Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1387/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Y tế ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2013 gồm: 26 Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế, 02 Thông tư của Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Công báo, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ - Bộ Y tế;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ Y TẾ BAN HÀNH THEO THẨM QUYỀN ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TÍNH ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2013
(kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời gian hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

1418/2000/QĐ-BYT

04/5/2000

Về việc ban hành “Thường quy giám sát HIV/AIDS ở Việt Nam”

HIV/AIDS

15/7/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

2

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2691/2002/QĐ-BYT

19/7/2002

Về việc ban hành “Thường quy giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục ở Việt Nam"

HIV/AIDS

15/7/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2012/TT-BYT ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục

3

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

4880/2002/QĐ-BYT

06/12/2002

Về việc ban hành “Quy chế thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm gây dịch”

Y tế dự phòng

15/02/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Y tế Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm

4

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

171/2003/QĐ-BYT

13/01/2003

Về việc quy định phù hiệu, trang phục, cờ, thẻ kiểm dịch viên y tế và 11 mẫu giấy dùng trong hệ thống kiểm dịch y tế biên giới của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Y tế dự phòng

01/12/2010

Toàn bộ

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

5

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

2331/2004/QĐ-BYT

06/7/2003

Về việc Ban hành quy trình Kiểm dịch y tế biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Y tế dự phòng

01/12/2010

Toàn bộ

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

6

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

01/2005/QĐ-BYT

07/01/2005

Về việc ban hành Quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến nước giải khát

An toàn thực phẩm

05/12/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

7

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

02/2005/QĐ-BYT

07/01/2005

Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn nước khoáng thiên nhiên đóng chai

An toàn thực phẩm

05/12/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

8

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

39/2005/QĐ-BYT

28/11/2005

Về việc ban hành quy định về các điều kiện vệ sinh đối với cơ sở sản xuất thực phẩm

An toàn thực phẩm

01/11/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi:

1. Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm

2. Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

9

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

41/2005/QĐ-BYT

08/12/2005

Về việc ban hành quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống

An toàn thực phẩm

20/01/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 của Bộ Y tế về việc quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố

10

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

42/2005/QĐ-BYT

15/12/2005

Về việc ban hành quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm

An toàn thực phẩm

25/12/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 9/11/2012 của Bộ Y tế Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

11

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

11/2006/QĐ-BYT

09/03/2006

Về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao”

An toàn thực phẩm

15/01/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

12

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

22/2006/QĐ-BYT

07/8/2006

Về việc bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam

Tổ chức cán bộ

30/12/2008

Toàn bộ

Đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 55/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế

13

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

24/2007/QĐ-BYT

05/4/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý dược Việt Nam và Cục Y tế dự phòng Việt Nam trong quản lý nhà nước về vắc xin và sinh phẩm y tế.

Tổ chức cán bộ

30/12/2008

Toàn bộ

Đã được điều chỉnh bởi:

1. Quyết định số 53/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế.

2. Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế

14

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

25/2007/QĐ-BYT

09/4/2007

Về việc ban hành mẫu thẻ kiểm dịch viên y tế

Y tế dự phòng

01/12/2010

Toàn bộ

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Nghị định số 103/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

15

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

30/2007/QĐ-BYT

21/6/2007

Giao đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

30/12/2008

Toàn bộ

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế

16

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

31/2007/QĐ-BYT

21/6/2007

Giao bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Cục Y tế dự phòng Việt Nam

Tổ chức cán bộ

30/12/2008

Toàn bộ

Nội dung đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 54/2008/QĐ-BYT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế

17

Quyết định

05/2007/QĐ-BYT

17/01/2007

Về việc ban hành “10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý giai đoạn 2006-2010” thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2001-2010

Sức khỏe sinh sản

17/01/2013

Toàn bộ

Đã được điều chỉnh bởi Quyết định số 189/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 17 tháng 1 năm 2013 về Ban hành 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý đến năm 2020 thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn đến năm 2030

18

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

42/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

29/01/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 345/QĐ- BYT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bảo hiểm y tế thuộc Bộ Y tế

19

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

43/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi:

1. Quyết định số 4050/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế thuộc Bộ Y tế

2. Quyết định số 4064/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng thuộc Bộ Y tế

20

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

45/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4068/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ thuộc Bộ Y tế

21

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

48/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ Y tế

22

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

49/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Y dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4063/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế

23

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

50/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

TCCB

28/10/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4062/QĐ-BYT ngày 28/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em thuộc Bộ Y tế

24

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

51/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học - Đào tạo thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi:

1. Quyết định số 4059/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa học công nghệ và đào tạo thuộc Bộ Y tế.

2. Quyết định số 4048/QĐ-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế

25

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

52/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

29/01/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 468/QĐ- BYT ngày 29/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế thuộc Bộ Y tế.

26

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

54/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng và Môi trường thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

22/10/2012

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi:

1. Quyết định số 1278/QĐ-BYT ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Môi trường y tế.

2. Quyết định số 1279/QĐ-BYT ngày 20/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng.

27

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế

55/2008/QĐ-BYT

30/12/2008

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế

Tổ chức cán bộ

25/01/2013

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1278/QĐ-BYT ngày 20/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Bộ Y tế.

2. Thông tư của Bộ Y tế:

TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

Lĩnh vực

Thời hạn hết hiệu lực

Phạm vi hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

1

Thông tư

13/1998/TT-BYT

15/10/1998

Hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng thuốc viện trợ của nước ngoài vào Việt Nam

Dược

12/02/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc

2

Thông tư

06/2006/TT-BYT

16/05/2006

Hướng dẫn xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm

Dược

12/02/2011

Toàn bộ

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc