Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/2008/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 18 tháng 07 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ XÓA NHÀ Ở TẠM CHO HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2009-2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 35/TTr-UBND, ngày 05 tháng 7 năm 2008 về việc đề nghị phê duyệt Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2009-2010 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 3.745 hộ nghèo.

2. Mức hỗ trợ:

- Hộ nghèo chính sách: 12 triệu đồng/hộ.

- Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 12 triệu đồng/hộ.

- Hộ nghèo khác: 8 triệu đồng/hộ.

3. Tổng kinh phí thực hiện: 35.212 triệu đồng, bao gồm: ngân sách nhà nước, Quỹ vì người nghèo, vốn Chương trình 134, nguồn huy động khác.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở là một trong những giải pháp có tính quyết định đến mục tiêu giảm nghèo theo hướng bền vững, do vậy cần có sự quan tâm rất lớn của các cấp, các ngành và toàn xã hội, Chương trình này cần phải được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Chỉ thị số 04/2008/CT-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Đây là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Yêu cầu các cấp, các ngành và hội, đoàn thể trong tỉnh tập trung nguồn lực, phấn đấu đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống nhân dân.

2. Chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo phải đảm bảo tính xã hội hóa cao, huy động sức mạnh của cộng đồng xã hội để hỗ trợ có hiệu quả cho hộ nghèo xây dựng nhà ở. Tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao đời sống sinh hoạt của hộ nghèo, cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo thông qua các chính sách về nhà ở, đất ở và hạ tầng phục vụ dân sinh; từng bước thu hẹp dần chênh lệch trong việc hưởng thụ dịch vụ công và phúc lợi xã hội giữa thành thị và nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

3. Đây là chương trình có ý nghĩa về mặt kinh tế, chính trị, xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc, được thực hiện trong nhiều năm, do đó Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo chặt chẽ, triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trên tinh thần công khai, dân chủ, có sự tham gia của người dân và đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2008./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Thị Nga