Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2021/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH VỀ TIẾP TỤC GIẢM PHÍ THAM QUAN MỘT SỐ ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỘI AN VÀ MỨC HỖ TRỢ PHỤC HỒI, PHÁT TRIỂN DU LỊCH DO ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 1949/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về tiếp tục giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và mức hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động tham quan, phục hồi, phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quy định giảm phí tham quan một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An

Tiếp tục thực hiện giảm các mức thu phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An đã được quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 và Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh với mức thu phí sau miễn giảm như sau:

1. Đô thị cổ Hội An: 10.000 đồng/người/công trình.

2. Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm: 35.000 đồng/người/lượt.

3. Di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An: 15.000 đồng/người/lượt.

Điều 3. Quy định hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

1. Hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện (truyền thông, xúc tiến, quảng bá...) kích cầu du lịch Quảng Nam với mức tối đa không quá 0,5 tỷ đồng/01 sự kiện; tổng mức hỗ trợ: 10 tỷ đồng (Ưu tiên thực hiện trên địa bàn thành phố Hội An).

2. Hỗ trợ 13 di tích tư nhân (trong 19 di tích thuộc ô vé tham quan phố cổ Hội An) với mức 5 triệu đồng/di tích/01 tháng để bù một phần chi phí, đảm bảo duy trì mở cửa các di tích đón khách tham quan; tổng mức hỗ trợ: 0,39 tỷ đồng.

3. Hỗ trợ các đoàn có từ 100 khách trở lên tham gia sự kiện, hội nghị, hội thảo kết hợp tham quan du lịch có lưu trú (khách MICE) tại Quảng Nam (tặng hoa, quà lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch) tùy theo số lượng khách; tổng mức hỗ trợ: 0,5 tỷ đồng.

4. Ngân sách tỉnh hỗ trợ thành phố Hội An tương ứng đối với khoản kinh phí giảm 50% phí tham quan. Hằng quý, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An có trách nhiệm tổng hợp số giảm thu phí tham quan gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh tạm cấp kinh phí hỗ trợ.

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 5. Thời gian áp dụng

Thời gian áp dụng việc tiếp tục giảm phí tham quan tại một số điểm trên địa bàn thành phố Hội An và hỗ trợ phục hồi, phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết; căn cứ quy mô, tính chất các hoạt động tại khoản 1 và khoản 3 Điều 3 của Nghị quyết này để xem xét quyết định mức hỗ trợ phù hợp theo từng hoạt động cụ thể.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Các Bộ: TC, KHĐT, VHTTDL;
- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Thủy).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường