Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/2006/NQ-HĐND

Quận 5, ngày 18 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước;
Sau khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2005, tình hình thực hiện ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 5, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội trình bày tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận lần thứ 7 - khóa IX và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận 5
;

QUYẾT NGHỊ:

I. PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN 5 NĂM 2005 NHƯ SAU:

1. Ngân sách Nhà nước:

Tổng thu ngân sách Nhà nước: 543,924 tỷ đồng, đạt 107% so với dự toán (509,1 tỷ đồng), tăng 11% so với cùng kỳ (488,416 tỷ đồng); trong đó thuế công thương nghiệp là 397,308 tỷ đồng, đạt 95% dự toán năm (420 tỷ đồng), tăng 15% so với cùng kỳ (344,516 tỷ đồng).

2. Ngân sách quận:

- Tổng thu ngân sách quận: 241,126 tỷ đồng, đạt 147% so với dự toán (163,573 tỷ đồng), tăng 21% so với cùng kỳ (199,523 tỷ đồng).

- Tổng chi ngân sách quận: 200,890 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán (163,573 tỷ đồng), tăng 14% so với cùng kỳ (169,161 tỷ đồng).

- Kết dư ngân sách quận: 40,236 tỷ đồng, trong đó kết dư ngân sách cấp quận là 38,064 tỷ đồng, kết dư ngân sách cấp phường là 2,172 tỷ đồng.

II. GHI NHẬN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006:

- Căn cứ vào nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2006 được Hội đồng nhân dân quận thông qua tại kỳ họp lần thứ 5 ngày 12 tháng 12 năm 2005;

- Căn cứ vào báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 5 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân quận 5 lần thứ 7 ngày 21 tháng 7 năm 2006.

Hội đồng nhân dân quận 5 ghi nhận:

1. Về ngân sách Nhà nước:

Thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2006 là 293,027 tỷ đồng, đạt 47% dự toán năm (624,360 tỷ đồng), tăng 28% so với cùng kỳ.

Trong đó, thuế công thương nghiệp đạt 218,436 tỷ đồng, đạt 42,57% so với kế hoạch được giao, tăng 18% so với cùng kỳ.

2. Về ngân sách quận:

- Thu ngân sách quận: 89,073 tỷ đồng, đạt 48% dự toán năm 2005 (183,930 tỷ đồng), tăng 26% so với cùng kỳ năm 2005 (70,9 tỷ đồng).

- Chi ngân sách quận: 73,132 tỷ đồng, đạt 40% dự toán năm (183,930 tỷ đồng) và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2005 (60,383 tỷ đồng).

3. Về đầu tư - xây dựng cơ bản:

a) Nguồn ngân sách tập trung của thành phố:

Theo kế hoạch năm 2006 thành phố giao các công trình:

- 4 công trình chuyển tiếp (Trường Lê Đình Chinh, Trường Hùng Vương, chung cư 402 Hàm Tử, hệ thống điện hạ thế và chiếu sáng công cộng tại Khu dân cư Vĩnh Lộc).

- 1 công trình khởi công mới (trường phổ thông trung học tại Khu dân cư Vĩnh Lộc).

b) Nguồn ngân sách tập trung - phân cấp cho quận quản lý:

Kế hoạch thành phố giao 10 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân quận đề nghị thành phố bổ sung thêm 10 tỷ đồng. Qua đó quận triển khai thực hiện 30 công trình như sau: 11 công trình trường học (chiếm tỷ trọng 40,82%), 04 công trình an ninh quân sự (chiếm tỷ trọng 4,29%), 09 công trình phúc lợi công cộng và hạ tầng kỹ thuật (chiếm tỷ trọng 23,88%), 06 công trình trụ sở cơ quan (chiếm 16,25%) và thanh toán vốn đọng chiếm tỷ trọng 14,76%.

c) Sửa chữa chung cư và nhà ở từ nguồn thu tiền thuê nhà sở hữu Nhà nước:

Ủy ban nhân dân quận đã giao kế hoạch sửa chữa 77 căn, gồm sửa chữa 34 chung cư, 17 nhà tập thể, 25 nhà đơn lẻ và 1 nhà sản xuất kinh doanh.

d) Sửa chữa trường học, trụ sở cơ quan từ ngân sách quận:

Kế hoạch sửa chữa 19 công trình, trong đó có 12 công trình trường học, 04 công trình trụ sở, 01 công trình phúc lợi công cộng, 02 công trình an ninh quốc phòng.

e) Cải tạo hẻm và đường:

Kế hoạch quận giao 44 công trình (42 hẻm, 2 đường).

g) Cải tạo vỉa hè:

Kế hoạch quận giao là 27 công trình.

* Tổng giá trị khối lượng xây lắp trong 6 tháng đầu năm là 23,322 tỷ đồng. Tổng giá trị giải ngân là 2,71 tỷ đồng.

III. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006:

Hội đồng nhân dân quận chấp thuận phuơng hướng, nhiệm vụ thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm do Ủy ban nhân dân quận báo cáo tại kỳ họp. Đề nghị Ủy ban nhân dân quận lưu ý một số nội dung sau:

- Tập trung chỉ đạo các ngành phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Thực hiện chi tiêu tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

- Rà soát tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các công trình sửa chữa lớn; có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

- Triển khai công tác dự toán thu chi ngân sách năm 2007.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành việc thực hiện ngân sách đúng theo quy định. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước cũng như các nguồn vốn huy động.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân quận, Ban Kinh tế - xã hội tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, giám sát việc thực hiện ngân sách đến hết năm 2006, bảo đảm quyết toán đúng chính sách và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận, khóa IX, kỳ họp lần thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 07 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Tín