Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1996/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành một phần và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành toàn phần 6 tháng đầu năm 2013 (tính đến hết ngày 30/6/2013).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Trang Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH MỘT PHẦN

Tính hết ngày 30 tháng 6 năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1996 /QĐ-BGTVT ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Thông tư

Số 09/2006/TT-BGTVT ; ban hành ngày 20 tháng 9 năm 2006; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh báo hiệu đường bộ trên các tuyến đường tham gia Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng (Hiệp định GMS).

Phụ lục 2. Hình vẽ các biển báo.

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/5/2012 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

01/01/2013

2

Thông tư

Số 24/2010/TT-BGTVT ; ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2010; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Chương IV. Quy định về trạm dừng nghỉ.

Bị bãi bỏ Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuận quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ.

15/5/2013

3

Thông tư

Số 24/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2011; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Nghị đinh thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 258/1998/TT-BGTVT ngày 18 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định thư của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông Trung Quốc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/6/2012 hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa.

15/8/2012

4

Thông tư

Số 37/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2011; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 2 năm 2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 6/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/12/2012 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

01/4/2013

5

Thông tư

Số 37/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 6 tháng 5 năm 2011; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT ngày 15 tháng 2 năm 2005, Quy định điều kiện thành lập và hoạt động của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới ban hành kèm theo Quyết định số 45/2005/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 9 năm 2005, Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 quy định về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và Thông tư số 22/2009/TT-BGTVT ngày 6/10/2009 quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Mục của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BGTVT .

 

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 29/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 31/7/2012 quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

01/10/2012

II

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

6

Thông tư

Số 16/2010/TT-BGTVT ; ban hành ngày 30 tháng 6 năm 2010; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Điều 58. Yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 25/12/2012 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

01/3/2013

III

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

7

Thông tư

Số 28/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2011; Thông tư của Bộ Giao thông vận tải Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định về việc cấp giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2005, “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006, “Quy định về công bố đóng, mở ga đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 53/2007/QĐ-BGTVT ngày 6 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Điều lệ đường ngang” ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

 

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/8/2012 quy định về đường ngang.

01/01/2013

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH TOÀN PHẦN

Tính hết ngày 30 tháng 6 năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1996 /QĐ-BGTVT ban hành ngày 11 tháng 7 năm 2013)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

1

Thông tư

Số 10/2008/TTLT-BTC-BGTVT ; ban hành ngày 30 tháng 1 năm 2008.

Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/12/2012 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán quỹ bảo trì đường bộ.

01/01/2013

2

Thông tư

Số 07/2009/TT-BGTVT ; ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2009.

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

01/01/2013

3

Thông tư

Số 22/2009/TT-BGTVT ; ban hành ngày 6 tháng 10 năm 2009.

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải quy định về thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 27/12/2012 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

01/4/2013

4

Thông tư

Số 15/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 31 tháng 3 năm 2011.

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Bị thay thế bởi Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 7/11/2012 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

01/01/2013

5

Thông tư

Số 29/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2011.

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/10/2012 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

01/01/2013

6

Quyết định

Số 2044/QĐ-GT; ban hành ngày 5 tháng 9 năm 2000.

Quyết định của Cục Đường bộ Việt Nam ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tuần đường.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 47/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 12/11/2012 quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

01/01/2013

7

Quyết định

Số 4392/2001/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2001.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành “Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 18/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 6/6/2012 ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

01/01/2013

8

Quyết định

Số 4393/2001/QĐ-BGTVT; ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2001.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Tiêu chuẩn ngành “Điều lệ báo hiệu đường bộ” 22 TCN 237-01.

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/5/2012 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

01/01/2013

9

Quyết định

Số 21/2005/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2005.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc bổ sung biển báo hiệu và Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01.

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/5/2012 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

01/01/2013

10

Quyết định

Số 48/2006/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 27 tháng12 năm 2006.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420, 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01.

Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 29/5/2012 ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ”.

01/01/2013

11

Quyết định

Số 57/2007/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/10/2012 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

01/01/2013

12

Quyết định

Số 58/2007/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 45/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 23/10/2012 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy.

01/01/2013

II

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG

13

Nghị định

Số 76/2007/NĐ-CP ; ban hành ngày 9 tháng 5 năm 2007.

Nghị định của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

Bị thay thế bởi Nghị định số 30/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/4/2013 về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung.

01/6/2013

14

Quyết định

Số 09/2001/QĐ-CHK; ban hành ngày 5 tháng 7 năm 2001.

Quyết định của Cục Hàng không Việt Nam ban hành Quy chế về bảo vệ môi trường ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 25/12/2012 quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

01/3/2013

III

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT

15

Thông tư

Số 26/2011/TT-BGTVT ; ban hành ngày 13 tháng 4 năm 2011.

Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về việc “sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 8/01/2013 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

01/3/2013

16

Quyết định

Số 356-QĐ/PC; ban hành ngày 22 tháng 03 năm 1982.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ cầu chung.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 19/9/2012 quy định về quản lý, khai thác cầu chung.

01/01/2013

17

Quyết định tạm thời

Số 1006/ĐS-KH; ban hành ngày 26 tháng 11 năm 1992.

Quyết định của Liên hiệp Đường sắt Việt Nam về định mức vật tư để bảo dưỡng thường xuyên đường sắt chu kỳ 01 năm cho 01 km đường sắt;

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28/12/2012 ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

01/3/2013

18

Quyết định

Số 11-QĐ/CSHT; ban hành ngày 7 tháng 01 năm 1999.

Quyết định của Liên hiệp Đường sắt Việt Nam ban hành định mức tạm thời tiêu hao vật tư bảo dưỡng, sửa chữa thông tin, tín hiệu.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 28/12/2012 ban hành định mức vật tư cho một chu kỳ bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

01/3/2013

19

Quyết định

Số 55/2005/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2005.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành “Quy định đăng ký phương tiện giao thông đường sắt”.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 8/01/2013 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

01/3/2013

20

Quyết định

Số 15/2006/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2006.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Điều lệ đường ngang.

Bị thay thế bởi Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 15/8/2012 quy định về đường ngang.

01/01/2013

21

Quyết định

Số 29/2006/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 01 tháng 8 năm 2006.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải về việc “sửa đổi, bổ sung Quy định đăng ký phương tiện giao thông đường sắt” ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 8/01/2013 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt.

01/03/2013

IV

VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC KHÁC

22

Nghị định

Số 51/2008/NĐ-CP ; ban hành ngày 22 tháng 4 năm 2008.

Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

Bị thay thế bởi Nghị định số 107/2012/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20/12/2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT.

15/02/2013

23

Quyết định

Số 4455/2002/QĐ-BGTVT ; ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2002.

Quyết định của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định trách nhiệm và xử lý khi vi phạm về quản lý, kiểm tra chất lượng và an toàn kỹ thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải.

Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 42/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 16/10/2012 quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đăng kiểm.

01/01/2013

 

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 1996/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 1996/QĐ-BGTVT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 11/07/2013
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Đinh La Thăng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 11/07/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản