Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 02/2006/NQ-HĐND

Quận 2, ngày 14 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 2 KHÓA III KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Điều 25 Chương II Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 01 tháng 4 năm 2005;
Sau khi xem xét báo cáo quyết toán ngân sách năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán ngân sách năm 2005 với các nội dung sau:

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 257.619 triệu đồng. Trong đó thu ngân sách quận: 153.554 triệu;

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn: 139.142 triệu.

Trong đó:

+ Chi ngân sách quận: 120.890 triệu.

+ Chi ngân sách phường: 18.252 triệu.

- Kết dư ngân sách quận năm 2005: 35.550 triệu.

Trong đó:

+ Kết dư ngân sách quận: 32.664 triệu.

+ Kết dư ngân sách phường: 2.886 triệu.

Điều 2. Ủy ban nhân dân quận, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận, Phòng Tài chính - Kế hoạch có nhiệm vụ thực hiện các chức năng theo luật định.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 2 khóa III, kỳ họp lần thứ 6 thông qua.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Dũng