Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1133/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC SỞ, CƠ QUAN NGANG SỞ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 14/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Kết luận số 86-KL/TU ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy định khung số lượng cấp phó của các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 629/SNV-TCBC ngày 24/3/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

Stt

Tên đơn vị

Số lượng cấp phó được giao

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

04 Phó Chánh Văn phòng

2

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Từ 04 đến 05 Phó Giám đốc Sở

3

Sở Tài nguyên và Môi trường

Từ 04 đến 05 Phó Giám đốc Sở

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Từ 03 đến 04 Phó Giám đốc Sở

5

Sở Tài chính

Từ 03 đến 04 Phó Giám đốc Sở

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ 03 đến 04 Phó Giám đốc Sở

7

Sở Nội vụ

03 Phó Giám đốc Sở

8

Sở Công Thương

03 Phó Giám đốc Sở

9

Sở Giao thông vận tải

03 Phó Giám đốc Sở

10

Sở Xây dựng

03 Phó Giám đốc Sở

11

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

03 Phó Giám đốc Sở

12

Sở Giáo dục và Đào tạo

03 Phó Giám đốc Sở

13

Sở Y tế

03 Phó Giám đốc Sở

14

Thanh tra tỉnh

03 Phó Chánh Thanh tra

15

Sở Khoa học và Công nghệ

02 Phó Giám đốc Sở

16

Sở Tư pháp

02 Phó Giám đốc Sở

17

Sở Thông tin và Truyền thông

02 Phó Giám đốc Sở

18

Ban Dân tộc

02 Phó Trưởng ban

19

Sở Ngoại vụ

02 Phó Giám đốc Sở

Tổng:

Không vượt quá 57

Điều 2. Các sở, cơ quan ngang sở căn cứ số lượng cấp phó của người đứng đầu quy định tại Điều 1 Quyết định này để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định.

Điều 3. Giao Sở Nội vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng phương án, lộ trình bố trí, sắp xếp đối với các sở, cơ quan ngang sở hiện có số lượng cấp phó của người đứng đầu cao hơn quy định (nhưng chưa vượt quá tổng số lượng cấp phó được giao chung là 57 người), trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định, để đến ngày 31/12/2025, số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở bảo đảm theo đúng quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Trưởng các cơ quan ngang sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ; 
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (để b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Minh Tuấn