Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NH�N D�N
TỈNH ĐẮK LẮK

-------

CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c
---------------

Số: 192/NQ-HĐND

Đắk Lắk, ng�y 07 th�ng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

VỀ XỬ L� KẾT QUẢ SAU R� SO�T, HỆ THỐNG H�A NĂM 2015 ĐỐI VỚI VĂN BẢN QUY PHẠM PH�P LUẬT DO HĐND TỈNH BAN H�NH

HỘI ĐỒNG NH�N D�N TỈNH ĐẮK LẮK
KH�A VIII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức ch�nh quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

Căn cứ Th�ng tư số 09/2013/TT-BTP ng�y 15/6/2013 của Bộ Tư ph�p quy định chi tiết thi h�nh Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ng�y 06/02/2013 của Ch�nh phủ về r� so�t, hệ thống h�a văn bản quy phạm ph�p luật;

X�t Tờ tr�nh số 159/TTr-UBND ng�y 17/12/2015 của UBND tỉnh về việc đề nghị xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với văn bản quy phạm ph�p luật do Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh; B�o c�o thẩm tra số 95/BC-HĐND ng�y 31/12/2015 của Ban Ph�p chế v� � kiến đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. T�n th�nh xử l� kết quả sau r� so�t, hệ thống h�a năm 2015 đối với c�c văn bản quy phạm ph�p luật do HĐND tỉnh ban h�nh, gồm:

- C�ng bố hết hiệu lực đối với 35 nghị quyết đ� hết thời hạn hiệu lực trong văn bản hoặc đ� thực hiện xong (như Phụ lục 1 k�m theo).

- B�i bỏ to�n bộ đối với 04 nghị quyết v� b�i bỏ một phần đối với 02 nghị quyết (như Phụ lục 2 k�m theo).

- Thực hiện quy tr�nh sửa đổi, bổ sung đối với 05 nghị quyết, thay thế đối với 01 nghị quyết (như Phụ lục 3 k�m theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nh�n d�n tỉnh chỉ đạo c�c cơ quan chuy�n m�n tổng kết, đ�nh gi�, xem x�t sự cần thiết ban h�nh nghị quyết mới để thay thế hoặc điều chỉnh, bổ sung cho ph� hợp với c�c quy định của ph�p luật v� t�nh h�nh ph�t triển kinh tế - x� hội của tỉnh, sớm tr�nh Hội đồng nh�n d�n tỉnh ban h�nh nghị quyết mới đối với c�c nghị quyết đ� c�ng bố hết hiệu lực v� c�c nghị quyết sẽ hết hiệu lực trong năm 2016.

Thường trực Hội đồng nh�n d�n, c�c Ban của Hội đồng nh�n d�n v� đại biểu Hội đồng nh�n d�n tỉnh gi�m s�t việc thực hiện Nghị quyết n�y.

Điều 3. Nghị quyết n�y c� hiệu lực thi h�nh kể từ ng�y Hội đồng nh�n d�n tỉnh th�ng qua.

Nghị quyết n�y được Hội đồng nh�n d�n tỉnh Đắk Lắk kh�a VIII, Kỳ họp bất thường th�ng qua ng�y 07 th�ng 01 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội;
- Ch�nh phủ;
- Bộ Tư ph�p;
- Cục KTVB - Bộ Tư ph�p;
- Ban C�ng t�c đại biểu;
- TT. Tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đo�n ĐBQH tỉnh;
- C�c Ban của Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng Tỉnh ủy;
- Văn ph�ng UBND tỉnh;
- Sở Tư ph�p;
- TT. HĐND c�c huyện, TX, TP;
- B�o Đắk Lắk, Đ�i PTTH tỉnh,
C�ng b�o tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Ct.HĐND.

CHỦ TỊCH
Y Bi�r Ni�

 

 

FILE ĐƯỢC Đ�NH K�M THEO VĂN BẢN