Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 42/2006/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 24 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ KHÓA IX KỲ HỌP LẦN THỨ 8

Căn cứ Khoản 3, Điều 19, Điều 48, Điều 50, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Khoản 1, Điều 25; Khoản 1, Điều 49 và Điều 56 Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Sau khi xem xét, thảo luận nội dung Tờ trình số 512/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ và Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2005 tại Tờ trình số 512/TTr-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân huyện, gồm:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước : 20.773.412.000 đồng.

- Tổng thu ngân sách huyện : 200.650.298.250 đồng.

- Tổng chi ngân sách huyện : 194.342.780.858 đồng.

- Kết dư ngân sách chuyển sang năm tài khóa 2006: 6.307.517.392 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện hoàn tất thủ tục quyết toán và tổ chức công khai quyết toán ngân sách năm 2005 theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện khóa IX, kỳ họp lần thứ 8, phiên họp ngày 21 tháng 7 năm 2006 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Dung