Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 86/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Trên cơ sở đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Tờ trình số 89/TTr-HĐND ngày 04 tháng 5 năm 2018 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Hoạt động giám sát tại các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh

- Xem xét, đánh giá báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành; công tác phòng, chống tham nhũng; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

- Xem xét, thảo luận báo cáo công tác của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp HĐND tỉnh.

- Xem xét báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

- Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

- Thực hiện các hoạt động giám sát khác theo quy định của pháp luật.

2. Giám sát chuyên đề

- Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2014 - 2018.

- Việc triển khai thực hiện quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất; thu, quản lý, sử dụng tiền đấu giá và thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng có sử dụng quỹ đất để thanh toán cho nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2019. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban HĐND tỉnh; chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp thường lệ năm 2020; đảm bảo các điều kiện phục vụ hoạt động giám sát.

2. Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp với các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 86/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2019

  • Số hiệu: 86/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 20/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên
  • Người ký: Lò Văn Muôn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản