Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2019/NQ-HĐND

Hậu Giang, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BỔ SUNG DANH MC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2019 (LN 3)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình s 2263/TTr-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đ nghị bổ sung Danh mục dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích Quốc gia, công cộng cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (lần 3); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất bổ sung Danh mục dự án phát trin kinh tế - xã hội vì lợi ích Quc gia, công cộng cần thu hi đt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2019 (lần 3), gồm:

Dự án Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ, với diện tích đt cn thu hi khoảng 05 ha tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

ính kèm theo phụ lục)

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực t ngày 14 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
-
n phòng Chính phủ (HN, TP. HCM);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm
tra văn bản QPPL);
- TT: T
U, HĐND, UBND tnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
-
UBMTTQVN và đoàn thể tnh;
- Các ban, sở, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Các cơ quan: Báo, Đài tỉnh;
- Công báo t
nh;
- L
ưu: VT.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Tạo

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG CẦN THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG NĂM 2019 (LẦN 3)
(Ban hành kèm theo Nghị quyết s 13/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 10 năm 2019 ca Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Tên dự án

Ch đầu tư

Diện tích quy hoạch (ha)

Diện tích đã thực hiện (ha)

Diện tích tăng thêm

Địa đim thực hiện

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng từ loại đất

Đất trồng lúa (LUA) (ha)

Đất khác (ha)

 

Thị xã Long Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

Dự án thu hi đất

 

48,20

17,2

5,0

3,5

1,5

 

 

1

Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp thị xã Long Mỹ

-

48,20

17,2

5,0

3,5

1,5

Phường Thuận An

- Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Chi nhánh Công ty Cổ phần May Bình Minh tại Hậu Giang - Xí nghiệp May Minh Long - diện tích khoảng 03 ha.

- Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày 25/6/2018 và Quyết định số 1487/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 điều chỉnh quy mô dự án Nhà máy xay xát chế biến xuất khẩu gạo Quang Phát Hậu Giang tăng diện tích từ khoảng 06 ha thành 08 ha