Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/NQ-HĐND

 Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN NĂM 2020 ĐẾN NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (BỔ SUNG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung); Báo cáo thẩm tra số 31/BC-KTNS ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung) như sau:

Tổng diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2020 bổ sung là 1,12ha để thực hiện 03 dự án, trong đó:

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 02 vụ là 0,10ha để thực hiện 01 dự án;

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ là 0,02ha để thực hiện 01 dự án;

- Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ là 1,00ha để thực hiện 01 dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Sáu thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư / Đơn vị đăng ký

Địa điểm (xã, huyện)

Mục đích SDĐ năm 2018

Diện tích (ha)

Loại đất chuyển mục đích (ha)

Căn cứ pháp lý

Nguồn gốc đất

Nguồn vốn

Ghi chú

Tổng dự án

Thực hiện năm 2020

CMĐ đất lúa, rừng 2020

Trong đó

Đất lúa 1 vụ

Đất lúa 2 vụ

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

*

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 03 DỰ ÁN

13.68

1.12

1.12

0.02

0.10

1.00

 

 

 

 

 

*

HUYỆN LONG ĐIỀN (01 dự án)

 

 

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

 

 

 

 

 

I

Đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ (01 dự án )

1.00

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

 

 

 

 

 

1

Khu đất đấu giá khoảng 1ha tại xã Phước Hưng

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Xã Phước Hưng

TM- DV

1.00

1.00

1.00

 

 

1.00

 

Văn bản số 9592/UBND- VP ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đấu giá khoảng 1ha đất thuộc một phần thửa số 106, tờ bản đồ số 6, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Nhà nước

Ngân sách

Công trình đăng ký mới năm 2020

*

THÀNH PHỐ BÀ RỊA (02 DỰ ÁN)

12.68

0.12

0.12

0.02

0.10

0.00

0.00

 

 

 

 

I

Đất trụ sở cơ quan (01 dự án)

 

 

0.10

0.10

0.10

-

0.10

-

-

 

 

 

 

1

Trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ Môi trường

Ban quản lý dự án Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh

phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Trụ sở cơ quan

0.10

0.10

0.10

 

0.1

 

 

Quyết định số 1990/QĐ- UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh phê duyệt dự án đầu tư; UBND tỉnh bố trí vốn thực hiện trong năm 2020 tại Quyết định số 3456/QĐ- UBND ngày 16/12/2019, với số tiền: 5 tỷ đồng.

đất dân

Ngân sách

 

II

Khu đô thị

(01 dự án)

 

 

12.58

0.02

0.02

0.02

-

-

-

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1)

Công ty TNHH XD Đông Nam

phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

đất thương mại dịch vụ

12.58

0.02

0.02

0.02

 

 

 

Quyết định số 2596/QĐ- UBND ngày 23/9/2016 và quyết định số 2843/QĐ- UBND ngày 12/10/2018 của UBND tỉnh phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1)

đất dân

doanh nghiệ p

đã hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (nhà đầu tư đang lập thủ tục thuê đất)