- Phát hiện hỏng hóc, lĩnh vật tư, tiến hành sửa chữa;

- Kiểm tra kết quả xử lý, hoàn thiện.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.06.00

Sửa chữa bộ phận điều khiển tín hiệu giao thông

1 bộ

664.615

 

CSK.7.07.00 THAY BỘ ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh, kiểm tra bộ Điều khiển, tháo bỏ bộ điều khiển cũ;

- Lắp và đấu bộ điều khiển mới;

- Giám sát an toàn, vận hành thử bộ điều khiển.

Đơn vị tính: đồng/1bộ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.07.00

Thay bộ điều khiển tín hiệu giao thông

1 bộ

41.712

 

CSK.7.08.00 THAY THIẾT BỊ TRONH TỦ ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Kiểm tra đo thông số thiết bị hỏng;

- Lĩnh vật tư, kiểm tra chất lượng vật tư;

- Cắt điện, thay thiết bị, hoàn thiện;

- Giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1 thiết bị

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.08.001

Thay thiết bị trong tủ Điều khiển tín hiệu giao thông (Aptomat 25A)

1 thiết bị

10.428

 

CSK.7.08.002

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông (giắc cắm 30 đầu)

1 thiết bị

83.423

 

CSK.7.08.003

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông (phích cắm)

1 thiết bị

4.171

 

CSK.7.08.004

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thong (ổ cắm công tắc)

1 thiết bị

10.428

 

CSK.7.08.005

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông (biến thế đổi điện)

1 thiết bị

10.428

 

CSK.7.08.006

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông (đồng hồ đo đèn điện)

1 thiết bị

 

20.856

 

CSK.7.08.007

Thay thiết bị trong tủ điều khiển tín hiệu giao thông (Mobine)

1 thiết bị

8.342

 

CSK.7.09.00 DUY TU, BẢO DƯỠNG TỦ ĐIỀU KHIỂN ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo gỉ, sơn 3 lớp, 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn nhủ.

Đơn vị tính: đồng/1 tủ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.09.00

Duy tu, bảo dưỡng tủ Điều khiển đèn tín hiệu giao thông

1 tủ

62.567

 

CSK.7.10.00 DUY TU, BẢO DƯỠNG CỘT ĐÈN, BẦU ĐÈN, MẶT ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị vật tư, cắt điện, cạo gỉ, sơn 3 lớp, 1 lớp chống gỉ, 2 lớp sơn nhủ.

Đơn vị tính: đồng/1cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.10.001

Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông

1 cột

83.423

160.200

CSK.7.10.002

Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn

1 cột

20.856

160.200

CSK.7.11.00 THAY BÓNG ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo kính màu, thay bóng đèn;

- Lắp ráp hoàn chỉnh.

Đơn vị tính: đồng/20 bóng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.11.00

Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

20 bóng

166.846

320.401

CSK.7.12.00 THAY KÍNH MÀU

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu;

- Lắp lưỡi trai, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.12.00

Thay kính màu

20 cái

166.846

320.401

CSK.7.13.00 THAY LƯỠI TRAI ĐÈN

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu;

- Lắp lưỡi trai, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.13.00

Thay bóng đèn tín hiệu giao thông

20 cái

166.846

320.401

CSK.7.14.00 THAY PHẢN QUANG ĐÈN

Thành phần công việc:

- Lĩnh vật tư, tháo lắp kính màu, tháo lưỡi trai, tháo phản quang;

- Lắp phản quang, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/20 cái

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.14.00

Thay phản quang đèn

20 cái

166.846

320.401

CSK.7.15.00 THAY LÊN DÂY ĐÈN

Thành phần công việc:

- Khảo sát, lĩnh vật tư, tháo dây cũ, luồn cửa cột;

- Lắp dây mới, kiểm tra.

Đơn vị tính: đồng/1 cột

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.15.00

Thay dây lên đèn

1 cột

208.558

267.001

CSK.7.16.00 XỬ LÝ CHẬM CHẠP ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG

Thành phần công việc:

Kiểm tra, phát hiện chạm chập, xử lý chạm chập, giám sát an toàn.

Đơn vị tính: đồng/1nút(chốt)

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CSK.7.16.001

Xử lý chạm chập đèn tín hiệu giao thông (sự cố chìm)

1 nút (chốt)

250.269

346.600

CSK.7.16.002

Xử lý chạm chập đèn tín hiệu giao thông (sự cố nổi)

1 nút (chốt)

145.990

 

 

ĐƠN GIÁ

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1424/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC SINH HOẠT

Đơn giá dự toán công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt quy định mức chi phí về nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ:

- Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 07 tháng 8 năm 2001. Phần công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt;

- Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 07 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp ca đêm theo thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Kiên Giang;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu;

- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

II. CƠ CẤU ĐƠN GIÁ BAO GỒM:

1. Chí phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp làm ca đêm;

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu

450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Cấp bậc lương theo bảng AI.5 - Nhóm II công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Đối với những thành phần công tác thuộc Nhóm III bảng lương AI.5 được điều chỉnh với hệ số K = 1,08;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính bằng 20% lương tối thiểu, phụ cấp làm ca đêm bằng 35% lương tối thiểu. Riêng các thành phần công tác quy định trong định mức phải làm ca ngày thì không được tính phụ cấp làm ca đêm.

2. Máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu - năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy, vì chi phí này đã tính vào chi phí nhân công theo định mức. Giá ca máy để tính chi phí máy thi công được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh đơn giá máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 02 tháng 10 năm 2006.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá dự toán công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác sinh hoạt là cơ sở xác định giá trị dự toán phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn, thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích đô thị và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo quy định hiện hành.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 2.

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ RÁC

Chương 1.

CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ VÀ VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG THOÁT NƯỚC

MT1.01.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY (từ 6 giờ đến 18 giờ)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;

- Đẩy xe dọc tuyến đường nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong cả ca làm việc;

- Vận chuyển, trung chuyển xe gom rác về đến địa điểm tập trung rác theo quy định;

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông;

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ vệ sinh;

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Đơn giá này áp dụng cho một số tuyến phố của các đô thị có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ).

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.01.00

Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày (từ 6 giờ đến 18 giờ)

1km

92.683

 

MT1.02.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG (SỬ DỤNG XE ĐẨY TAY, XE BA GÁC CẢI TIẾN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động (bao gồm: bảo hộ lao động, công cụ lao động, phương tiện thu gom);

- Di chuyển đến nơi làm việc;

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gốc cây, gom thành từng đóng nhỏ;

- Quét cát triền lề, vỉa hè;

- Quét nước ứ động trên đường;

- Móc rác hàm ếch miệng cống, hố ga;

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;

- Nhổ cỏ triền lề vỉa hè, phát cây hai bên vỉa hè nếu có;

- Hốt xúc rác, cát vào xe đẩy tay;

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới;

- Dọn sạch rác tại các địa điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe cơ giới;

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác;

- Cất dụng cụ phương tiện vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc từ 18 giờ ÷ 22 giờ và kết thúc vào trước 6 giờ sáng hôm sau;

- Đơn giá này áp dụng cho công tác quét, gom rác trên đường, hè phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và lòng đường.

Đơn vị tính: đồng/10.000m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.02.00

Công tác quét thu gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công

10.000m2

81.355

 

Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho quét, gom rác trên đường phố có cấp mặt đường loại I. Đối với các loại đường, hè phố khác thì đơn giá hao phí nhân công được điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Đường phố có cấp mặt đường loại II: hệ số 1,2

+ Đường phố có cấp mặt đường loại III: hệ số 2,0

+ Đường phố có cấp mặt đường loại IV: hệ số 2,5

+ Hè nhựa, láng xi măng: hệ số 1,0

+ Hè bằng tấm đan bê tông, gạch con sâu: hệ số 1,2

+ Hè sỏi rửa: hệ số 1,5

+ Miệng hầm gas thoát nước: hệ số 5,0

+ Hè đất cát: hệ số 5,0

+ Hè đá chẻ: hệ số 3,0

+ Chợ: hệ số 8,0

MT1.03.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG (SỬ DỤNG XE GOM RÁC ĐẨY TAY)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động (bao gồm: bảo hộ lao động, công cụ lao động, phương tiện thu gom);

- Di chuyển đến nơi làm việc;

- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè;

- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đóng nhỏ;

- Quét nước ứ động trên đường;

- Hốt xúc rác, cát vào xe gom rác đẩy tay;

- Vận chuyển về địa điểm quy định để chuyển sang xe cơ giới;

- Dọn sạch rác tại các địa điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe cơ giới;

- Vệ sinh dụng cụ phương tiện thu gom rác;

- Cất dụng cụ phương tiện vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc từ 18 giờ ÷ 22 giờ và kết thúc vào trước 6 giờ sáng hôm sau;

- Đơn giá này áp dụng cho công tác quét, gom rác trên đường, hè phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên toàn bộ vỉa hè và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước.

Đơn vị tính: đồng/10.000m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.03.00

Công tác quét, gom rác hè, đường phố bằng thủ công (sử dụng xe gom rác đẩy tay)

10.000m2

169.615

 

MT1.04.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH DẢI PHÂN CÁCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Đặt biển báo công tác. Dùng chổi (chổi xuể hoặc chổi lúa) quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m, vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẻ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách;

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

Đơn giá này áp dụng cho các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân mềm).

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.04.00

Công tác duy trì vệ sinh dải phân cách

1km

66.938

 

MT1.05.00 CÔNG TÁC DUY TU VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch;

- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3), bấm cỏ, nhổ cỏ, xung quanh (nếu có); phát cây hai bên vỉa hè (nếu có) và bám cỏ vỉa hè;

- Cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.05.00

Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch

1km

61.788

 

MT1.06.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Đẩy xe dọc ngõ để thu rác nhà dân, gõ kẻng;

- Thu nhặt túi rác hai bên ngõ. Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí quy định;

- Đối với ngõ rộng có vỉa hè, rãnh thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, rãnh và xúc lên xe gom; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ;

- Vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành quy định về vệ sinh;

- Đảm bảo an toàn giao thông;

- Vệ sinh dụng cụ và cất vào nơi quy định.

Điều kiện áp dụng:

- Đơn giá này áp dụng cho các ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.06.00

Công tác duy trì vệ sinh xóm ngõ

1km

102.981

 

MT1.07.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC TỪ CÁC BỂ CHỨA RÁC VÀ XÚC RÁC ĐỔ ĐỐNG LÊN XE Ô TÔ BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Cào rác từ bể chứa rác, xúc lên xe ô tô, quét dọn xung quanh hố rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy;

- Gom, xúc rác đổ bãi (đổ đóng) lên xe ô tô. Xúc hết rác và quét dọn xung quanh bãi đổ rác;

- Vệ sinh, thu dọn dụng cụ, phương tiện.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.07.00

Công tác xúc rác từ các bể chứa rác và xúc rác đổ đống lên xe ô tô bằng thủ công

1 tấn

38.368

 

MT1.08.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG, ĐẤT VÀ CÁC PHẾ THẢI KHÁC (XÀ BẦN) BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Dùng cào, cuốc đất làm tơi đất và tiến hành xúc phế thải xây dựng, đất và các phế thải khác (xà bần) lên xe (xúc hết toàn bộ khối lượng đất giao hàng ngày). San gạt đất đều trên thùng xe. Phủ bạt kín thành xe và buộc bạt cẩn thận;

- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải;

- Vệ sinh, thu dọn dụng cụ, phương tiện.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.08.00

Công tác thu dọn phế thải xây dựng, đất và các phế thải khác (xà bần) bằng thủ công

1 tấn

21.582

 

MT1.09.00 CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Kiểm tra phương tiện, máy móc, nhiên liệu và trang thiết bị lao động;

- Chuẩn bị bảo hộ cho cá nhân;

- Đưa tàu đến điểm xuất phát;

- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đầy rác ra tầm thu của cánh thu rác;

- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc cứ tiếp diễn;

- Đưa tàu về bến đậu;

- Thu dọn, vệ sinh phương tiện, giao thuyền cho người trực.

Điều kiện áp dụng:

- Thời gian làm việc ban ngày.

Đơn vị tính: đồng/10.000m2 (diện tích mặt nước)

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT1.09.001

Công tác vớt rác trên kênh, mương thoát nước bằng cơ giới (bằng tàu)

10.000m2

53.495

28.059

MT1.09.002

Công tác vớt rác trên kênh, mương thoát nước bằng cơ giới (bằng ghe)

10.000m2

136.298

26.803

Chương 2.

CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, RÁC Y TẾ, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG….) BẰNG CƠ GIỚI

MT2.01.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP NHỎ VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Nạp rác từ xe thô sơ vào máng ép, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép 2 tấn, 4 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 11,56km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.01.001

Công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép nhỏ về trạm trung chuyển (xe ép rác 2 tấn)

1 tấn

34.823

76.544

MT2.01.002

Công tác thu gom vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép nhỏ về trạm trung chuyển (xe ép rác 4 tấn)

1 tấn

21.765

70.812

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 11,56km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

5km

0,81

8km

0,89

13km

1,04

15km

1,10

17km

1,15

MT2.02.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC TỪ THÙNG BÊN ĐƯỜNG VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN

MT2.02.01 XE ÉP RÁC LOẠI 1,2 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 1,2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 10km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.02.01

Xe ép rác loại 1,2 tấn

1 tấn

48.404

77.166

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 10km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

6km

0,77

8km

0,89

12km

1,11

14km

1,23

MT2.02.02 XE ÉP RÁC LOẠI 2 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 12,5km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.02.02

Xe ép rác loại 2 tấn

1 tấn

37.840

83.050

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 12,5km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8km

0,82

10km

0,90

14km

1,06

16km

1,14

MT2.02.03 XE ÉP RÁC LOẠI 4 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 4 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 14km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.02.03

Xe ép rác loại 4 tấn

1 tấn

26.409

86.108

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 14km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

10km

0,88

12km

0,94

16km

1,06

18km

1,12

MT2.02.04 XE ÉP RÁC LOẠI 7 TẤN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 7 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 16km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.02.04

Xe ép rác loại 7 tấn

1 tấn

27.440

80.963

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 16km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

12km

0,90

14km

0,95

18km

1,05

20km

1,10

MT2.03.00 CÔNG TÁC BẢO QUẢN VỆ SINH THÙNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến các điểm đặt thùng, kéo thùng về đúng vị trí (nếu bị đẩy đi nơi khác);

- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng;

- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng, công việc cứ tiếp tục đến hết ca làm việc;

- Hết ca vệ sinh phương tiện.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện là xe đạp.

Đơn vị tính: đồng/100 thùng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.03.00

Công tác bảo quản vệ sinh thùng

100 thùng

107.204

 

MT2.04.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ, BỆNH PHẨM CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

MT2.04.01 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng từ kho chứa của các bệnh viện, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe, kéo thùng trống trở lại vào kho;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Điều khiển xe đến khu xử lý;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ rác;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe ép rác 2 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 28,5 km.

Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.04.01

Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt của các cơ sở y tế

1 tấn

62.159

136.631

MT2.04.02 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG THÙNG NHỰA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Lao động phổ thông chuyển các thùng rác y tế, rác bệnh phẩm ra ngoài cân xác định khối lượng. Sau đó chuyển thùng nhựa sạch từ trên xe đổi vào vị trí cũ;

- Tiếp tục thao tác cho đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm;

- Điều khiển xe đến bệnh viện kế tiếp, công việc cứ tiếp tục cho đến khi đầy xe;

- Lái xe điều khiển xe về trung tâm xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho ghi sổ số lượng, khối lượng;

- Công việc tiếp tục theo điều độ chung đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 65 km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.04.02

Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm bằng thùng nhựa

1 tấn

435.037

729.820

MT2.04.03 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG THÙNG CARTON

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Lao động phổ thông dán thùng, mở thùng rác y tế, bệnh phẩm đưa vào thùng carton;

- Dán thùng carton, đưa lên bàn cân, cân ghi số liệu sau đó đưa lên thùng xe;

- Lái xe điều khiển xe về trung tâm xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho ghi sổ số lượng, khối lượng;

- Công việc tiếp tục theo điều độ chung đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải thùng kín ≤ 1,5 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 65 km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.04.03

Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm bằng thùng carton

1 tấn

486.075

876.035

MT2.05.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC CẶN, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG…) BẰNG XE TẢI LOẠI 1,2 TẤN, 2 TẤN VÀ 4 TẤN VỀ TRẠM TRUNG CHUYỂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm có rác cặn, xà bần được thông báo;

- Tài xế cùng lao động phổ thông bắt đầu xúc rác cặn, xà bần vào cần xé đưa lên thùng xe;

- Thu gom, quét dọn rác cặn, xà bần rơi vải lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- San, cào, tém rác cặn xà bần trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ;

- Hết ca, vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện thu gom là xe tải loại 1,2 tấn, 2 tấn và 4 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 13 km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.05.001

Công tác thu gom rác cặn, xà bần (phế thải xây dựng…) bằng xe tải loại 1,2 tấn về trạm trung chuyển

1 tấn

54.836

50.375

MT2.05.002

Công tác thu gom rác cặn, xà bần (phế thải xây dựng…) bằng xe tải loại 2 tấn về trạm trung chuyển

1 tấn

48.035

30.261

MT2.05.003

Công tác thu gom rác cặn, xà bần (phế thải xây dựng…) bằng xe tải loại 4 tấn về trạm trung chuyển

1 tấn

45.462

36.764

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 13km.

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly bình quân

Hệ số (K)

Xe 1,2 tấn và xe 2 tấn

Xe 4 tấn

8km

0,82

0,85

10km

0,89

0,91

15km

1,07

1,05

17km

1,14

1,11

MT2.06.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC CẶN, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG…) BẰNG CƠ GIỚI

MT2.06.01 CÔNG TÁC XÚC RÁC BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm có xúc rác;

- Lái xe xúc điều khiển, tém gọn lượng rác vào điểm tập trung trong trạm;

- Xúc rác lên xe tải ben cho đến đầy xe;

- Lái xe xúc điều khiển gàu xúc ém rác trên thùng tải ben;

- Thu gom, quét dọn rác cặn, xà bần rơi vải lên xe;

- Tiếp tục xúc cho đến lúc đầy xe, tém gọn rác rơi vãi vào điểm tập trung;

- Công việc cứ tiếp tục cho từng tải ben chờ sẵn đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Đơn giá năng suất của máy xúc là 16 tấn/giờ.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.06.01

Công tác xúc rác bằng cơ giới

1 tấn

3.763

6.746

MT2.06.02 CÔNG TÁC XÚC XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG…) BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm xúc xà bần;

- Lái xe xúc điều khiển, tém gọn lượng xà bần vào điểm tập trung trong trạm;

- Xúc xà bần lên xe tải ben cho đến đầy xe;

- Công việc cứ tiếp tục cho từng tải ben chờ sẵn đến hết ca làm việc;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Đơn giá năng suất của máy xúc 20 tấn/giờ.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.06.02

Công tác xúc xà bần (phế thải xây dựng…) bằng cơ giới

1 tấn

7.677

9.387

MT2.06.03 CÔNG TÁC XÚC RÁC CẶN, XÀ BẦN (PHẾ THẢI XÂY DỰNG…) DỌN QUANG BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm xúc rác cặn, xà bần;

- Lái xe xúc điều khiển xúc xà bần lên xe cho đến khi hết lượng xà bần ở điểm đó;

- Điều khiển xe đến điểm xà bần kế tiếp, công việc tiếp tục cho đến lúc đầy xe;

- Tiếp tục theo sự điều độ cho đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện xúc là xe xúc;

- Đơn giá năng suất của máy xúc 16 tấn/giờ.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác cặn, xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.06.03

Công tác xúc rác cặn, xà bần (phế thải xây dựng…), dọn quang bằng cơ giới

1 tấn

1.514

9.474

MT2.07.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC, PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN) BẰNG XE TẢI TỪ TRẠM TRUNG CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

MT2.07.01 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Sau khi đầy rác lao động phổ thông cào, tém trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khối lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca .

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 – 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 21,4km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.07.011

Công tác vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến khu xử lý (xe tải 7 tấn)

1 tấn

7.061

26.263

MT2.07.012

Công tác vận chuyển rác từ trạm trung chuyển đến khu xử lý (xe tải 10 tấn)

1 tấn

6.591

30.605

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly vận chuyển bình quân là 21,4km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

16km

0,83

18km

0,89

23km

1,05

25km

1,11

MT2.07.02 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy xà bần;

- Sau khi đầy xà bần, lao động phổ thông cào, tém trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khối lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe về trạm trung chuyển, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

 Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 tấn, 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 18,7km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.07.021

Công tác vận chuyển xà bần từ trạm trung chuyển đến khu xử lý (xe tải 7 tấn)

1 tấn

5.884

21.886

MT2.07.022

Công tác vận chuyển xà bần từ trạm trung chuyển đến khu xử lý (xe tải 10 tấn)

1 tấn

5.413

25.140

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly vận chuyển bình quân là 18,7km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

15km

0,87

20km

1,04

22km

1,11

24km

1,17

MT2.07.03 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC CẶN, PHẾ THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN…) DỌN QUANG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Sau khi đầy rác cặn, xà bần, lao động phổ thông cào, vun gọn trên thùng xe, phủ lưới, buộc dây;

- Lái xe điều khiển đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khối lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe theo sự điều độ của tổ trưởng tổ sản xuất, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải 7 - 10 tấn;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 23km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác, xà bần

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.07.031

Công tác vận chuyển dọn quang rác, xà bần chuyển đến khu xử lý (xe tải 7 tấn)

1 tấn

8.473

31.516

MT2.07.032

Công tác vận chuyển dọn quang rác, xà bần chuyển đến khu xử lý (xe tải 7 tấn)

1 tấn

8.003

37.164

MT2.08.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP KÍN CHUYỂN ĐẾN KHU XỬ LÝ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Lái xe và lao động phổ thông phối hợp nạp rác từ các xe thô sơ hoặc các thùng chứa 240 lít, 660 lít;

- Công việc cứ tiếp tục cho đến khi đầy thùng ép;

- Lái xe điều khiển xe thùng ép rác kín đến khu xử lý, chạy qua cầu cân xác định tải trọng;

- Điều khiển xe đến bãi đổ theo hướng dẫn của nhân viên ở bãi;

- Điều khiển xe lại ra cầu cân, cân xe không để xác định khối lượng rác, lấy phiếu;

- Điều khiển xe theo sự điều độ của tổ trưởng tổ sản xuất, công việc lại tiếp tục đến hết ca sản xuất;

- Vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe tải chở thùng rác ép kín (xe hooklip);

- Cự ly thu gom bình quân là 29,5km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.08.00

Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng xe khép kín chuyển đến khu xử lý

1 tấn

24.410

62.178

MT2.09.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP CHUYỂN THẲNG ĐẾN BÃI RÁC

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kéo thùng trên vỉa hè, thao tác nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe;

- Điều khiển xe đến điểm kế tiếp, công việc cứ tiếp diễn đến lúc đầy xe;

- Cân và đổ rác tại bãi đổ của trạm trung chuyển;

- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe ép có tải trọng từ 2 tấn – 10 tấn;

- Cự ly thu gom bình quân là 22,5km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.09.001

Công tác thu gom rác thùng chuyển đến khu xử lý (xe ép 2 tấn)

1 tấn

34.051

56.528

MT2.09.002

Công tác thu gom rác thùng chuyển đến khu xử lý (xe ép 5 tấn)

1 tấn

22.702

55.800

MT2.09.003

Công tác thu gom rác thùng chuyển đến khu xử lý (xe ép 7 tấn)

1 tấn

17.469

51.572

MT2.09.004

Công tác thu gom rác thùng chuyển đến khu xử lý (xe ép 10 tấn)

1 tấn

14.704

45.423

Ghi chú:

- Đơn giá trên quy định cho cự ly thu gom bình quân là 22,5km;

- Khi cự ly thu gom bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số (K)

18km

0,92

20km

0,94

24km

1,03

26km

1,08

28km

1,12

32km

1,18

35km

1,22

40km

1,30

MT2.10.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE CHUYÊN DÙNG CHỞ RÁC 4 TẤN ĐẾN BÃI RÁC VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN LÀ 62km

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động;

- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy rác;

- Kiểm tra hệ thống điều khiển chuyên dùng của xe;

- Móc cẩu vào xe gom rác, hỗ trợ để cẩu rác lên xe;

- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi;

- Phủ bạt khi đầy rác, tháo bạt khi đổ rác tại bãi;

- Hỗ trợ hệ thống điều khiển chuyên dùng khi đổ rác. Cào gỡ khi mắc kẹt rác;

- Cân và đổ rác tại bãi rác;

- Vệ sinh phương tiện, dụng cụ.

Điều kiện áp dụng:

- Phương tiện vận chuyển là xe chuyên dùng chở rác 4 tấn ;

- Cự ly vận chuyển bình quân là 62km.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT2.10.00

Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe chuyên dụng chở rác 4 tấn đến bãi rác với cự ly vận chuyển bình quân là 62 km.

1 tấn

25.892

64.705

Chương 3.

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC

MT3.01.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI < 200 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết;

- Dùng cào san rác cục bộ để làm gọn bãi;

- Dùng vôi và một vài hóa chất để khử mùi;

- San ủi rác khi các điểm đổ đã đầy;

- Vệ sinh dụng cụ và thiết bị.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT3.01.00

Công tác chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi < 200 tấn/ngày

1 tấn

2.821

42.057

MT3.02.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI TỪ 200 TẤN/NGÀY ĐẾN < 500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động);

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, chỉ dẫn các xe đổ rác vào bãi đổ từ ngoài vào trong;

- Dùng cào 3 răng hỗ trợ cào rác từ trên xe, dùng xẻng hỗ trợ cào đất từ trên xe đảm bảo cho xe ra khỏi khu vực đổ không còn chất thải trên xe ô tô. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùng tắc và sa lầy;

- Các xe san ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùng tắc và đảm bảo độ nén chắc. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy…

- Tiến hành san ủi đất (có thể dùng cả đất thải xây dựng) phủ kín mặt bàn thải rác thải vừa đổ vừa tiến hành đầm, nén trước khi đổ lớp khác lên phía trên;

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn bộ khu vực bãi. Khơi rãnh thoát nước. Đắp lại bờ rác khi bị sạt lở;

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi, muỗi. Rắc vôi bột phủ lên mặt bãi nơi mới đổ rác. Sau mỗi ca làm việc. Phun thuốc trừ ruồi, muỗi;

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi. Tưới cây, duy trì cây xanh xung quanh bãi;

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về địa điểm quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2 m;

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m;

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT3.02.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi từ 200 tấn/ngày đến < 500 tấn/ngày

1 tấn

3.385

4.720

MT3.03.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI KỸ THUẬT ĐƠN GIẢN VÀ CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 3000 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động);

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, hệ thống điện chiếu sáng, kiểm tra loại rác, hướng dẫn xe rác vào bãi đổ và rời khỏi bãi đổ. Giữ gìn trật tự số dân nhặt phế liệu để xe máy hoạt động an toàn;

- Các xe san ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùn tắc và đảm bảo độ nén chặt. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành sửa chữa mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường tạm, bãi đổ tạm để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy…

- Tiến hành đào, vận chuyển đất, san ủi, đầm nén phủ kín mặt đất một lớp

đất và làm đường tạm, bãi đổ tạm;

- Kiểm tra duy tu các khu vực bị lún, sụp trên toàn khu vực. Khơi mương thoát nước. Đắp lại các ô rác cũ, taluy bị sạt lở;

- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi và xịt nước chống bụi hàng ngày theo quy trình;

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi, muỗi. Rắc vôi bột lên các chân ô rác. Phun thuốc diệt ruồi muỗi hàng ngày;

- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác;

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về điểm quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất từ 2,5 m – 3m;

- Độ dày lớp đất phủ từ 0,5m – 0,7m;

- Sử dụng nguồn đất phủ tại chỗ;

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT3.03.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp với kỹ thuật đơn giản và công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến < 3.000 tấn/ngày

1 tấn

6.244

13.200

MT3.04.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP HỢP VỆ SINH CÔNG SUẤT BÃI TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động);

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi rác, chỉ dẫn các xe đổ rác vào bãi đổ từ ngoài vào trong;

- Dùng cào 3 răng hỗ trợ cào rác từ trên xe, dùng xẻng hỗ trợ cào đất từ trên

xe đảm bảo cho xe ra khỏi khu vực đổ không còn chất thải trên xe ô tô. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùng tắc và sa lầy;

- Các xe san ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén rác để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác không gây ùn tắc và đảm bảo độ nén chặt. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành sửa chữa mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa nền đường tạm, bãi đổ tạm để xe vào bãi an toàn, xe ít bị lún lệch, sa lầy…

- Tiến hành san ủi đất (có thể dùng cả đất thải xây dựng) phủ kín mặt bàn thải rác thải vừa đổ vừa tiến hành đầm, nén trước khi đổ lớp khác lên phía trên;

- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn bộ khu vực bãi. Khơi rãnh thoát nước. Đắp lại bờ rác khi bị sạt lở;

- Lĩnh, vận chuyển vôi bột, thuốc trừ sâu, ruồi, muỗi, EM thứ cấp, Bokashi. rắc vôi bột phủ lên mặt bãi nơi mới đổ rác. Sau mỗi ca làm việc. Phun thuốc trừ ruồi, muỗi;

- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi. Tưới cây, duy trì cây xanh xung quanh bãi;

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về điểm quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học;

- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m;

- Độ dày lớp đất phủ là 0,2m;

- Sử dụng một số hóa chất thông thường để xử lý.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT3.04.00

Công tác xử lý rác tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến < 1.500 tấn/ngày

1 tấn

4.846

4.163

MT3.05.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC THẢI XÂY DỰNG (XÀ BẦN) TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT < 500 TẤN/NGÀY

Thành phần công việc:

- Nhận công việc và chuẩn bị phương tiện làm việc (xe, công cụ lao động và trang bị phòng hộ lao động);

- Kiểm tra an toàn đường vào bãi đổ, hệ thống điện chiếu sáng, kiểm tra loại

xà bần, hướng dẫn xe rác vào bãi đổ và rời khỏi bãi đổ an toàn;

- Các xe ủi xà bần vun thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ không gây ùn tắc. Cuối ca làm việc, các xe ủi tiến hành sửa chữa mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa đường ra vào để xe vào bãi an toàn, ít bị lún lệch sa lầy…

- Phun xịt nước hống bụi hàng ngày;

- Rửa đường, quốc lộ (tỉnh lộ) trong phạm vi xe ra vào bãi đổ theo quy trình;

- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ và tập kết về địa điểm quy định.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT3.05.00

Công tác xử lý rác thải xây dựng (xà bần) tại bãi chôn lấp với công suất < 500 tấn/ngày

1 tấn

3.184

3.512

Chương 4.

CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ

MT4.01.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC ĐỐT BẰNG LÒ CỦI (LÒ THỦ CÔNG)

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnh phẩm:

- Bốc xếp thùng carton chứa rác y tế, bệnh phẩm trong kho chứa chuyển đến lò đốt;

- Lần lượt xếp vào buồng đốt, tạt dầu lửa vào củi, đóng kín các cửa lò, châm lửa;

- Sau khi rác y tế bệnh phẩm cháy hết, xịt nước vào lò để làm nguội;

- Cào tro ra ngoài, đổ tro vào thùng tole. Tiếp tục ca đốt khác.

* Chôn tro:

- Tưới nước tro làm nguội, chất lên xe chuyển đến bãi chôn lấp;

- Đào hố chôn, rắc vôi, cho tro vào bao ni lông đặt xuống hố chôn, lấp đất, đóng cọc mốc;

- Công việc cứ tiếp tục đến hết ca làm việc, vệ sinh phương tiện.

Điều kiện áp dụng:

- Lò đốt rác y tế;

- Một ca đốt được 25 thùng carton/lò.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT4.01.00

Công tác xử lý rác y tế đốt bằng củi (lò thủ công)

1 tấn

808.729

 

MT4.02.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, RÁC BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAZ

Thành phần công việc:

* Đốt rác y tế, bệnh phẩm:

- Kiểm tra thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn ham nóng lò đốt;

- Chuyển thùng nhựa chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến vị trí nạp rác của lò đốt;

- Vận hành hệ thống nâng cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò;

- Rửa các thùng chứa rác và đưa vào vị trí quy định;

- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phểu để xử lý khói;

- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp nay để lưu chứa. Tiếp tục đốt đợt tiếp theo;

- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò đốt;

- Sau khi rác y tế bệnh phẩm cháy hết, xịt nước vào lò để làm nguội;

- Cào tro ra ngoài, đổ tro vào thùng tole. Tiếp tục ca đốt khác;

* Chôn tro:

- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp của nghĩa trang;

- Đào hố chôn, lót tấm ni long chống thấm; rắc vôi bề mặt và lấp đất kín;

đóng cọc mốc;

- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT4.02.00

Công tác xử lý rác y tế, rác bệnh phẩm bằng lò gaz

1 tấn

506.587

677.155

Chương 5.

CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

MT5.01.00 CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Xe lấy nước để đúng tuyến quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để vào vị trí cao;

- Để miệng téc đóng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc nước, khóa chặt;

- Xe rửa đường bằng tất cả các bép ở đầu xe (2 hoặc 3 bép) với tốc độ rửa 6km/giờ, bép chết 5o, áp lực phun nước 5kg/cm2;

- Khi tưới nước rửa đường chống bụi, xe chạy với tốc độ 8 – 10km/giờ bép chết lên 5o so với mặt phẳng ngang, mở cửa 3 hoặc 2 bép trên xe;

- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà;

- Vệ sinh và bàn giao xe đầy đủ cho bảo vệ đơn vị.

Điều kiện áp dụng:

- Dung tích xe ô tô từ 5m3 – 7m3;

- Đơn giá quy định với cự ly bình quân 6km/lượt. Khi cự ly bình quân tăng từ > 6km/lượt ÷ 10km/lượt thì định mức được điều chỉnh theo hệ số 1,15.

Đơn vị tính: đồng/m3

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT5.01.001

Công tác tưới nước rửa đường (xe 5 m3)

3m3

 

10.139

MT5.01.002

Công tác tưới nước rửa đường (xe 7 m3)

3m3

 

11.406

MT5.02.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC HỒ, NƯỚC SÔNG, NƯỚC NGẦM TỪ GIẾNG CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động;

- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, máy bơm bảo đảm trong trạng thái hoạt động tốt;

- Đóng cầu dao điện 3 pha cho máy bơm hoạt động;

- Định kỳ bảo dưỡng động cơ 3 pha: kiểm tra bơm mỡ vòng bi, vệ sinh động cơ, chổi góp, kiểm tra hệ thống điện,…theo quy định xả nước bẩn hệ thống ống 1 lần /tháng;

- Téc chứa nước 48m3: xả, nạo vét bùn cặn dưới đáy téc, vệ sinh, kiểm tra rò rỉ. Định kỳ sơn vỏ và tráng nhựa đường bên trong;

- Họng hút: nạo vét bùn cặn đáy bể, gạt bỏ chướng ngại vật xung quanh hàng rào, nắn, kiểm tra các loại lưới.

Đơn vị tính: đồng/100m3 nước

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT5.01.001

Công tác vận hành hệ thống bơm nước hồ, nước sông, nước ngầm từ giếng cung cấp nước rửa đường

100m3

25.390

 

Chương 6.

CÔNG TÁC DUY TRÌ NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

MT6.01.00 CÔNG TÁC QUÉT DỌN NHÀ VỆ SINH CÔNG CỘNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động;

- Dùng xẻng, chổi dọn phân trên phạm vi quản lý;

- Dội nước trên mặt bằng từng hố và máng tiểu (nếu có);

- Quét mạng nhện, dọn rác, phế thải xung quanh nhà vệ sinh công cộng và trên đường vào nhà vệ sinh;

- Dùng chổi cọ xung quanh miệng hố;

- Vẩy thuốc sát trùng và dầu xả;

- Vệ sinh dụng cụ và thu dọn dụng cụ.

Đơn vị tính: đồng/1hố/ca

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT6.01.00

Công tác quét dọn nhà vệ sinh công cộng

1 hố

9.710

 

MT6.02.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN CỦA NHÀ VỆ SINH 2 NGĂN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang bị bảo hộ lao động;

- Đưa xe đến địa điểm làm việc, đổ cách hè 0,2m, thông báo với đại diện chủ nhà về việc thu phân;

- Kiểm tra mặt bằng khu vực hố xí để bố trí vị trí đặt thùng cho thích hợp;

- Kiểm tra độ đặc, loãng của phân. Nếu phân loãng phải dùng đất độn quấy trước nắp hố phân để đề phòng phân loãng chảy mạnh ra khi đục nắp;

- Dùng xà beng bẩy nắp để chuẩn bị xúc phân vào thùng;

- Dùng xẻng xúc phân từ hố ra thùng, tránh không để rơi vãi. Dùng đất động phủ lên mặt thùng tránh bốc mùi;

- Gánh chuyển phân ra xe ô tô, tránh rơi vãi và phải nhanh;

- Sau khi lấy phân xong dùng cát, xi măng trát đậy lại chỗ cậy đảm bảo kín và quét dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực thu phân;

- Kiểm tra, rà soát các nhà vệ sinh để tránh bỏ sót. Đánh dấu nhà vệ sinh đã được thu phân;

- Nghiệm thu khối lượng và giao khối khối lượng đã thu dọn được cho đơn vị có nhu cầu;

- Rửa sạch thùng đựng phân và dụng cụ trước khi nhập kho;

- Cấp đất độn cho gia đình có nhà vệ sinh hai ngăn;

- Vệ sinh cá nhân (tắm giặt) trước khi ra về.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn phân

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT6.02.00

Công tác thu dọn phân của nhà vệ sinh hai ngăn

1 tấn

572.452

631.256

MT6.03.00 CÔNG TÁC THU DỌN PHÂN XÍ MÁY

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị trang bị bảo hộ lao động (quần áo, giầy, khẩu trang, găng tay, mũ). Chuẩn bị và kiểm tra phương tiện, công cụ làm việc (xe ô tô, vòi bơm, gioăng cao su, xà ben, xô đựng nước,….);

- Thông báo cho bên A biết thời gian bơm phân xí máy và hướng dẫn cho bên A kiểm tra téc chứa phân trước khi bơm phân;

- Dùng xà beng cậy lỗ thăm bể phốt. Lắp vòi bơm từ xe đến bể phốt. Kiểm

tra lượng nước trong bể phốt, nếu không đủ thì đổ thêm nước. Dùng cào 2 răng đảo đều hỗn hợp phân đảm bảo độ loãng để máy bơm hoạt động dễ dàng;

- Cho đầu ống hút của vòi bơm vào bể phốt và cho máy bơm chân không hoạt động, trong quá trình bơm phải di chuyển đầu vòi để hút phân trong bể;

- Khi hút hết phân rửa vòi bơm, tháo vò bơm đặt vào xe;

- Trát vị trí đục lấy phân, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc;

- Nghiệm thu và ký phiếu xác nhận hoàn thành công việc;

- Kiểm tra lại phương tiện và dụng cụ trước khi rời khỏi nơi làm việc;

- Vệ sinh dụng cụ và bản thân khi kết thúc ca làm việc.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn phân

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT6.03.001

Công tác thu dọn phân xí máy (xe hút phân 4,5 tấn)

1 tấn

8.663

33.760

MT6.03.002

Công tác thu dọn phân xí máy (xe hút phân 1,5 tấn)

1 tấn

50.885

63.742

Chương 7.

CÔNG TÁC CHẾ BIẾN MỘT SỐ SẢN PHẨM TỪ RÁC PHẾ THẢI

MT7.01.00 CÔNG TÁC SẢN XUẤT ĐẤT ĐỘN

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ và trang bị phòng hộ lao động;

- Cào sới, làm tơi rác;

- Sàng lần 1 (sàng thô) để lấy mùn thô;

- Sàng lần 1 (sàng tinh) để lấy mùn tinh;

- Vận chuyển mùn tinh nhập vào kho thành phẩm bằng xe cải tiến;

- Vận chuyển bã thải đến nơi quy định bằng xe cải tiến;

- Cọ rửa dụng cụ, cất dụng cụ và dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc.

Đơn vị tính: đồng/1 tấn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

MT7.01.00

Công tác sản xuất đất độn

1 tấn

225.692

 

 

ĐƠN GIÁ

DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1424/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị quy định mức chi phí về nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ:

- Định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 37/2005/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 02 tháng 11 năm 2005;

- Định mức công tác lắp đặt chậu hoa trên Panô do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành;

- Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 07 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp ca đêm theo thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Kiên Giang;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu;

- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

II. CƠ CẤU ĐƠN GIÁ BAO GỒM:

1. Chí phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp độc hại;

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Cấp bậc lương theo bảng AI.5 - Nhóm II công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Đối với những thành phần công tác thuộc Nhóm III bảng lương AI.5 được điều chỉnh với hệ số K = 1,08;

- Phụ cấp độc hại được tính bằng 20% lương tối thiểu.

2. Máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu - năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy, vì chi phí này đã tính vào chi phí nhân công theo định mức. Giá ca máy để tính chi phí máy thi công được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh đơn giá máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 02 tháng 10 năm 2006.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị là cơ sở xác định giá trị dự toán phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn, thương thảo, xem xét quyết định giá dịch vụ công ích đô thị và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo quy định hiện hành.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 2.

ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ

Chương 1.

NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG

TN1.01.10 NẠO VÉT BÙN HỐ GA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc;

- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi;

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy bằng tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 1000m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.01.10

Nạo vét bùn hố ga

m3

166.961

 

Ghi chú:

- Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.20 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM (CỐNG TRÒN VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc;

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi;

- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga;

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy bằng tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 1000m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.01.201

Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công (đường kính cống 300 ÷ 600)

3m3

261.245

 

TN1.01.202

Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công (đường kính cống 700 ÷ 1000)

3m3

253.781

 

TN1.01.203

Nạo vét bùn cống ngầm bằng thủ công (đường kính cống > 1000)

3m3

245.531

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80;

- Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.01.30 NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc;

- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi;

- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy bằng tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 1000m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.01.30

Nạo vét bùn cống hộp nổi

m3

208.211

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80;

- Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công điều chỉnh với các hệ số sau:

+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15

+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.

TN1.02.00 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG

TN1.02.10 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG ≤ 6M

TN1.02.1a ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền;

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 150m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.02.1a

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

m3

184.640

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75;

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.1b ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương;

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 150m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.02.1b

Đối với mương không có hành lang lối vào

m3

161.069

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75;

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.20 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M

TN1.02.2a ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG, KHÔNG CÓ LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền;

- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 150m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.02.2a

Đối với mương không có hành lang, không có lối vào

m3

180.711

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75;

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.02.2b ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương;

- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay);

- Trung chuyển bùn đến nơi tập kết với cự ly bình quân 150m;

- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.02.2b

Đối với mương không có hành lang lối vào

m3

153.212

 

Ghi chú:

- Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75;

- Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

TN1.03.00 NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện;

- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiên phế thải;

- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay);

- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông;

- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay);

- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết với cự ly bình quân 150m;

- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN1.03.001

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công (chiều rộng mương, sông ≤ 6m)

1km

157.140

 

TN1.03.002

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công (chiều rộng mương, sông ≤ 15m)

1km

172.854

 

TN1.03.003

Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công (chiều rộng mương, sông > 15m)

1km

223.925

 

Ghi chú: trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.

Chương 2.

NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN2.01.00 NẠO VÉT BÙN BẰNG CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH ≥ 700mm VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe);

- Di chuyển xe đến địa điểm nạo vét;

- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút;

- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi;

- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cống để hút;

- Xả nước;

- Hút đầy téc;

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn;

- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN2.01.00

Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)

m3

12.591

31.680

Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8km

0,895

10km

0,925

12km

0,955

18km

1,045

20km

1,075

Chương 3.

VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI

TN3.01.00 VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động;

- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn;

- Xúc bùn lên xe bằng thủ công;

- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn;

- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.

Đơn vị tính: đồng/m3 bùn

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN3.01.001

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ (2,5T)

m3

40.292

20.833

TN3.01.001

Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ (4T)

m3

25.183

22.673

Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:

Cự ly

Hệ số

8km

0,895

10km

0,925

12km

0,955

18km

1,045

20km

1,075

Chương 4.

CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

TN4.01.00 CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LÒNG CỐNG

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra;

- Mở nắp hai đầu đoạn cống, chờ khí độc bay đi;

- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng;

- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần);

- Đo kích thước đoạn hư hỏng, rạn nứt;

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định;

- Thống kê, đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN4.01.00

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống

1km

755.481

 

TN4.02.00 CÔNG TÁC KIỂM TRA LÒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra;

- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi;

- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vét nứt, đánh giá mức độ hư hỏng;

- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đẩy nắp hố ga;

- Lập bảng vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền;

- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.

Đơn vị tính: đồng/1km

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

TN4.02.00

Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi

1km

554.019

 

 

ĐƠN GIÁ

CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1424/QĐ-UBND ngày 08 tháng 08 năm 2007 của UBND tỉnh Kiên Giang)

Phần 1.

THUYẾT MINH VÀ QUY TRÌNH ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Đơn giá dự toán công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị quy định mức chi phí về nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

I. CĂN CỨ ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ:

- Định mức dự toán môi trường đô thị ban hành kèm theo Quyết định số 39/2002/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 30 tháng 12 năm 2002. Phần công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị;

- Định mức công tác lắp đặt chậu hoa trên Panô do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành;

- Thông tư số 23/LĐTBXH-TT ngày 07 tháng 07 năm 1993 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm, phụ cấp ca đêm theo thỏa thuận với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Kiên Giang;

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước;

- Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu;

- Thông tư số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị.

II. CƠ CẤU ĐƠN GIÁ BAO GỒM:

1. Chí phí nhân công:

- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm: lương cơ bản, phụ cấp độc hại, nguy hiểm;

- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;

- Cấp bậc lương theo bảng AI.5 - Nhóm II công trình đô thị theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ;

- Đối với những thành phần công tác thuộc Nhóm III bảng lương AI.5 được điều chỉnh với hệ số K = 1,08;

- Phụ cấp độc hại, nguy hiểm được tính bằng 10% lương tối thiểu cho các thành phần công tác trồng mới các loại cây, bón phân, quét rác trong công viên, đốn hạ các loại cây.

2. Máy thi công:

Là chi phí sử dụng máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu - năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy, vì chi phí này đã tính vào chi phí nhân công theo định mức. Giá ca máy để tính chi phí máy thi công được xây dựng trên cơ sở điều chỉnh đơn giá máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ngày 02 tháng 10 năm 2006.

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:

Đơn giá dự toán công tác sản xuất và duy trì cây xanh đô thị là cơ sở xác định giá trị dự toán phục vụ công tác lập kế hoạch, quản lý vốn, thương thảo, xem xét, quyết định giá dịch vụ công ích đô thị và lựa chọn các tổ chức, cá nhân để ký kết hợp đồng kinh tế thực hiện các dịch vụ công ích đô thị theo quy định hiện hành.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết.

Phần 1.

ĐƠN GIÁ CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ

Chương 2.

SẢN XUẤT CÂY CÁC LOẠI

I. SẢN XUẤT CÂY XANH

Phân nhóm cây xanh:

Nhóm cây loại 1: phi lao, bạch đàn, keo tai tượng, keo lá chàm, liễu….

Nhóm cây loại 2: xà cừ, bàng tán, tếch móng bò, ban, đa, đề, xanh, xi, quyếch, me, nhội, sếu, vàng anh…

Nhóm cây loại 3: chẹo, phượng, lát, bằng lăng tím, bụt mọc, muồng, sữa, mí, dáng hương, trương vân…

Nhóm cây loại 4: sấu, sưa, long não, sao đen, dầu nước, lan tua.

CX1.01.00 SẢN XUẤT CÂY XANH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân, cào san mặt luống;

- Xử lý chế biến hạt giống, gieo hạt, tưới nước, làm cỏ dại;

- Làm giàn cót che đậy, phun thuốc trừ sâu, kiến;

- Đánh xuất cây, thay đất bể gieo. Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi gieo đến khi ra ngôi.

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.01.001

Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể (nhóm cây 1)

1000 cây

306.401

 

CX1.01.002

Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể (nhóm cây 2)

1000 cây

444.038

 

CX1.01.003

Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể (nhóm cây 3)

1000 cây

530.122

 

CX1.01.004

Sản xuất cây xanh bằng phương pháp gieo trong bể (nhóm cây 4)

1000 cây

596.265

 

CX1.02.00 SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cở, rạch chia luống, lên luống, vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Ra ngôi cây, tưới nước, làm cỏ dại, phá váng, vét luống;

- Phun thuốc trừ sâu, kiến;

- Đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây. Yêu cầu kỹ thuật:

- Chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật từ khi ra ngôi đến khi cây có chiều cao theo quy định.

CX1.02.01 SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI 1

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.02.011

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1 (chiều cao cây 0,5÷1,5m)

10 cây

266.033

 

CX1.02.012

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1 (chiều cao cây 1,6÷2,0m)

10 cây

352.604

 

CX1.02.013

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1 (chiều cao cây 2,1÷2,5m)

10 cây

468.841

 

CX1.02.014

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1 (chiều cao cây 2,6÷3,0m)

10 cây

607.451

 

CX1.02.015

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 1 (chiều cao cây 3,1÷5,0m)

10 cây

797.614

 

CX1.02.02 SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI 2

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.02.021

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2 (chiều cao cây 0,5÷1,5m)

10 cây

273.815

 

CX1.02.022

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2 (chiều cao cây 1,6÷2,0m)

10 cây

363.303

 

CX1.02.023

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2 (chiều cao cây 2,1÷2,5m)

10 cây

502.400

 

CX1.02.024

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2 (chiều cao cây 2,6÷3,0m)

10 cây

666.786

 

CX1.02.025

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 2 (chiều cao cây 3,1÷5,0m)

10 cây

873.485

 

CX1.02.03 SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI 3

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.02.031

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3 (chiều cao cây 0,5÷1,5m)

10 cây

337.041

 

CX1.02.032

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3 (chiều cao cây 1,6÷2,0m)

10 cây

426.529

 

CX1.02.033

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3 (chiều cao cây 2,1÷2,5m)

10 cây

518.935

 

CX1.02.034

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3 (chiều cao cây 2,6÷3,0m)

10 cây

703.262

 

CX1.02.035

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 3 (chiều cao cây 3,1÷5,0m)

10 cây

927.956

 

CX1.02.04 SẢN XUẤT CÂY XANH SAU KHI RA NGÔI NHÓM CÂY LOẠI 4

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.02.041

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4 (chiều cao cây 0,5÷1,5m)

10 cây

402.698

 

CX1.02.042

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4 (chiều cao cây 1,6÷2,0m)

10 cây

498.995

 

CX1.02.043

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4 (chiều cao cây 2,1÷2,5m)

10 cây

655.113

 

CX1.02.044

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4 (chiều cao cây 2,6÷3,0m)

10 cây

948.869

 

CX1.02.045

Sản xuất cây xanh sau khi ra ngôi nhóm cây loại 4 (chiều cao cây 3,1÷5,0m)

10 cây

1.185.721

 

II. SẢN XUẤT CÂY HOA

CX1.03.00 SẢN XUẤT HOA GIAI ĐOẠN CÂY CON

Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày: (diện tích gieo 1000 hạt = 1m2)

- Làm đất 1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi;

- Sàn đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất;

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng;

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (3 lần/ngày);

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100m;

- Làm cỏ giữa 2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp ươm 15 ngày:

- Làm đất 2 lần, chuyển, rải, đảo phân trên liếp, vét rãnh lên liếp, đảo đất san phẳng mặt liếp;

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 3 lần/ngày trong 5 ngày đầu, tưới nước 2 lần/ngày trong 10 ngày tiếp theo;

- Làm cỏ liếp ướm lần, rãy cỏ rãnh 1 lần, xới phá váng 1 lần;

- Bón phân, phun thuốc trừ sâu 1 lần;

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây vận chuyển cự ly bình quân 100m.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Quy cách cây cao 7 – 10cm, có 4 – 6 lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.03.00

Sản xuất hoa giai đoạn cây con

1000 cây

720.771

 

CX1.04.00 SẢN XUẤT HOA Ở LIẾP TRỒNG (TỪ GIEO HẠT GIỐNG)

Thành phần công việc:

* Ở hộc gieo 15 ngày:(diện tích gieo 1000 hạt = 1m2)

- Làm đất 1 lần (rỡ đất, băm vụn đất, cuốc lật đất, phơi ải trong 1 tuần), cào san phẳng, gom rác đổ đi;

- Sàn đất trộn phân, trộn thuốc xử lý đất;

- Chuyển phân ra bể gieo rải phân và đảo phân trên liếp trồng;

- Trộn tro, gieo hạt, phủ đất, cát, lăn trục đè hạt, tưới nước 15 ngày (3 lần/ngày);

- Bứng cây trong bể gieo ra liếp ươm cự ly bình quân 100m;

- Làm cỏ giữa 2 hộc gieo, dọn vệ sinh, nạo vét đất cũ chuyển đi.

* Ở liếp trồng 30 ngày: để có 1000 cây thành phẩm cần 1100 cây

- Làm đất 2 lần (cuốc lộn đất phơi ải, cào san phẳng, gom rác vận chuyển đổ đi, vét rãnh lên liếp, đập đất);

- Xúc phân tro chuyển đến trộn đều cự ly bình quân 50m;

- Trồng cây ra liếp, tưới nước 2 lần/ngày trong 30 ngày, tỉa chòi nách, làm cỏ 4 lần, vén liếp vun gốc 2 lần;

- Xới phá váng 4 lần, bón thúc 3 lần, phun thuốc bảo vệ thực vật 3 lần;

- Bứng xuất cây bầu đất, dọn dẹp vệ sinh, bồi đất sau khi bứng cây. Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, diện tích cây trên liếp 1000 cây = 55 m2;

- Quy cách cây con có một nụ cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt không sâu bệnh cao từ 20 - 45cm.

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.04.00

Sản xuất hoa ở liếp trồng (từ gieo hạt giống)

1000 cây

2.296.545

 

CX1.05.00 SẢN XUẤT HOA TRONG BỊCH (1 CÂY/1 BỊCH)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, trộn đều, cự ly bình quân 50m;

- Gỡ bịch bẻ miệng, bấm lỗ, vào đất bịch xếp ngay ngắn tại vị trí quy định;

- Chuyển bịch, cây con đến vị trí đặt bịch có bầu đất;

- Tưới nước 2 lần/ngày trong 35 ngày, nhổ cỏ 2 lần giữa hai lô bịch;

- Bón bổ sung phân hữu cơ 1 lần;

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần, bấm đọt tạo tán, giản bịch khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe, cự ly bình quân 50m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 35 ngày, để có 1000 bịch cây thành phẩm cần khoảng 1100 bịch (kích thước 20 x 25 cm);

- Quy cách: cây cao 20 – 35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.05.00

Sản xuất hoa trong bịch (1 cây/1 bịch)

1000 cây

2.177.875

 

CX1.06.00 SẢN XUẤT HOA TRONG CHẬU (3 CÂY/1 CHẬU)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, trộn đều, xúc hỗn hợp đã trộn vào chậu, chuyển xếp chậu vào vị trí;

- Chuyển cây con đến vị trí đặt chậu cây có bầu đất, trồng cây vào chậu;

- Tưới nước 2 lần /ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ xới phá váng 2 lần;

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần;

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 6 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giản chậu cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc lên xe;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định;

- Thu hồi chậu sau công viên, bốc chậu lên xuống xe, nhổ bỏ cây già. Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 100 chậu thành phẩm cần khoảng 105

chậu (kích thước 20 x 25 cm);

- Quy cách: cây cao 20 – 35 cm, có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 chậu

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.06.00

Sản xuất hoa trong chậu (3 cây/1 chậu)

100 chậu

581.188

 

CX1.07.00 SẢN XUẤT HOA TRONG GIỎ (3 CÂY/1 GIỎ)

Thành phần công việc:

- Vận chuyển đất, phân, tro, thuốc xử lý đất trộn đều;

- Lót nilon vào giỏ, xúc hỗn hợp đã trộn vào giỏ, chuyển xếp giỏ vào vị trí trồng;

- Chuyển cây con đến vị trí đặt giỏ cây con có bầu đất;

- Trồng cây vào giỏ, tưới nước 2 lần/ngày trong 45 ngày, nhổ cỏ, xới phá váng 2 lần;

- Bón bổ sung phân hữu cơ 2 lần;

- Phun thuốc bảo vệ thực vật 4 lần, làm cỏ rãnh, bấm đọt tạo tán, giản giỏ cây khi cây giao tán, lấy bớt chồi nách, bốc bịch lên xuống xe cụ ly bình quân 50m, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Thời gian chăm sóc 45 ngày, để có 1000 giỏ cây thành phẩm cần khoảng 1050 giỏ (kích thước 20 x 18 cm);

- Quy cách: cây có một hoa cái hé nở, nhiều nụ con lá xanh tốt không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1000 giỏ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.07.00

Sản xuất hoa trong giỏ (3 cây/1 giỏ)

1000 giỏ

2.236.626

 

CX1.08.00 SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC CHI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất xới tơi đất 3 lần;

- Vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Cắt ngọn, trồng, làm cỏ, tưới nước, xới xáo;

- Phun thuốc trừ sâu, bấm ngọn, tỉa lá, đánh xuất cây, dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 khóm

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.08.00

Sản xuất cây hoa cúc chi bằng phương pháp dâm ngọn

100 khóm

345.309

 

CX1.09.00 SẢN XUẤT CÂY HOA CÚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần;

- Làm giàn, cắt sửa ngọn, dâm ngọn tưới nước theo đúng quy trình kỹ thuật;

- Che đậy mở cót, đánh xuất cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.09.00

Sản xuất cây hoa cúc bằng phương pháp dâm ngọn

100 cây

65.657

 

Đơn vị tính: đồng/100 cây

CX1.10.00 SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC

CX1.10.01 SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC SỌT

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Vận chuyển trong cụ ly 300m, trộn và rải phân;

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.10.01

Sản xuất cây hoa thược dược sọt

100 cây

571.461

 

CX1.10.02 SẢN XUẤT CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM NGỌN (CÂY GIỐNG)

Thành phần công việc:

- Làm đất, làm giàn;

- Cắt sửa ngọn, dâm ngọn, tưới nước, che đậy mở cót, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa cái nở, nhiều nụ con, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.10.02

Sản xuất cây hoa thược dược kép bằng phương pháp dâm ngọn (cây giống)

100 cây

340.445

 

CX1.11.00 SẢN XUẤT CÂY QUẤT

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự

kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, bứt hoa tỉa quả, bứt lộc, gò quất theo ánh sáng, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây nhiều nụ, hoa, quả, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.11.001

Sản xuất cây quất (thời hạn 1 năm)

10 cây

485.864

 

CX1.11.002

Sản xuất cây quất (thời hạn 2 năm)

10 cây

1.179.885

 

CX1.11.003

Sản xuất cây quất (thời hạn 3 năm)

10 cây

1.557.293

 

CX1.12.00 SẢN XUẤT CÂY ĐÀO (CÂY MAI)

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, đào hố;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống, tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây hãm đào tuốc lá, đóng cọc chống bão, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây nhiều nụ, hoa, quả, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/10 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.12.001

Sản xuất cây đào (cây mai), thời hạn

1 năm

10 cây

430.906

 

CX1.12.002

Sản xuất cây đào (cây mai), thời hạn

2 năm

10 cây

1.171.131

 

CX1.12.003

Sản xuất cây đào (cây mai), thời hạn

3 năm

10 cây

1.605.928

 

CX1.13.00 SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN

CX1.13.01 SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN GIỐNG

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, cắt lá để thu củ;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định; Yêu cầu kỹ thuật:

- Lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.13.01

Sản xuất cây hoa lay ơn giống

100 cây

106.997

 

CX1.13.02 SẢN XUẤT CÂY HOA LAY ƠN HOA

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Cắm đặt củ, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, sửa cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Hoa, nụ nhiều, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.13.02

Sản xuất cây hoa lay ơn hoa

100 cây

109.429

 

III. SẢN XUẤT CÂY CẢNH

CX1.14.00 SẢN XUẤT CÂY CẢNH THÔNG THƯỜNG (3 CÂY/1 GIỎ)

Thành phần công việc:

* Giai đoạn ở vườn ươm (giâm):

- Làm đất 2 lần, san phẳng, đập đất, gom rác đổ đi;

- Chuyển phân tro ở cự ly khác nhau, trộn phân, tro, vận chuyển phân ra liếp ươm cự ly bình quân 100m rải ra liếp và đảo phân liên liếp, che cót chống mưa nắng;

- Tưới nước, gỡ cót che sau khi cây mọc, làm cỏ liếp giâm, xới phá váng, dãy cỏ rãnh vun thành đống đổ xa cự ly bình quân 400m, phun thuốc bảo vệ thực vật, bứng cây để trồng giản;

- Vệ sinh vườn ươm, gom rác vận chuyển đổ đi, bồi đất san bứng cây trồng giản, vận chuyển đất đổ đều ra liếp.

* Giai đoạn ở giỏ:

- Sàn đất, trộn phân, tro, xử lý đất;

- Lót bịch nilon vào giỏ, rọc bịch theo kích thước giỏ, chẻ nẹp cài giỏ;

- Cài giỏ xếp thành hàng chờ chuyển cây ra trồng, trồng cây vào giỏ, tưới đẫm, vun đất phủ gốc cây;

- Tưới nước, nhổ cỏ xới phá váng, phun thuốc bảo vệ thực vật, bón thúc, làm rãnh cỏ;

- Bốc xếp giỏ lên xuống xe, dọn dẹp vệ sinh khi xuất giỏ. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây cao 20cm đến 25cm, có đến 4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1000 giỏ

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.14.00

Sản xuất cây cảnh thông thường (3 cây/1 giỏ)

1000 giỏ

5.231.181

 

CX1.15.00 SẢN XUẤT CÂY HÀNG RÀO

CX1.15.01 SẢN XUẤT CÂY GĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIEO TRONG BỂ

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tơi đất 2 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Xử lý và gieo hạt, phủ đất, làm cỏ, bón phân thúc, che đậy mở cót, tỉa cây, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Có 4 đến 6 lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.15.01

Sản xuất cây găng bằng phương pháp gieo trong bể

1000 cây

508.236

 

CX1.15.02 SẢN XUẤT CÂY THANH TÁO, DÂM XANH, TÓC TIÊN, CẨM TÚ MAI, RÊU ĐỎ, BỎNG NỔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÂM CÀNH

Đơn vị tính: đồng/1000 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX1.15.02

Sản xuất cây thanh táo, dâm xanh, tóc tiên, cẩm tú mai, rêu đỏ, bỏng nổ bằng phương pháp dâm cành

1000 cây

502.886

 

Chương 2.

TRỒNG MỚI CÁC LOẠI CÂY

I. TRỒNG, BẢO DƯỠNG CÂY XANH

CX2.01.00 TRỒNG, BẢO DƯỠNG CÂY XANH CX2.01.01 TRỒNG CÂY XANH

Thành phần công việc:

- Khảo sát, xác định vị trí trồng cây;

- Đào đất hố trồng cây xanh, xúc đất ra ngoài, cho đất thừa vào bao;

- Vận chuyển đất đen, phân hữu cơ từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự ly bình quân 30m;

- Vận chuyển cây từ vị trí tập kết đến từng hố đào, cự ly bình quân 30m;

- Lấp đất, lèn chặt đất làm bồn, tưới nước, đóng cọc chống (4 cọc/gốc cây) theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng phát triển xanh tốt bình thường, không nghiêng ngả.

Đơn vị tính: đồng/cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.01.011

Trồng cây xanh (kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m)

cây

46.347

 

CX2.01.012

Trồng cây xanh (kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m)

cây

27.194

 

CX2.01.013

Trồng cây xanh (kích thước bầu 0,4x0,4x0,4m)

cây

13.281

 

CX2.01.02 VẬN CHUYỂN BẰNG CƠ GIỚI

Thành phần công việc:

- Bốc lên xe bằng cẩu, cự ly vận chuyển phạm vi 5km.

Đơn vị tính: đồng/cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.01.021

Vận chuyển cây bằng cơ giới (kích thước bầu 0,7x0,7x0,7m)

cây

4.344

4.163

CX2.01.022

Vận chuyển cây bằng cơ giới (kích thước bầu 0,6x0,6x0,6m)

cây

3.475

3.710

CX2.01.023

Vận chuyển cây bằng cơ giới (kích thước bầu 0,4x0,4x0,4m)

cây

2.607

3.438

Ghi chú: nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi 5 km, thì hao phí ô tô tải 2 tấn được điều chỉnh với hệ số K = 1,15 với 1km tiếp theo.

CX2.01.03 BẢO DƯỠNG CÂY SAU KHI TRỒNG

Thành phần công việc:

- Được tính từ sau khi trồng xong đến lúc chăm sóc được 90 ngày để nghiệm thu. Bao gồm: tưới nước, vun bồn, làm cỏ dại, sửa cọc chống, dọn dẹp vệ sinh đều trong vòng 90 ngày.

Đơn vị tính: đồng/1cây/90 ngày

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.01.03a1

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (nước giếng bơm điện)

1 cây

29.758

513

CX2.01.03a2

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (nước giếng bơm xăng)

1 cây

30.192

930

CX2.01.03b1

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (xe bồn)

1 cây

30.192

17.743

CX2.01.03b2

Bảo dưỡng cây xanh sau khi trồng (nước máy)

1 cây

30.192

 

CX2.01.04 TRỒNG CỎ LÁ GỪNG (BỒN CỎ GỐC CÂY)

Thành phần công việc:

- Đào đất, xúc đất ra ngoài sâu 0,2m;

- Vận chuyển phân hữu cơ, đất đen từ nơi tập trung đến các bồn, cự ly bình quân 100m;

- Trồng cỏ vào các bồn.

Đơn vị tính: đồng/1m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.01.04

Trồng cỏ lá gừng (bồn cỏ gốc cây)

1m2

2.259

 

Ghi chú: đất đen dùng cho trồng cỏ được tính toán theo nhu cầu thực tế (hệ số đầm tơi 1,3).

CX2.01.05 BẢO DƯỠNG BỒN CỎ SAU KHI TRỒNG

- Kích thước bồn bình quân 3m2 cỏ.

Đơn vị tính: đồng/1 bồn/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.01.05

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

1 bồn

14.455

12.674

II. TRỒNG MỚI VÀ BẢO DƯỠNG CÂY HOA, CÂY CẢNH, CÂY HÀNG RÀO VÀ THẢM CỎ

CX2.02.00 TRỒNG CÂY CẢNH, CÂY TẠO HÌNH, CÂY TRỔ HOA

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m;

- Cho phân vào hố, kích thước hố (đường kính x chiều sâu) m;

- Vận chuyển cây bằng thủ công đến các hố đào;

- Trồng thẳng cây, lèn chặt gốc, đánh vừng giữ nước tưới, đóng cọc chóng cây (3cọc/cây); buộc giữ cọc vào thân cây bằng dây ni lon, tưới nước 2 lần/ngày;

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây sau khi trồng đảm bảo không bị gẫy cành, vỡ bầu.

Đơn vị tính: đồng/cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.02.001

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 15x15cm)

cây

1.355

 

CX2.01.002

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 20x20cm)

cây

1.671

 

CX2.01.003

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 30x30cm)

cây

2.439

 

CX2.02.004

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 40x40cm)

cây

3.027

 

CX2.01.005

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 50x50cm)

cây

4.969

 

CX2.01.006

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 60x60cm)

cây

6.595

 

CX2.01.007

Trồng cây cảnh, cây tạo hình, cây trổ hoa (kích thước bầu 70x70cm)

cây

8.989

 

CX2.03.00 TRỒNG HOA CÔNG VIÊN (BAO GỒM HOA NGẮN NGÀY VÀ HOA DÀI NGÀY)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m;

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định;

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày;

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.03.001

Trồng hoa công viên - loại hoa cây

100 m2

167.140

 

CX2.03.002

Trồng hoa công viên - loại hoa giỏ

100 m2

167.140

 

CX2.04.00 TRỒNG CÂY HÀNG RÀO

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m;

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định;

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày;

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.04.00

Trồng cây hàng rào

100 m2

180.692

 

CX2.05.00 TRỒNG CÂY LÁ MÀU, BỒN CẢNH

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m;

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định;

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, khoảng cách cây trồng tùy thuộc vào chiều cao thân cây, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày;

- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh nơi làm việc sau khi trồng. Yêu cầu kỹ thuật:

- Cây phải được cắt tỉa đều theo quy định, lá xanh tốt, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.05.00

Trồng cây lá màu, bồn cảnh

100 m2

256.131

 

CX2.06.00 TRỒNG CỎ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, bảo hộ lao động;

- Xúc và vận chuyển phân hữu cơ đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m;

- Rải phân, vận chuyển cây giống bằng thủ công đến địa điểm quy định;

- Trồng theo yêu cầu kỹ thuật, xới đất trước khi trồng, xong phải dầm dẻ, làm vệ sinh sạch sẽ, tưới nước 2 lần/ngày.

Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo sau khi trồng đạt độ phủ kín đều, phát triển bình thường, cỏ xanh tươi, không sâu bệnh, không lẫn cỏ dại, đạt độ cao đều 5cm.

Đơn vị tính: đồng/100m2

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.06.001

Trồng cỏ (cỏ lá gừng)

100 m2

199.665

 

CX2.06.002

Trồng cỏ (cỏ nhung)

100 m2

290.011

 

CX2.07.00 TRỒNG CÂY HOA CÚC

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tới đất 3 lần, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Trồng cây, làm cỏ, bón phân thúc, vét luống tưới nước theo đúng trình tự kỹ thuật;

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.07.00

Trồng cây hoa cúc

100 cây

1.001.937

 

CX2.08.00 TRỒNG CÂY HOA THƯỢC DƯỢC KÉP

Thành phần công việc:

- Làm đất, xới tới đất 3 lần, vơ cỏ, rạch chia luống, lên luống, cào san mặt luống;

- Vận chuyển phân trong phạm vi 300m, trộn và rải phân;

- Phun thuốc trừ sâu, bấm tỉa ngọn, tỉa lá, nụ phụ, cắm vè, đánh xuất cây, bồi đất sau khi đánh cây;

- Dọn dẹp vệ sinh, chuyển rác đổ nơi quy định. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng phát triển bình thường, lá xanh tươi, hoa cái hé nở, nhiều nụ con, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/100 cây

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.08.00

Trồng cây hoa thược dược kép

100 cây

529.428

 

CX2.09.00 TRỒNG CÂY VÀO CHẬU

Thành phần công việc:

- Đổ đất phân vào chậu, trồng cây theo đúng yêu cầu kỹ thuật, dọn dẹp vệ sinh sau khi trồng, tưới nước 2 lần/ngày. Yêu cầu kỹ thuật:

- Đảm bảo cây sau khi trồng vào chậu phát triển bình thường, lá xanh tươi, không sâu bệnh.

Đơn vị tính: đồng/1 chậu

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.09.001

Trồng cây vào chậu (kích thước chậu 30x30cm)

1 chậu

1.129

 

CX2.09.002

Trồng cây vào chậu (kích thước chậu 50x50cm)

1 chậu

1.807

 

CX2.09.003

Trồng cây vào chậu (kích thước chậu 70x70cm)

1 chậu

4.517

 

CX2.09.004

Trồng cây vào chậu (kích thước chậu 80x80cm)

1 chậu

6.776

 

CX2.10.00 BẢO DƯỠNG BỒN HOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH, HÀNG RÀO

- Tưới bảo dưỡng trong 30 ngày (1 tháng) sau khi khi trồng.

CX2.10.01 TƯỚI NƯỚC BẢO DƯỠNG BỒN HOA, THẢM CỎ, BỒN CẢNH, HÀNG RÀO NƯỚC LẤY TỪ GIẾNG KHOAN

Đơn vị tính: đồng/100 m2/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Đơn vị

Nhân công

Máy

CX2.10.011

Tưới nước bảo dưỡng bồn hoa, thảm cỏ, bồn cảnh, hàng rào nước lấy từ giếng khoan (bơm xăng)

100 m2