Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 80/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 11 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH TRÀ VINH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 8

n cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ngày 20/11/2015;

Sau khi xem xét Tờ trình số 161/TTr-HĐND ngày 25/6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của HĐND tỉnh Trà Vinh năm 2018 và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2019, HĐND tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

1.1. Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm 2019; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

1.2. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

1.3. Xem xét quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

1.4. Giám sát chuyên đề “Công tác quản lý các Khu di tích cấp Quc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

2.1. Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực, các Ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương, công tác phòng, chống tham nhũng, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri năm 2019.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

2.2. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

2.3. Xem xét quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của HĐND tỉnh theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh (nếu có).

2.4. Giám sát chuyên đề Việc triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ năm 2016 đến năm 2019 về các chính sách hỗ trợ của tỉnh liên quan phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2.

1. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập 02 Đoàn giám sát chuyên đề nêu trên; Đoàn giám sát chuyên đề có trách nhiệm thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan chịu sự giám sát; tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình; Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế, chủ động lựa chọn nội dung để xây dựng chương trình giám sát và tiến hành hoạt động giám sát.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2019; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát tại kỳ họp giữa năm 2020.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh có liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 11/7/2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng