Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 65/2006/NQ-HĐND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM, ĐÀO TẠO NGHỀ, GIẢM NGHÈO, XÓA NHÀ Ở TẠM CHO HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Điều 25 Luật ngân sách Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1020/TTr-UBND ngày 28/6/2006 của UBND Tỉnh “Về thông qua Đề án: Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010” của UBND Tỉnh Phú Yên; Báo cáo thẩm tra số 04/BVHXH ngày 10/7/2006 thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội HĐND Tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND Tỉnh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND Tỉnh tán thành Tờ trình số 1020/TTr-UBND ngày 28/6/2006 và Đề án “Về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010” của UBND Tỉnh trình tại kỳ họp.

1. Phấn đấu đến năm 2010 đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Mỗi năm tạo việc làm mới 25.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống còn 4% và tăng tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn lên 90%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động nông thôn- lâm ngư nghiệp xuống còn 56%, tăng tỷ trọng lao động công nghiệp- xây dựng lên 20% và dịch vụ 24%.

- Nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 40%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 9%.

- Thực hiện hỗ trợ xóa 5.343 hộ nghèo, phấn đấu đến năm 2008 xóa cơ bản nhà ở tạm cho hộ nghèo.

2. HĐND Tỉnh nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

- Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo và xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo là một trong những vấn đề bức xúc của xã hội, cần được triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIV đã đề ra. Đây là nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, do vậy các cấp, các ngành, đoàn thể xã hội trong Tỉnh, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đưa Nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống .

- Chương trình giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo và xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo cần được xã hội hóa sâu rộng nhằm huy động sức mạnh của cộng đồng hỗ trợ có hiệu quả cho người lao động, người nghèo, hộ nghèo và vùng nghèo trong Tỉnh. Đồng thời cần thực hiện tốt việc lồng ghép các chính sách, chương trình để giúp cho người dân có điều kiện tổ chức sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập ổn định đời sống.

Điều 2. HĐND Tỉnh giao:

1. UBND Tỉnh có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các sở, ban, ngành, các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND Tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND các cấp, các ngành thực hiện Nghị quyết này.

3. Cơ quan Nhà nước các cấp phối hợp chặt chẽ với MTTQVN Tỉnh và các tổ chức đoàn thể động viên nhân dân trong Tỉnh tham gia thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa V, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/7/2006.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP QH (b/c);
- Bộ LĐ-TB&XH;
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND Tỉnh;
- Uỷ ban MTTQVN Tỉnh;
- Viện KSND, TAND Tỉnh;
- Các vị Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Văn phòng HĐND Tỉnh;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể thuộc Tỉnh;
- TT HĐND các huyện, TP;
- Báo PY, Đài PTPY, TTTHVN tại PY;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHÚ YÊN
Đinh Thanh Đồng