Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA KẾ HOẠCH “CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH GIƯỜNG CÁCH LY, GIƯỜNG BỆNH TẠI CƠ SỞ Y TẾ VÀ BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm ngày 26 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và phòng chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-BCĐQG ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra về “giao chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường điều trị tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (COVID-19)”;

Xét Tờ trình số 220/TTr-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly và giường bệnh tại cơ sở y tế để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Kon Tum”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp; Báo cáo số 235/BC-UBND tỉnh ngày 20/4/2020 về việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Kế hoạch “Chỉ tiêu kế hoạch giường cách ly, giường bệnh tại cơ sở y tế và bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Kon Tum” với các nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu giường bệnh, giường cách ly, bệnh viện dã chiến:

a. Chỉ tiêu giường bệnh tại cơ sở y tế: 1.275 giường.

- Giai đoạn 1: 135 giường.

- Giai đoạn 2: 1.140 giường.

b. Chỉ tiêu giường cách ly: 5.751 giường.

- Giai đoạn 1: 2.620 giường.

- Giai đoạn 2: 3.131 giường.

c. Chỉ tiêu giường bệnh viện dã chiến: 200 giường

- Giai đoạn 1: 100 giường.

- Giai đoạn 2: 100 giường bệnh.

2. Kế hoạch tiếp nhận người bệnh vào điều trị tại cơ sở y tế; tiếp nhận người cách ly tập trung theo từng cấp độ dịch; tiếp nhận người cách ly điều trị tại bệnh viện dã chiến.

a. Kế hoạch tiếp nhận người bệnh vào điều trị tại cơ sở y tế:

- Người bệnh ở trên địa bàn nào thì cơ sở y tế địa bàn đó tiếp nhận điều trị. Riêng người bệnh trên địa bàn thành phố Kon Tum sẽ do Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tiếp nhận điều trị; người bệnh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ do Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Hồi tiếp nhận điều trị.

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh nhân nặng vượt khả năng điều trị của các cơ sở y tế khác trên địa bàn tỉnh.

b. Kế hoạch tiếp nhận người cách ly tập trung theo từng cấp độ dịch:

Người cách ly tập trung được bố trí tại các cơ sở cách ly do tỉnh quản lý theo nguyên tắc bố trí hết cơ sở thứ nhất sẽ bố trí tiếp đến cơ sở thứ 2, thứ 3...

c. Kế hoạch tiếp nhận người cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến:

Thực hiện theo Phương án Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum ban hành.

3. Nhiệm vụ, giải pháp.

a. Đối với cơ sở y tế có giường cách ly điều trị

- Tổ chức triển khai công tác điều trị theo các cấp độ dịch theo Kế hoạch số 137/KH-BCĐ ngày 16/3/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum về đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

- Báo cáo kịp thời các trường hợp mắc bệnh, tử vong tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

- Thực hiện nghiêm túc xử trí, điều trị theo đúng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) ban hành kèm theo Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19).

b. Đối với bệnh viện dã chiến (nếu có triển khai)

- Thu dung, sàng lọc, cách ly, cấp cứu, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Thu dung điều trị những ca dương tính với COVID-19 ở mức độ nhẹ và trung bình giúp giảm tải cho các cơ sở y tế công lập để tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và rất nặng khi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

- Thực hiện quy trình vận hành bệnh viện dã chiến theo Phương án Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum ban hành.

c. Đối với các cơ sở cách ly tập trung

Thực hiện theo Quyết định số 294/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thực hiện biện pháp cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

d. Cơ sở hạ tầng và nhân lực y tế

- Sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có tại các cơ sở y tế và các cơ sở cách ly tập trung để bố trí các khu vực điều trị, cách ly theo đúng quy định.

- Nhân lực y tế: Sử dụng nhân lực tại chỗ, trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Y tế điều động từ các cơ sở y tế khác để hỗ trợ.

- Nhân lực phục vụ cơ sở cách ly tập trung: Áp dụng định mức theo Văn bản số 1769/BYT-KH-TC ngày 31/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các tiêu chuẩn, định mức giường cách ly tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19.

- Khi triển khai bệnh viện dã chiến: Thực hiện theo Phương án Thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon Tum ban hành.

d. Trang thiết bị y tế

- Định mức trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19: Áp dụng định mức theo Quyết định số 941/QĐ-BYT ngày 17/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuộc thiết yếu của 01 khu vực điều trị cách ly người bệnh COVID-19.

4. Kinh phí thực hiện:

a. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 346.315 triệu đồng.

- Giai đoạn 1: 120.681 triệu đồng.

- Giai đoạn 2: 225.634 triệu đồng.

b. Nguồn xử lý:

Theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 và các nguồn vốn hợp pháp khác. Trước mắt địa phương chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương, nguồn sự nghiệp y tế năm 2020, nguồn kinh phí hợp pháp khác và đề nghị Trung ương bổ sung cho địa phương thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành cho đến khi công bố hết dịch theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban công tác đại biểu Quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- VP: Đoàn ĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng