Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp thứ 9 về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Xét Tờ trình số 2564/TTr-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung 18 công trình, dự án cần thu hồi đất.

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 21 công trình, dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 01

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Căn cứ pháp lý

I

HUYỆN PHÚ LỘC

 

1,630

 

1

Điều chỉnh nút giao giữa Quốc lộ 49B và đường dẫn hầm Phước Tượng (thuộc dự án Hầm đường bộ Phước Tượng)

Xã Lộc Trì

1,630

- Văn bản số 7582/BGTVT-ĐTCT ngày 13/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ĐTXD hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BOT.

II

HUYỆN NAM ĐÔNG

 

1,010

 

1

Nhà máy nước Thượng Long

Xã Thượng Quảng; Xã Thượng Long

1,010

- Quyết định số 355/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nhà máy nước Thượng Long công suất 2.000m3/ngđ và mạng lưới cấp nước sạch D50-D225 các xã Thượng Long, Thượng Quảng và Hương Giang, huyện Nam Đông.

III

THÀNH PHỐ HUẾ

 

0,639

 

1

Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hổ Quyền (giai đoạn 1)

Phường Thủy Biều

0,163

- Quyết định số 2702/QĐ-UBND

ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hổ Quyền, phường Thủy Biều, thành phố Huế;

- Công văn số 770/UBND-XDCB ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Hồ Quyền (giai đoạn 1)

2

Mở rộng đường vào trường tiểu học Ngự Bình

Phường An Cựu

0,016

- Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND phường An Cựu về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật thi công công trình dự án mở rộng đường vào trường tiểu học Ngự Bình, phường An Cựu, thành phố Huế

3

Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1, thuộc khu A - An Vân Dương (tổng diện tích 3,66 ha đã thu hồi 3,20 ha)

Phường Xuân Phú

0,460

- Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 18/3/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật tái định cư TĐC1 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương;

- Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư TĐC1 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương

IV

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

14,070

 

1

Xây dựng mới trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

Phường Hương Văn

0,420

- Văn bản số 424/VKSTC-C3 ngày 07/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh diện tích đất dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TX Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công văn số 2259/UBND-XD ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất địa điểm bố trí trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

2

Đường nội thị tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn (điểm đầu giao Quốc lộ 1A, điểm cuối giao với đường QH số 4)

Phường Hương Văn

0,250

- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nội thị tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn;

- Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 Về việc chuyển nguồn vốn ngân sách để thực hiện các công trình trong năm 2020

3

Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trung Lập (đoạn từ Khe Trái đến Cầu Kèn)

Phường Hương Vân

0,940

Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trung Lập (Đoạn từ Khe Trái đến Cầu Kèn)

4

Đường Dinh (từ đường Tôn Thất Bách đến xóm Cồn Lai Thành 1) giai đoạn 02

Phường Hương Vân

0,150

- Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Đường Dinh (từ đường Tôn Thất Bách đến xóm Cồn Lai Thành 1) giai đoạn 02;

- Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

5

Nâng cấp, mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập)

Phường Hương Vân

2,140

- Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập);

- Thông báo vốn số 4046/TB-SKHĐT ngày 27/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo vốn đầu tư XDCB năm 2020

6

Nâng cấp mở rộng đường Dương Bá Nuôi

Phường Hương Xuân

0,670

- Quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp mở rộng đường Dương Bá Nuôi;

- Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

7

Nâng cấp đường trục chính xã Hương Phong (đoạn Thanh Phước - Vân Quật Thượng)

Xã Hương Phong

2,200

- Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường trục chính xã Hương Phong (đoạn Thanh Phước - Vân Quật Thượng);

- Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

8

Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 1)

Phường Hương Vân

0,500

- Quyết định số 973/QĐ-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Nâng cấp đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân (giai đoạn 1)

- Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 Về việc chuyển nguồn vốn ngân sách để thực hiện các công trình trong năm 2020

9

Hạ tầng Khu dân cư TDP Thanh Chữ

Phường Hương An

2,000

- Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng khu quy hoạch phân lô TDP Thanh Chữ, phường Hương An. (Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

10

Hạ tầng Khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh (giai đoạn 1)

Xã Hương Vinh

2,300

- Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh (giai đoạn 1) (Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

11

Hạ tầng Khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Phường Hương Xuân

2,500

- Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô tạo quỹ đất Tái định cư đường 19/5 và đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Thanh Lương;

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

V

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

0,700

 

1

Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (tại khu đất CC6 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương)

Xã Thủy Thanh

0,700

- Quyết định số 04/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thông báo số 357/TB-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về việc di dời, xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh

VI

Công trình dự án liên huyện

 

1,300

 

1

Khu nhà ở An Đông

Phường An Đông - thành phố Huế; Phường Thủy Dương thị xã Hương Thủy

1,300

- Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 25/5/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án Khu nhà ở An Đông;

- Quyết định số 3348/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về việc Về việc phê duyệt điều chỉnh (cục bộ) một số nội dung quy hoạch chi tiết (1/500) Khu nhà ở An Đông, phường An Đông, thành phố Huế và một phần thuộc phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

PHỤ LỤC 02

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

HUYỆN PHÚ LỘC

 

93,816

4,803

0,00

0,00

 

1

Điều chỉnh nút giao giữa Quốc lộ 49B và đường dẫn hầm Phước Tượng (thuộc dự án Hầm đường bộ Phước Tượng)

Xã Lộc Trì

1,630

0,688

0,00

0,00

- Văn bản số 7582/BGTVT-ĐTCT ngày 13/8/2019 của Bộ Giao thông Vận tải về việc chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án ĐTXD hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1, tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức Hợp đồng BOT.

2

Dự án Cảng cá Tư Hiền kết hợp khu neo đậu tránh trú bão

Xã Vinh Hiền

31,330

1,800

0,00

0,00

- Quyết định số 476/QĐ-TTg ngày 01/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư các dự án "Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá" và Phục hồi, tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản tại 04 tỉnh miền Trung sử dụng khoản tiền bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh;

- Công văn số 7277/UBND-NN ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất danh mục đầu tư "Xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá"

3

Dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô của Công ty Cổ phần Công nghiệp chế tạo ô tô Bách Việt

Xã Lộc Vĩnh, Xã Lộc Tiến

60,000

1,550

0,00

0,00

- Quyết định chủ trương đầu tư số 17/QĐ-KKTCN ngày 17/01/2020 của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp.

4

Dự án mở rộng cửa hàng xăng dầu số 17 của Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế

Xã Lộc Tiến

0,300

0,257

0,00

0,00

- Công văn số 6647/UBND-CT ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương mở rộng Cửa hàng xăng dầu số 17 Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế.

5

Cửa hàng xăng dầu Lộc Thủy

Xã Lộc Thủy

0,556

0,508

0,00

0,00

- Quyết định chủ trương đầu tư số 70/QĐ-KKTCN ngày 30/3/2017 của Ban quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh.

- Công văn số 1851/UBND-CT ngày 11/3/2020 của UBND tỉnh về việc tiến độ dự án Cửa hàng xăng dầu tại xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc.

II

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

21,700

1,800

0,00

0,00

 

1

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1

Xã Thủy Phù

21,000

1,100

0,00

0,00

- Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 18/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV, đợt 1.

2

Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (tại khu đất CC6 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương)

Xã Thủy Thanh

0,700

0,700

0,00

0,00

- Quyết định số 04/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 14/01/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thông báo số 357/TB-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp làm việc với Tòa án nhân dân tỉnh về việc di dời, xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh

III

HUYỆN PHÚ VANG

 

110,000

0,000

11,00

0,00

 

1

Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí tổng hợp huyện Phú Vang

Xã Vinh Xuân, Xã Vinh Thanh

110,000

0,000

11,00

0,00

- Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 02/02/2019 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí tổng hợp.

- Quyết định số 2466/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu khách sạn, dịch vụ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng và Khu vui chơi giải trí tổng hợp, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

26,930

8,194

0,00

0,00

 

1

Xây dựng mới trụ sở Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà

Phường Hương Văn

0,420

0,364

0,00

0,00

- Văn bản số 424/VKSTC-C3 ngày 07/02/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc điều chỉnh diện tích đất dự án xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân TX Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Công văn số 2259/UBND-XD ngày 18/4/2019 của UBND tỉnh về việc thống nhất địa điểm bố trí trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Trà.

2

Công trình hồ Khe Rưng thuộc tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Thừa Thiên Huế (phần bổ sung)

Xã Hương Thọ

0,150

0,150

0,00

0,00

- Hiệp định tín dụng số 5749-VN cho dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" ký giữa Chính phủ Việt Nam và Hiệp hội Phát triển quốc tế ngày 08/4/2016;

- Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch vốn từ nguồn vốn vay của Chính phủ về cho vay lại cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập.

- Thông báo số 4046/TB-SKHĐT ngày 27/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2020.

3

Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tứ Hạ giai đoạn 1 (phần bổ sung để thuê đất)

Phường Hương Văn

14,330

0,150

0,00

0,00

- Quyết định số 6733/UBND-XTĐT ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh TT Huế về việc thống nhất chủ trương cho giãn tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tứ Hạ;

- Công văn số 1575/UBND-NĐ ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi và cho thuê đất dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ

4

Đường nội thị TDP Giáp Ba, phường Hương Văn (Điểm đầu giao Quốc lộ 1A, điểm cuối giao với đường QH số 4)

Phường Hương Văn

0,250

0,250

0,00

0,00

- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường nội thị tổ dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn;

- Quyết định 305/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 của UBND thị xã Hương Trà về việc chuyển nguồn vốn ngân sách để thực hiện các công trình trong năm 2020

5

Nâng cấp mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập)

Phường Hương Vân

2,140

0,190

0,00

0,00

- Quyết định số 2555/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư Nâng cấp mở rộng đường từ Tứ Hạ đến trung tâm phường Hương Vân (đoạn từ Trần Hữu Độ đến Trần Trung Lập);

- Thông báo vốn số 4046/TB-SKHĐT ngày 27/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo vốn đầu tư XDCB năm 2020

6

Đường trục chính xã Hương Phong (từ thôn Thanh Phước đến Vân Quật Thượng)

Xã Hương Phong

2,200

0,530

0,00

0,00

- Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp đường trục chính xã Hương Phong (đoạn Thanh Phước - Vân Quật Thượng);

- Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

7

Khu dân cư TDP Thanh Chữ

Phường Hương An

2,000

1,900

0,00

0,00

- Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng khu quy hoạch phân lô TDP Thanh Chữ, phường Hương An.

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

8

Khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh (giai đoạn 1)

Xã Hương Vinh

2,300

2,100

0,00

0,00

- Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng khu dân cư thôn La Khê và thôn Địa Linh, xã Hương Vinh (giai đoạn 1)

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

9

Khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân

Phường Hương Xuân

2,500

2,400

0,00

0,00

- Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng Khu quy hoạch phân lô tạo quỹ đất Tái định cư đường 19/5 và đấu giá quyền sử dụng đất tại TDP Thanh Lương;

(Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất)

10

Quy hoạch đất ở xen ghép tại TDP Giáp Tư giai đoạn 1 (vùng Đạt Mã - Ruộng Nát)

Phường Hương Văn

0,400

0,050

0,00

0,00

Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND thị xã Hương Trà về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư công trình Hạ tầng Quy hoạch đất ở xen ghép tại TDP Giáp Tư giai đoạn 1 (Vùng Đạt Mã - Ruộng Nát). Nguồn vốn: Từ tiền thu cấp quyền sử dụng đất

11

Đất ở xen ghép tại TDP Giáp Ba (dọc QL1A)

Phường Hương Văn

0,070

0,020

0,00

0,00

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thị xã về kế hoạch đấu giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2020

12

Đất ở xen ghép trong khu dân cư tại thôn Giáp Đông

Xã Hương Toàn

0,120

0,080

0,00

0,00

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thị xã về kế hoạch đấu giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2020

13

Đất ở xen ghép tại thôn Triều Sơn Nam (cạnh trường Mầm non)

Xã Hương Vinh

0,050

0,010

0,00

0,00

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 03/01/2020 của UBND thị xã về kế hoạch đấu giá đất thu tiền sử dụng đất năm 2020