Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 87/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020;

Xét Tờ trình số 7588/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất bổ sung 04 công trình, dự án cần thu hồi đất

(Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 05 công trình, dự án.

(Chi tiết theo Phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, Kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Căn cứ pháp lý

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

9,440

 

1

Nâng cấp mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế

Phường Phú Nhuận; Phường Vĩnh Ninh

3,153

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường Hà Nội, thành phố Huế

2

Nâng cấp cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân

Phường Phường Đúc

0,304

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Cầu chui đường sắt Bắc Nam tại đường Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế

3

Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa

Phường Phường Đúc

5,983

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa

II

HUYỆN PHÚ LỘC

 

0,770

 

1

Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc

Thị trấn Phú Lộc

0,770

- Quyết định số 144/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2020
Kèm theo Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

5,983

0,337

0,00

0,00

 

1

Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa

Phường Phường Đúc

5,983

0,337

0,00

0,00

- Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/5/2020 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa

II

HUYỆN PHÚ LỘC

 

248,770

0,689

5,094

0,00

 

1

Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc

Xã Vinh Hiền; Xã Lộc Bình

248,000

0,000

5,094

0,00

- Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi, thể thao Lộc Bình tại xã Lộc Bình và xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

2

Xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc

Thị trấn Phú Lộc

0,770

0,689

0,000

0,00

- Quyết định số 144/QĐ-TANDTC-KHTC ngày 06/5/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trụ sở làm việc Tòa án nhân dân huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

0,600

0,100

0,00

0,00

 

1

Cửa hàng xăng dầu thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Xã Thủy Thanh

0,600

0,100

0,00

0,00

- Công văn số 4293/UBND-CT ngày 25/05/2020 của UBND tỉnh về việc liên quan dự án Cửa hàng xăng dầu của Công ty TNHH MTV Xăng dầu Vỹ Dạ.

- Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 23/07/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu (tỉ lệ 1/2000) Khu A - Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế đối với khu đất có ký hiệu CTR12 và CL4.

IV

THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

 

4,510

0,230

0,00

0,00

 

1

Nhà máy sản xuất chế biến gỗ tinh chế MPWOOD tại Cụm công nghiệp Tứ Hạ

Phường Tứ Hạ

4,510

0,230

0,00

0,00

- Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất chế biến gỗ tinh chế MPWOOD