Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN I
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 07 tháng 07  năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN I KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 1 về quyết toán thu chi ngân sách quận 1 năm 2005. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách quận 1 năm 2005 (kèm theo số liệu  Báo cáo số 92/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 1):

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận (theo phân cấp)  763.405.432.323 đồng đạt 112,85%

2. Tổng thu ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường)  363.267.081.589 đồng đạt 243,38%

* Thu ngân sách cấp quận:340.642.692.158 đồng

* Thu ngân sách phường:22.624.389.431 đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường)  188.828.571.424 đồng đạt 126,51%

* Chi ngân sách cấp quận:167.001.929.820 đồng

* Chi ngân sách phường:21.826.641.604 đồng

4. Tồn quỹ ngân sách địa phương (ngân sách cấp quận và ngân sách phường) 174.438.510.165 đồng

* Tồn quỹ ngân sách cấp quận:165.169.833.338 đồng (trong đó kết dư ngân sách năm 2005 là 36.272.849.028 đồng)

* Tồn quỹ ngân sách phường:9.268.676.827 đồng

Điều 2. Chấp thuận về chủ trương đối với kiến nghị của Ủy ban nhân dân quận 1 về việc sử dụng kết dư ngân sách thực hiện các chương trình mục tiêu:

1. Bổ sung kinh phí trang bị đồng bộ bàn ghế học sinh và giáo viên cho các trường năm học 2006 - 2007: 1 tỉ đồng.

2. Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Y tế: 1,4 tỉ đồng.

3. Đầu tư trang bị hệ thống âm thanh khu vực sảnh của Trung tâm Văn hóa quận 1: 500 triệu đồng.

4. Đầu tư 20 nhà vệ sinh công cộng khu vực trung tâm: 4,5 tỉ đồng.

5. Chấp thuận số lượng thành viên và mức phụ cấp cho hoạt động của Tổ cán sự xã hội tình nguyện 10 phường tại Tờ trình số 750/TT-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận: 350 triệu đồng.

6. Bổ sung kinh phí cho ngành giáo dục: 1,35 tỉ đồng

(Để đảm bảo kinh phí hoạt động cho trường bán công thu không đủ chi)

7. Tạm ứng kinh phí cho Trường cấp 2, 3 Lương Thế Vinh đầu tư trang bị phòng multimedia: 600 triệu đồng.

8. Tạm ứng kinh phí cho Trường cấp 2, 3 Lương Thế Vinh trả nợ vay kích cầu, từ 200 - 400 triệu đồng/năm theo kế hoạch trả nợ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt do nguồn thu của trường tại thời điểm trả nợ không đáp ứng kịp thời.

9. Trong khi chờ Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu theo quy định, tạm ứng ngân sách quận để chi cho công tác xử lý tồn tại công trình vi phạm xây dựng theo Quyết định số 207/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố với mức chi tạm ứng 50.000 đồng/1hồ sơ (ước khoảng 2.000 hồ sơ).

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân quận 1 chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án cụ thể trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt trước khi triển khai thực hiện đối với việc sử dụng kết dư ngân sách.

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1 thông qua việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2005 và giám sát việc thực hiện ngân sách theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần