Hệ thống pháp luật

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/2011/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY NHẬP KHẨU VÀ ĐỘNG CƠ NHẬP KHẨU SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 57/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT, LẮP RÁP XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2007/QĐ-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI.

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 57/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 3 như sau:

“1. Đối với xe

a. Bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe nhập khẩu (sau đây gọi là Bản đăng ký kiểm tra) theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này;

b. Bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu; bản sao chụp hoá đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương liên quan tới giá trị hàng hóa có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu;

c. Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất đối với loại xe nhập khẩu, trong đó thể hiện các thông số chủ yếu: Các thông số về kích thước, khối lượng, số người cho phép chở, tốc độ lớn nhất, kiểu truyền động, ký hiệu lốp và các thông số kỹ thuật cơ bản của động cơ: Mô men lớn nhất, công suất lớn nhất ứng với tốc độ quay của động cơ, đường kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, loại nhiên liệu sử dụng, loại ly hợp; Tài liệu liên quan tới khí thải theo quy định hiện hành;

d. Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của xe (chỉ áp dụng trong trường hợp tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật chưa đủ nội dung quy định tại điểm c khoản này) theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Quy định này.”

2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:

“2. Đối với động cơ

a. Bản đăng ký kiểm tra chất lượng động cơ nhập khẩu (sau đây gọi là Bản đăng ký kiểm tra) theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định này;

b. Bản sao chụp tờ khai hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu; bản sao chụp hoá đơn thương mại hoặc các giấy tờ tương đương liên quan tới giá trị hàng hóa có xác nhận của Cơ sở nhập khẩu;

c. Tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật của nhà sản xuất đối với động cơ nhập khẩu, trong đó thể hiện được một số thông số chủ yếu: Mô men lớn nhất, công suất lớn nhất ứng với tốc độ quay của động cơ, đường kính xi lanh, hành trình piston, dung tích xi lanh, loại nhiên liệu sử dụng, loại ly hợp, tỷ số truyền của hộp số;

d. Bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của động cơ (chỉ áp dụng trong trường hợp tài liệu giới thiệu tính năng kỹ thuật chưa đủ nội dung quy định tại điểm c khoản này) theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này.”

3. Sửa đổi Điều 6 như sau:

“Điều 6. Trình tự, cách thức thực hiện

1. Cơ sở nhập khẩu lập 01 bộ hồ sơ kiểm tra theo quy định và nộp trực tiếp tại Cơ quan KTCL;

2. Cơ quan KTCL tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và đối chiếu với các quy định hiện hành về xe và động cơ nhập khẩu. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định Cơ quan KTCL hướng dẫn Cơ sở nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định trong phạm vi 01 ngày làm việc Cơ quan KTCL sẽ xác nhận vào Bản đăng ký kiểm tra đồng thời thống nhất với Cơ sở nhập khẩu về thời gian và địa điểm kiểm tra;

3. Cơ quan KTCL tiến hành kiểm tra. Trong phạm vi 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra và Cơ sở nhập khẩu nộp đủ hồ sơ theo quy định, nếu xe hoặc động cơ đạt chất lượng thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo mẫu tương ứng tại Phụ lục IIa và IIb kèm theo Quy định này;

4. Đối với các xe và động cơ chưa phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, Cơ quan KTCL thông báo để Cơ sở nhập khẩu khắc phục. Việc khắc phục toàn bộ lô hàng phải được thực hiện trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nêu trên, nếu lô hàng chưa được khắc phục, Cơ quan KTCL ra Thông báo về xe hoặc động cơ không đạt chất lượng nhập khẩu theo mẫu tương ứng quy định tại các Phụ lục IIIa và IIIb kèm theo Quy định này.”

4. Bổ sung một số Phụ lục như sau:

a) Bổ sung Phụ lục IV: Mẫu bản đăng ký kiểm tra chất lượng xe/động cơ nhập khẩu;

b) Bổ sung Phụ lục V: Mẫu bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của xe;

c) Bổ sung Phụ lục VI: Mẫu bản khai thông số, tính năng kỹ thuật của động cơ;

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BGTVT ngày 21/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

1. Sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 4 như sau:

“d) Bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ (đối với trường hợp sản phẩm là động cơ) theo mẫu tại Phụ lục V kèm theo Quy định này;”

2. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 4 như sau:

“a) Bản đăng ký thông số kỹ thuật kèm theo ảnh chụp kiểu dáng, bản vẽ tổng thể của sản phẩm và mẫu nhãn hàng hoá đã đăng ký theo mẫu tại Phụ lục VI kèm theo Quy định này;”

3. Sửa đổi điểm dđiểm đ khoản 2 Điều 4 như sau:

“d) Thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ theo mẫu tại Phụ lục VII kèm theo Quy định này;

đ) Bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe theo mẫu tại Phụ lục VIII kèm theo Quy định này;”

4. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 5 như sau:

“b) Đánh giá hàng năm được thực hiện định kỳ hàng năm;”

5. Bổ sung Điều 5 a sau khoản 4 Điều 5 như sau:

Điều 5a. Trình tự, cách thức thực hiện

1. Cơ sở sản xuất lập 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm tra theo quy định và nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Cơ quan QLCL;

2. Cơ quan QLCL tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn Cơ sở sản xuất hoàn thiện lại; Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy hẹn thời gian trả lời kết quả kiểm tra hồ sơ và thống nhất với Cơ sở sản xuất về thời gian và địa điểm kiểm tra thực tế;

3. Cơ quan QLCL tiến hành kiểm tra thực tế tại Cơ sở sản xuất: Nếu không đủ điều kiện kiểm tra chất lượng thì trả lời Cơ sở sản xuất và nêu rõ lý do; Nếu đạt thì cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;”

6. Sửa đổi tên của Điều 8 như sau:

Điều 8: Đánh giá hàng năm và thu hồi giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại”

7. Sửa đổi khoản 1 Điều 8 như sau:

“1. Hàng năm, Cơ quan QLCL tiến hàng đánh giá lại điều kiện kiểm tra chất lượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của quy định này.

Đối với các sản phẩm là khung, động cơ và xe, Cơ quan QLCL tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong số các sản phẩm cùng kiểu loại tại Cơ sở sản xuất, tiến hành thử nghiệm mẫu tại Cơ sở thử nghiệm theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.”

8. Bỏ khoản 2 điều 8

9. Sửa đổi khoản 4 Điều 8 như sau:

“4. Giấy chứng nhận chất lượng sẽ không có giá trị và bị thu hồi trong các trường hợp sau:

a) Khi sản phẩm không còn thoả mãn các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc sản phẩm có sự thay đổi, không phù hợp với hồ sơ đăng ký, giấy chứng nhận đã cấp;

b) Kết quả đánh giá điều kiện kiểm tra chất lượng sản phẩm cho thấy Cơ sở sản xuất vi phạm nghiêm trọng các quy định liên quan đến việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, cấp phiếu xuất xưởng;

c) Cơ sở sản xuất không thực hiện việc triệu hồi sản phẩm theo đúng quy định hiện hành đối với sản phẩm bị lỗi trong quá trình thiết kế, chế tạo, có khả năng gây mất an toàn cho người sử dụng và ảnh hưởng xấu đến môi trường.”

10. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục như sau:

a) Sửa đổi Phụ lục IIa: Mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cấp cho sản phẩm là xe mô tô, xe gắn máy;

b) Sửa đổi Phụ lục IIb: Mẫu giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại cấp cho sản phẩm là linh kiện xe mô tô, xe gắn máy;

c) Bổ sung Phụ lục V: Mẫu bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp động cơ;

d) Bổ sung Phụ lục VI: Mẫu bản đăng ký thông số kỹ thuật;

đ) Bổ sung Phụ lục VII: Mẫu thuyết minh phương pháp và vị trí đóng số khung, số động cơ;

e) Bổ sung Phụ lục VIII: Mẫu bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe;

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Các Giấy chứng nhận chất lượng đã cấp trước khi Thông tư này có hiệu lực vẫn được sử dụng đến hết thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận.

3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Thông tư 29/2011/TT-BGTVT sửa đổi Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 57/2007/QĐ-BGTVT và Quy định kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy kèm theo Quyết định 58/2007/QĐ-BGTVT do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  • Số hiệu: 29/2011/TT-BGTVT
  • Loại văn bản: Thông tư
  • Ngày ban hành: 15/04/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải
  • Người ký: Hồ Nghĩa Dũng
  • Ngày công báo: 11/05/2011
  • Số công báo: Từ số 255 đến số 256
  • Ngày hiệu lực: 30/05/2011
  • Ngày hết hiệu lực: 01/01/2013
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản