Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG QUY HOẠCH THỦY LỢI TỈNH QUẢNG NAM ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 23

Căn cứ các Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017, Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017, Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Xét Tờ trình số 2028/TTr-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bổ sung dự án Hồ Sông Côn vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 16 tháng 4 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung vào Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Hồ Sông Côn.

2. Địa điểm xây dựng: Các huyện: Đông Giang, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Hình thức đầu tư: Xây dựng mới.

4. Giai đoạn đầu tư xây dựng: Đến năm 2025.

5. Quy mô và nhiệm vụ:

a) Quy mô: Hồ thượng Sông Côn có diện tích lưu vực khoảng 66 km2, dung tích hồ khoảng 20÷30 triệu m3 và đập dâng hạ lưu Sông Côn (đập dâng tích trữ nước qua phát điện từ nhà máy thủy điện Sông Côn) với dung tích trữ khoảng 2 ÷2,5 triệu m3).

b) Nhiệm vụ: Cấp nước phục vụ cho sinh hoạt, công nghiệp với công suất 52.000 m3/ngày đêm và sản xuất nông nghiệp (từ 3.000÷3.500 ha) trong các tháng mùa kiệt cho vùng hạ du Vu Gia).

c) Vùng hưởng lợi gồm: Xã Kà Dăng huyện Đông Giang và các xã vùng A (gồm: Đại Hưng, Đại Lãnh, Đại Đồng) và vùng C (gồm: Đại Quang, Đại Nghĩa, Đại Hiệp) của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

5. Tổng vốn đầu tư: khoảng 1.500 tỷ đồng.

6. Dự kiến nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết; thực hiện phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và công bố quy hoạch bổ sung.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, lưu ý đánh giá những tác động của dự án đến môi trường, di dân, quy hoạch sử dụng đất, rừng, kinh tế - xã hội..., đảm bảo sự phối hợp hiệu quả trong việc vận hành liên hồ thủy điện, tính toán cân bằng nước; điều tiết nước trong mùa khô và điều tiết, chia cắt lũ trong mùa mưa, hạn chế khả năng xâm nhập mặn, chống sạt lở trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 23 thông qua ngày 19 tháng 4 năm 2021./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Bộ NN&PTNT;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- TTXVN tại Quảng Nam;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng;
- Lưu: VT, TH (Phiên).

CHỦ TỊCH
Phan Việt Cường