Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 293/2020/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MIỄN THU PHÍ THAM QUAN DANH THẮNG NGŨ HÀNH SƠN VÀ CÁC CÔNG TRÌNH VĂN HÓA, BẢO TÀNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 14 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;

Xét Tờ trình số 3300/TTr-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc quy định miễn phí vé tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn và các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thu phí tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã được Hội đồng nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016, Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016, Nghị quyết số 124/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017, cụ thể:

1. Đối tượng áp dụng miễn thu phí: Khách du lịch trong và ngoài nước khi đến tham quan danh thắng Ngũ Hành Sơn, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng và Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

2. Thời gian thực hiện miễn thu phí: 03 tháng kể từ ngày 01/6/2020 đến ngày 31/8/2020.

3. Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, nguồn kinh phí tại đơn vị và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 14 (bất thường) thông qua ngày 22 tháng 5 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tài chính, Cục KTVB - Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ Thành ủy;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện; - HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN;
Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Trang thông tin điện tử HĐND TP;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung