Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/NQ-HĐND

Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC KIẾN NGHỊ SAU GIÁM SÁT CỦA HĐND TỈNH GIA LAI NĂM 2016, 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”;

Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017” và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành Báo cáo số 89/BC-HĐND ngày 28/6/2018 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát “Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017”. HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kiến nghị của HĐND tỉnh, tạo sự chuyển biến tích cực. Đa số các kiến nghị của HĐND đã được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện xong, HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với việc giải quyết của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, còn một số nội dung UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhưng các đơn vị này triển khai chưa kịp thời, chưa thật sự quyết liệt, như sau:

- Về công tác quản lý, bảo vệ rừng: Việc xây dựng phương án quản lý, sử dụng đối với diện tích đất đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để tiến đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nhân dân theo quy định của pháp luật của một số địa phương chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương trong công tác quản lý bảo vệ rừng chưa chặt chẽ nên tình trạng rừng bị chặt, phá, lấn chiếm làm rẫy vẫn còn xảy ra. Việc xử lý các phương tiện độ chế, hết niên hạn ở một số địa phương chưa quyết liệt,...vẫn còn nhiều phương tiện độ chế, hết niên hạn lưu hành vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là các khu vực gần rừng; việc thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để trồng lại rừng chưa đảm bảo theo kế hoạch;

- Việc thực hiện cải cách hành chính: Mặc dù Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh đã đi vào hoạt động nhưng hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính; phương pháp thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính trên các trang Thông tin điện tử và tại Bộ phận một cửa của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và cấp xã còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, chưa thực chất, công tác kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, cán bộ, công chức xử lý hồ sơ chậm, chưa quyết liệt, vẫn còn để xảy ra tình trạng hồ sơ trả chậm trễ, nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp (nhất là Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Pleiku, huyện Ia Grai,...).

Điều 2. Để giải quyết kịp thời, đạt hiệu quả đối với những kiến nghị của HĐND tỉnh đang được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết; HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung rà soát, có kế hoạch, biện pháp và lộ trình giải quyết đối với các lĩnh vực cụ thể sau đây:

1. Về công tác quản lý, bảo vệ rừng:

(1) Hoàn chỉnh đề án giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng cấp tỉnh theo hướng giao, cho thuê đối với diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện do UBND xã quản lý cho các hộ gia đình, cộng đồng địa phương quản lý bảo vệ và kinh doanh nghề rừng để trình HĐND tỉnh.

(2) Tiếp tục chỉ đạo UBND cấp huyện khẩn trương xây dựng phương án cụ thể về quản lý sử dụng đối với diện tích đất đã đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng, để tiến đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định lâu dài cho nhân dân theo quy định của pháp luật.

(3) Tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt để khắc phục tình trạng rừng bị chặt, phá, lấn chiếm làm rẫy gây bức xúc trong dư luận. Có biện pháp xử lý nghiêm các phương tiện độ chế, hết niên hạn sử dụng vẫn lưu hành vận chuyển lâm sản trái phép, nhất là các khu vực gần rừng.

(4) Tiếp tục nghiên cứu cách thức quản lý diện tích rừng nằm xen lẫn trong diện tích trồng cao su phù hợp với thực tế và đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

(5) Tiếp tục chỉ đạo các ngành có ý kiến với Bộ Tài chính về việc mua sắm các trang thiết bị chuyên dùng để trang bị Ca nô cho lực lượng Kiểm lâm (huyện Ia Grai, Krông Pa).

(6) Sớm quyết định vị trí đặt Trạm Kiểm soát liên ngành tại xã Ia O, huyện Ia Grai để đưa vào hoạt động.

2. Việc thực hiện cải cách hành chính:

(1) Nhanh chóng đưa Trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính và mang tính chất đột phá về cải cách hành chính của tỉnh. Tiếp tục đầu tư thực hiện các chương trình, dự án về cải cách hành chính của tỉnh và chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị thực hiện có hiệu quả, đảm bảo thực chất việc đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

(2) Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã trong việc nâng cao ý thức và trách nhiệm đối với công tác CCHC, nhất là cải cách TTHC; xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan, cán bộ, công chức xử lý hồ sơ chậm, dẫn đến trả kết quả trễ hẹn và tình trạng nhũng nhiễu trong giải quyết TTHC; đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về công tác CCHC và cải cách TTHC để nhân dân biết, giám sát.

(3) Có biện pháp chỉ đạo quyết liệt thực hiện đồng bộ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết này, báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2019.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH;
- VPQH; VPCP;
- Cục kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Tổng hợp;
- Lưu: VT-TH.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Trang

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 120/NQ-HĐND năm 2018 thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2016, 2017

  • Số hiệu: 120/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 12/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai
  • Người ký: Dương Văn Trang
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 12/07/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản