Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 29/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

KỲ HỌP THỨ 23, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 04 tháng 12 năm 2015;

Căn cứ kết quả kỳ họp thứ 23 ngày 19 tháng 4 năm 2021;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ 23 với các nội dung được xem xét, quyết định như sau:

1. Thông qua 16 nghị quyết quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

a) Nghị quyết cá biệt

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường ven biển 129 (Võ Chí Công).

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương.

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng dự án: Đường trục chính vào khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về hỗ trợ xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2023.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa IX.

b) Nghị quyết quy phạm pháp luật

- Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với người có công cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về mức chi Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng và Giải thưởng Văn học, Nghệ thuật Quảng Nam.

- Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

- Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

- Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

2. Xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề cụ thể do Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp:

a) Thống nhất việc sửa đổi cụm từ “Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia” thành “Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông” đã quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo, chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập đối với học sinh người dân tộc thiểu số kỳ thi trung học phổ thông quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 1922/TTr-UBND ngày 08/4/2021 của Uy ban nhân dân tinh.

Trong thời gian Trung ương chưa có quy định mới về mức chi phục vụ các kỳ thi trong ngành giáo dục và đào tạo thì thống nhất vẫn áp dụng tên gọi đã được sửa đổi tại Nghị quyết này khi văn bản cấp trên có sự điều chỉnh về tên gọi nhưng nội dung, tính chất kỳ thi không thay đổi.

b) Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho 885 giáo viên năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở với tổng kinh phí khoảng 9,7 tỷ đồng theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 1783/TTr-UBND ngày 01/4/2021 của Uy ban nhân dân tỉnh.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, hằng năm ban hành kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ; lập dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

c) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát các quy định chính sách liên quan đến hỗ trợ phát triển giáo dục và căn cứ nhu cầu thực tiễn địa phương kịp thời tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại các cụm công nghiệp và chính sách hỗ trợ nấu ăn cho các cơ sở giáo dục công lập ở vùng đặc biệt khó khăn (ngoài quy định Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị định 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn).

d) Về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030 và chỉ tiêu Chương trình phát triển nhà ở năm 2021.

Cơ bản thống nhất về dự thảo Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đánh giá tổng thể, toàn diện về Chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Nghị quyết số 132/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh với các chỉ tiêu đạt và chưa đạt về diện tích m2 sàn nhà ở thực tế đã xây dựng, tỷ lệ xây dựng nhà ở tại các dự án nhà ở thương mại theo hình thức phân lô bán nền; so sánh các chỉ tiêu cụ thể, phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tham mưu triển khai thực hiện Chương trình, để làm cơ sở cho xây dựng Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X xem xét, quyết định.

Thống nhất chỉ tiêu chương trình phát triển nhà ở năm 2021 là 808 ha. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch được duyệt; thực hiện nghiêm các nội dung quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; các dự án triển khai phải đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ cho từng địa phương, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tính khả thi của từng dự án.

g) Thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.609 (mở rộng mặt đường từ 3,5m lên 5,5m đoạn Km71+578- Km74+578; thảm bê tông nhựa đoạn Km68+508-Km71+578) từ 20 tỷ đồng lên 22,55 tỷ đồng và bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện theo đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2230/TTr-UBND ngày 16/4/2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

e) Thống nhất bổ sung dự án Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) vào danh mục dự án khởi công mới thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 2243/TTr-UBND ngày 17/4/2021.

f) Thống nhất về nội dung đầu tư và cơ chế tài chính thực hiện dự án “Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam”, vay vốn Ngân hàng Thế giới theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1997/UBND-KTTH ngày 09/4/2021. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ, ngành Trung ương đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, quyết nghị tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

2. Chính quyền các cấp theo chức năng, nhiệm vụ được giao kịp thời tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- Chính phủ;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- BTVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam; Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Yến).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường